Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 191 thuật ngữ

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 1996
Đạo luật quy định về thẩm quyền, trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ...
LUẬT BÁO CHÍ NĂM 1989
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật về chế độ báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nguyên tắc bảo đảm quyền tự do ...
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 1993
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể tham gia sử dụng hoặc tác động đến các yếu ...
LUẬT BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN NĂM 1989
Đạo luật quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan và những biện pháp nhà nước áp dụng để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.Với nhận thức sức khỏe là vốn ...
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2003
Đạo luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục của việc ứng cử, bầu cử đại biểu đại diện cho cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực nhà ...
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NĂM 1997
Đạo luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức, trình tự, thủ tục của việc ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng ...
LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 1997
Đạo luật quy định tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác ở Việt Nam được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 2 thông ...
LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT NĂM 1953
Đạo luật quy định việc tịch thu, trưng thu, thu mua ruộng đất; cách chia ruộng đất; cơ quan chấp hành và phương pháp thực hiện cải cách ruộng đất nhằm thủ tiêu quyền chiếm ...
LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 1990
Đạo luật quy định quyền thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn của người lao động, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp và những biện pháp bảo đảm ...
LUẬT CÔNG TY NĂM 1990
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện và trình tự thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức và hoạt động, giải thể, phá sản ...
LUẬT DÂN SỰ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở ...
LUẬT ĐẤT ĐAI
Luật quy định về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ sử dụng, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đai.Trong lịch sử ...
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 1993
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một trình tự nhất định, quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa ...
LUẬT DẦU KHÍ NĂM 1993
Đạo luật quy định về việc bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX, kỳ họp thứ 3 ...
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMNĂM 1996
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật, được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, quy định, điều chỉnh chế độ đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ...
LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2001
Đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ ...
LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế bao gồm tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh trình tự ký kết, điều kiện hợp pháp, hiệu lực và ...
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 1999
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện, trình tự thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ...
LUẬT GIÁO DỤC NĂM 1998
Văn bản pháp luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục, được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02.12.1998, có ...
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2001
Đạo luật quy định quy tắc giao thông đường bộ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông đường ...
LUẬT HẢI QUAN NĂM 2001
Đạo luật quy định có hệ thống về chính sách hải quan, tổ chức và hoạt động của ngành hải quan, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải ...
LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAMNĂM 1991
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh những quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng, nhằm bảo đảm an toàn hàng không, ...
LUẬT HÀNH CHÍNH
Ngành luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành ...
LUẬT HIẾN PHÁP
Ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, gắn ...
LUẬT HÌNH SỰ
Ngành luật (hệ thống các quy phạm pháp luật) xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và quy định các hình phạt có thể áp dụng đối ...
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh ...
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình.Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội ...
LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 1996
Văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật, quy định và điều chỉnh về điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã trong các ngành, ...
LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 1998
Văn bản pháp luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, ...
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2001
Đạo luật chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ...