Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 133 thuật ngữ

VIỆN CÔNG TỐ
Cơ quan nhà nước do Quốc hội thành lập thực hiện nhiệm vụ công tố. Viện công tố thành lập vào năm 1958 (Viện công tố nhân dân trung ương) tồn tại trong một thời ...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 2 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân ...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên phạm vi cả nước, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.Viện ...
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân, được tổ chức trong quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động ...
VIỆN NGUYÊN LÃO (THE HOUSE OF LORDS)
Một trong hai viện và là Thượng nghị viện của Nghị viện Anh.Viện nguyên lão ra đời vào thế kỉ thứ XIV, là một trong thượng nghị viện tồn tại lâu đời nhất trong lịch ...
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KlỂM SÁT NHÂN DÂN
Người đứng đầu cơ quan viện kiểm sát nhân dân, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của hiến ...
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KlỂM SÁT QUÂN SỰ
Người đứng đầu cơ quan Viện kiểm sát quân sự, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong quân đội.Theo Pháp lệnh ...
VỊNH
Vùng lõm sâu rõ rệt vào đất liền có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích một nửa hình tròn có đường kính là đường thẳng kẻ ngang qua cửa vào của vùng lõm.Theo ...
VỐN
Tiền, tài sản, quyền tài sản trị giá được thành tiền có thể sử dụng trong kinh doanh.Khả năng sử dụng được trong kinh doanh là tiêu chí cơ bản để đánh giá tiền, tài ...
VỐN CỐ ĐỊNH
Trị giá thành tiền của tài sản cố định và tiền sử dụng cho mục đích đầu tư tài sản cố định.Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu (máy móc, ...
VỐN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ ...
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ...
VỐN ĐẦU TƯ
Vốn được huy động để thực hiện dự án đầu tư bao gồm vốn pháp định và vốn vay.Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi năm 2000) vốn đầu ...
VỐN ĐẦU TƯ CÔNG QUY ĐỊNH TẠI LUẬT NÀY
bao gồm  vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. (Theo ...
VỐN ĐIỀU LỆ
 Vốn do những người tham gia doanh nghiệp đóng góp và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.Vốn điều lệ là lượng vốn mà doanh nghiệp phải có và được phép sử dụng theo điều ...
VỐN GÓP TỐI THIỂU
Là số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã, ...
VỐN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
Viện trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi (cho vay lãi suất thấp) của chính phủ, cơ quan thuộc Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tài ...
VỐN LƯU ĐỘNG
Vốn sử dụng cho từng chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Vốn lưu động tồn tại dưới hai hình thái là vốn bằng tiền và vốn bằng tài sản lưu động, vốn lưu ...
VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.(Theo Khoản 24, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019)
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp.Vốn ngân sách nhà nước hình thành từ nhiều nguồn thu như: thuế, phí, lệ phí, thu ...
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.(Theo Khoản 23, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019)
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO ĐỊA PHƯƠNG
là vốn thuộc ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền quyết định.(Theo Khoản ...
VỐN NHÀ NƯỚC
Bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước ...
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh ...
VỐN PHÁP ĐỊNH
Mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.Chính phủ quy định mức vốn cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp trong nước hoạt động ...
VỐN VAY
Vốn hình thành từ việc đi vay, đến thời hạn định trước phải hoàn trả cho người cho vay.Vốn vay của một chủ thể được hình thành thông qua các quan hệ tín dụng. Tùy ...
VỤ ÁN
Một vụ việc có dấu hiệu trái pháp luật mang tính chất hình sự hoặc tranh chấp giữa các chủ thể pháp luật được đưa ra tòa án hoặc cơ quan trọng tài giải quyết.Vụ ...
VỤ ÁN PHỨC TẠP
Là vụ án có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham ...
VU CÁO
(Hành vi) tố cáo sai sự thật đối với người khác trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ...
VŨ KHÍ
Là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết ...