Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 159 thuật ngữ

QUY CHẾ TỐI HUỆ QUỐC
Quy chế pháp lý cơ bản của tư pháp quốc tế, theo đó người nước ngoài (thể nhân nước ngoài) ở nước sở tại được hưởng chế độ pháp lý mà nước sở tại dành ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý ...
QUỸ ĐẠI CHÚNG
Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.(Theo Khoản 28, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ ĐẤT QUỐC GIA
Quỹ đất tự nhiên nằm trong đường biên giới quốc gia.Theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2000, quỹ đất quốc gia ở nước ta có 32.924.061 ha đất tự nhiên, bao gồm ...
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất ...
QUY ĐỊNH
Những quy tắc, chuẩn mực trong xử sự; những tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận và buộc các tổ ...
QUỸ ĐÓNG
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 31, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
Khoản tài chính dự trữ được lập tại doanh nghiệp dự phòng chi trả cho người lao động bị mất việc làm vì lý do kinh tế.Theo quy định của Bộ luật lao động, các ...
QUỸ DỰ TRỮ QUỐC GIA
Quỹ dự phòng chiến lược nhằm mục đích phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ an ninh, quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà nước.Hệ thống quản lý ...
QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
Là quỹ của Nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 17 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015)
QUY HOẠCH
Việc phân bố, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống trên một địa bàn lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, huyện) cho một mục đích nhất ...
QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là việc phân vùng môi trường để bảo tồn, phát triển và thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gắn với hệ thống giải pháp bảo vệ môi trường trong ...
QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại ...
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng ...
QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG BIỂN
Là định hướng và tổ chức không gian cho việc sử dụng các vùng biển Việt Nam, được lập và phê duyệt theo quy định của Luật biển Việt Nam.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Quy hoạch sử dụng đất Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ ...
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở ...
QUY HOẠCH TỈNH
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ
Là định hướng và tổ chức không gian cho việc khai thác, sử dụng các loại tài nguyên trong vùng bờ.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015)
QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ ...
QUY HOẠCH VÙNG
Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ
Là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. Quy hoạch xây dựng ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
Là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã ...
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
Là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một ...
QUỸ MỞ
Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.(Theo Khoản 30, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp tại một thời điểm.(Theo khoản 18 Điều 4 Luật ngân sách ...
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC (UNICEF)
Cơ quan của Liên hợp quốc được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 57 ngày 11.12.1946 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để giúp việc cho Liên hợp quốc trong việc giải ...