Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán.Đấu giá tài sản ...
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG
Là hình thức bán tài sản công theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng ...
ĐẦU HÀNG ĐỊCH
(Hành vi) tự nguyên chạy sang hàng ngũ địch hoặc tự nguyện hạ vũ khí để cho địch bắt làm tù binh trong khi chiến đấu.Đầu hàng địch là hành vi nguy hiểm cho xã ...
ĐẤU THẦU
Phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng một công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá ...
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.(Theo khoản 13 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU QUỐC TẾ
Là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu.(Theo khoản 14 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẤU THẦU TRONG NƯỚC
Là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu.(Theo khoản 15 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
ĐẦU TƯ CÔNG
là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.(Theo Khoản 15, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019)
ĐẦU TƯ KINH DOANH
Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ...
ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó có triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Việc các tổ chức, cá nhân của một quốc gia đưa vốn dưới các hình thức khác nhau vào một quốc gia khác để tiến hành các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. ...
ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Việc các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam dùng vốn bằng tiền mặt, hiện vật hoặc quyền về tài sản để ...
ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
Là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật quản lý, ...
ĐÁY BIỂN
Đáy các biển và các đại dương, lòng đất của nó nằm ngoài quyền tài phán của quốc gia (ngoài thềm lục địa của các quốc gia ven biển).Đáy biển cùng với nguồn tài nguyên ...
ĐÊ
Là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật ...
ĐÊ BAO
Là đê bảo vệ cho một khu vực riêng biệt.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐỀ BẠT CÔNG CHỨC
(Cơ quan hoặc người có thẩm quyền) ra quyết định bổ nhiệm công chức vào chức vụ cao hơn có tính chất phụ trách.Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực ...
ĐÊ BIỂN
Là đê ngăn nước biển.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐÊ BỐI
Là đê bảo vệ cho một khu vực nằm ở phía sông của đê sông.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐÊ CHUYÊN DÙNG
Là đê bảo vệ cho một loại đối tượng riêng biệt.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐÊ CỬA SÔNG
Là đê chuyển tiếp giữa đê sông với đê biển hoặc bờ biển.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐÊ ĐIỀU
Là hệ thống công trình bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê và công trình phụ trợ.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐE DOẠ
(Hành vi) uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước bằng những cách khác nhau sẽ làm hoặc không làm việc bất lợi cho họ hoặc cho người thân thích của họ ...
ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI
(Hành vi) làm cho người khác lo sợ rằng người đe dọa sẽ có hành vi giết người.Đe dọa giết người là hành vi uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước ...
ĐE DỌA TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
(Hành vi cố ý của một bên) làm cho bên kia sợ hãi mà phải xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy ...
ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Sự bày tỏ ý chí và mong muốn của một người trước người  khác trong việc giao kết hợp đồng dân sự.Người đề nghị giao kết hợp đồng (người thể hiện mong muốn trước tiên) phải ...
ĐỀ NGHỊ TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật ...
ĐÊ SÔNG
Là đê ngăn nước lũ của sông.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
ĐỀ-PÔ
là nơi tập kết tàu để bảo dưỡng, sửa chữa, thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật khác.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
ĐI QUA KHÔNG GÂY HẠI TRONG LÃNH HẢI
Di chuyển của tàu, thuyền nước ngoài qua lãnh hải nhưng không được xâm phạm tới chủ quyền, an ninh, lợi ích của quốc gia ven bờ.Theo quy định của Công Ước luật biển năm ...