Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 302 thuật ngữ

NĂM NGÂN SÁCH
Khoảng thời gian khép kín một chu kỳ ngân sách do pháp luật quy định để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của một quốc gia.Năm ngân sách nhà nước còn gọi là ...
NẠN NHÂN
Cá nhân bị thiệt hại về thể chất, về tinh thần hoặc tài sản do hậu quả của một tai họa xã hội, thiên tai, địch họa, một xã hội bất công, phân biệt chủng ...
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Người phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh.Nạn nhân chiến tranh có thể là thường dân, nhân viên y tế, tù binh, hàng binh, thương binh, bệnh binh...Các công ước Giơnevơ về bảo ...
NĂNG LỰC CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Cách gọi chung năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật của chủ thể quan hệ pháp luật.Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm hai yếu tố: năng lực pháp luật ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Khả năng của chủ thể do pháp luật quy định, bằng hành vi và theo ý chí của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Năng lực hành vi dân sự của chủ ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng của người nước ngoài do pháp luật quy định, bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.Ngoại trừ hệ thống pháp luật Ănglô - xăcxông (Common ...
NĂNG LỰC HÀNH VI PHÁP LUẬT
Khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT
Khả năng của cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi con người sinh ra ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự.Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của pháp nhân nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình.Năng lực pháp luật dân sự của pháp ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Khả năng do pháp luật quy định cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.Năng lực pháp luật tố tụng dân sự được ...
NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Năng lực nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi của mình và điều khiển được hành vi theo đòi hỏi của xã hội.Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người ...
NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định ở chế tài quy phạm pháp luật.Đối với tổ chức, năng ...
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng xạ; Là năng lượng sóng ...
NỀN AN NINH NHÂN DÂN
Là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong ...
NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm các ngạch: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính và ...
NGẠCH SĨ QUAN DỰ BỊ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ.(Theo Khoản 3, Điều 7, Luật ...
NGẠCH SĨ QUAN TẠI NGŨ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.(Theo Khoản 1, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
NGÂN HÀNG
Tổ chức kinh tế có đối tượng trong các giao dịch nghề nghiệp là tiền tệ.Vào thời kỳ Trung cổ, do sự phát triển của sản xuất và giao lưu hàng hóa, một tầng lớp ...
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Ngân hàng do Nhà nước thành lập để cho những người thuộc đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói ...
NGÂN HÀNG MÔ
Là cơ sở y tế tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển và cung ứng mô.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006)
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ...
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngân hàng thương mại nhà nước chuyên doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã ...
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO X. Ngân hàng chính sách xã hội.
 
NGÂN HÀNG THANH TOÁN QUỐC TẾ (BIS)
Ngân hàng được thành lập năm 1930 theo Công ước La Hay, tại Basel - một tổ chức tài chính quốc tế, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các quan hệ kinh tế quốc ...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ngân hàng kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận.Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng để cấp tín dụng và thực hiện ...
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Ngân hàng thực hiện các hoạt động của Nhà nước về tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, giữ vai trò trung tâm của hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính chính thức của ...
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà ...
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Quốc hội) quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo ...
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương.(Theo khoản 15 Điều 4 ...