Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 378 thuật ngữ

HỆ THỐNGDẪN, CHUYỂN NƯỚC
bao gồm kênh, mương, rạch, đường ống, xi phông, tuynel, cầu máng dùng để dẫn, chuyển nước.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Thủy lợi 2017)
HỆ THUỘC CỦA QUY PHẠM XUNG ĐỘT
Yếu tố cấu thành của quy phạm xung đột chỉ ra hệ thống pháp luật được áp dụng để điều chỉnh quan hệ xã hội nói trên (priviazka, point d'attachement, anknupíungsmoment, point of contact, momneto di collegamento).Có các loại hệ thuộc của quy phạm ...
HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA
là hệ tọa độ toán học trong không gian và trên mặt phẳng, được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng thống nhất trong cả nước để biểu thị kết quả ...
HỆ TỌA ĐỘ QUỐC TẾ
là hệ tọa độ toán học trong không gian và trên mặt phẳng, được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng phổ biến trên thế giới để biểu thị kết quả ...
HỆ TRỌNG LỰC QUỐC GIA
là hệ trọng lực được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng thống nhất trong cả nước để xác định các giá trị trọng trường Trái Đất trên lãnh thổ nước Cộng ...
HIẾN BINH
Lực lượng đặc nhiệm trong quân đội của một số nước. Chức năng và các nhiệm vụ cụ thể của hiến binh tùy thuộc vào tổ chức quân đội của từng nước.Ở Pháp, hiến binh ...
HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC
Điều ước quốc tế được ký ngày 26.6.1945 tại thành phố Xan Phranxixcô và có hiệu lực từ ngày 24.10.1945, điều chỉnh mốc quan hệ giữa các quốc gia thành viên nhằm duy trì hòa bình và an ninh ...
HIẾN CHƯƠNG X. Điều ước quốc tế.
 
HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là việc cá nhân tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc sau khi chết.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ...
HIẾN PHÁP
Hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định các vấn đề cơ bản nhất của Nhà ...
HIẾN PHÁP TƯ SẢN
Hình thức văn bản pháp luật có tính chất của đạo luật cơ bản của nhà nước lần đầu tiên ra đời trong xã hội tư sản.Trong các xã hội tồn tại trước xã hội ...
HIẾN PHÁP VIỆT NAM NĂM 1946
Đạo luật gốc, cơ bản được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 09.11.1946, gồm 7 chương, 70 điều.Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ...
HIẾN PHÁP VIỆT NAM NĂM 1959
Đạo luật gốc, cơ bản được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khóa I, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31.12.1959 và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ngày 01.01.1960, ...
HIẾN PHÁP VIỆT NAM NĂM 1980
Đạo luật gốc, cơ bản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VI, kì họp thứ 7 thông qua ngày 18.12.1980 và Chủ tịch Hội đồng nhà nước công ...
HIẾN PHÁP VIỆT NAM NĂM 1992
Đạo luật gốc, cơ bản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 11, Khóa VIII nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15.4.1992, Chủ tịch nước công bố ngày 18.4.1992.Hiến ...
HIẾN PHÁP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Đạo luật cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa do Quốc hội ban hành thể hiện tập trung ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; quy định những vấn đề ...
HIẾN TI
Còn gọi là Ti Hiến, tên đầy đủ là Hiến sát sứ ti hoặc Thanh hình Hiến sát sứ ti, một trong “Tam ti”, tức 3 cơ quan quản lý cấp trấn thời Lê (1428 -1787), bắt ...
HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỰC ĐOAN
Là hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường về mức độ, thời gian xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, điều ...
HIẾP DÂM
Hành vi giao cấu với người phụ nữ trái với ý muốn của họ.Hiếp dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nhân phẩm của người phụ nữ. Luật hình sự Việt ...
HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ MẬU DỊCH (GATT)
Điều ước quốc tế đa phương nhằm thực hiện tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên trên cơ sở các biểu thuế quan và điều kiện buôn bán hàng hóa.Hiệp định này ...
HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM NĂM 1954 - HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ
Hiệp định được ký kết ngày 20.7.1954 tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa đại diện Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu và tướng Đen Tay, đại diện quân ...
HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC PHÁT TRlỂN BỀN VỮNG LƯU VỰC SÔNG MÊ KÔNG
Cam kết giữa các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan trong việc cùng hợp tác phát triển bền vững, sử dụng, bảo vệ và quản lý các tài nguyên lưu vực sông Mê Kông.Hiệp định được ký kết tại Thái Lan ngày ...
HIỆP ĐỊNH KHUNG
Điều ước quốc tế có nội dung ghi nhận cơ sở, mục đích, nguyên tắc chung cho một lĩnh vực hợp tác nhất định giữa các bên hữu quan.Ví dụ: Hiệp định khung về tăng ...
HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Điều ước quốc tế khu vực do 07 nước thành viên của ASEAN (Brunei, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan và Việt Nam) ký ngày 15.12.1995 tại Bangkok (Thái Lan); là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng của tổ chức ...
HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ THIẾT LẬP KHU VỰC ĐẦU TƯ ASEAN
Điều ước quốc tế khu vực do 9 nước thành viên ASEAN (Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippin, Singapo, Thái Lan và Việt Nam) ký ngày 7.10.1998 tại Malaysia nhằm khuyến khích đầu tư lớn hơn vào khu vực ASEAN.Các mục tiêu ...
HIỆP ĐỊNH LIÊN VẬN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ (SMGS)
Hiệp định quốc tế nhiều bên quy định về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt quốc tế.Hiệp định do Liên Xô cùng một số nước Đông Âu ký kết vào tháng 12.1948 và có hiệu lực từ ...
HIỆP ĐỊNH MẬU DỊCH TỰ DO BẮC MỸ NAFTA
Điều ước quốc tế được ký kết giữa Canada, Hoa kỳ và Mêhicô ngày 12.8.1992 tại Oasinhtơn, có hiệu lực từ ngày 01.01.1994 và để ngỏ cho các nước trong khu vực tham gia điều ...
HIỆP ĐỊNH PARI VỀ VIỆT NAM
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định Pari về Việt Nam ký kết giữa 4 bên là Việt Nam dân chủ cộng hòa, ...
HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ NGÀY 06.3.1946
Hiệp định ký tại Hà Nội ngày 06.3.1946 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đặc ủy viên Hội đồng các Bộ trưởng Vũ Hồng Khanh (đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng ...
HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ
Điều ước quốc tế được ký kết giữa hai bên là chủ thể của luật quốc tế nhằm tạo ra và duy trì những điều kiện thuận lợi, công bằng và thỏa đáng đầu tư ...