Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 150 thuật ngữ

PHÁP LÝ
Những khía cạnh, phương diện khác nhau của đời sống pháp luật của một quốc gia.Pháp lý chỉ những lý lẽ, lẽ phải theo pháp luật, giá trị pháp lý bắt nguồn từ một sự ...
PHÁP NHÂN
Tổ chức hội đủ các điều kiện cần và đủ do pháp luật quy định.Pháp nhân là một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, khác với thể nhân (cá nhân) là một con ...
PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài.Pháp nhân nước ngoài là chủ thể cơ bản của quan hệ tư pháp quốc tế. Pháp nhân ...
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤP HÀNH ÁN
là pháp nhân thương mại bị kết án, phải chịu hình phạt, biện pháp tư pháp theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.(Theo Khoản 20, Điều 3, Luật Thi ...
PHÁP QUY
Quy định pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương ban hành nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, ...
PHÁP QUYỀN
Tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.Lí thuyết pháp quyền ...
PHÁP TRƯỜNG
Địa điểm thi hành bản án đối với người bị kết án tử hình.Trên thế giới hiện tồn tại nhiều hình thức thi hành án tử hình như xử bắn; treo cổ; chặt đầu; ném ...
PHẠT
Chế tài mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích của chế tài này là nhằm giáo dục người ...
PHÁT HÀNH
Là việc người ký phát hoặc người phát hành lập, ký và chuyển giao công cụ chuyển nhượng lần đầu cho người thụ hưởng.(Theo Khoản 12, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Hình thức đưa ra lưu hành chứng khoán mới để huy động vốn (tư bản) cần thiết cho người phát hành chứng khoán và trao cho người mua (chủ sở hữu chứng khoán) quyền nhận ...
PHÁT HÀNH PHIM
Là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
PHÁT HÀNH THƯƠNG PHIẾU
Hành vi của người ký phát hoặc người phát hành cung ứng thương phiếu cho người thụ hưởng.Trong quan hệ thương phiếu, người ký phát là người lập và ký phát hối phiếu, người phát ...
PHÁT HÀNH TIỀN
Cung ứng tiền vào lưu thông làm phương tiện thanh toán.Kho phát hành tiền của quốc gia để cung ứng cho lưu thông được hình thành từ hai nguồn: nguồn tiền mới in và nguồn ...
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Cung ứng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ của người cung ứng (tổ chức phát hành) và quyền sở hữu một khoản tiền kèm theo thu nhập được ...
PHÁT MẠI TÀI SẢN
Công bố và bán tài sản công khai theo thủ tục do pháp luật quy định để thanh toán nợ.Hành vi phát mại tài sản có thể do người sở hữu tài sản, do người ...
PHÁT SÓNG
Là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng bằng phương ...
PHÁT TÁN TÀI SẢN
Hành động của người có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc của người phạm tội cất giấu tài sản bằng cách để ở nhiều địa điểm hoặc chia, giao tài sản cho nhiều người khác ...
PHẠT TIỀN
Buộc người bị kết án phải nộp sung quỹ nhà nước khoản tiền nhất định.Phạt tiền được quy định trong luật hình sự Việt Nam vừa là hình phạt chính và cũng là hình phạt ...
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng cácnhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết ...
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐA DẠNG SINH HỌC
Là việc khai thác, sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển nguồn gen, loài sinh vật và bảo đảm cân bằng sinh thái phục vụ phát triển kinh tế - ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là hoạt động nghiên cứu - phát triển liên quan đến quá trình sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số; phát triển nguồn nhân lực công ...
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
Là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt ...
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
Là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo Làm tăng diện tích nhà ở.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM
là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật trẻ em 2016)
PHÊ CHUẨN
là hành vi pháp lý do Quốc hội hoặc Chủ tịch nước thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đã ký đối với nước Cộng hòa xã hội chủ ...
PHÊ CHUẨN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Chính thức xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sự ràng buộc của điều ước quốc tế đối với quốc gia.Thực tiễn quốc tế cho thấy những điều ước thuộc các ...
PHÊ DUYỆT
là hành vi pháp lý do Chính phủ thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đã ký đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản ...
PHÊ DUYỆT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Xác nhận về sự nhất trí ràng buộc với điều ước quốc tế đã được ký kết.Về bản chất, phê duyệt và phê chuẩn điều ước quốc tế giống nhau ở chỗ chúng đều là ...
PHẾ LIỆU
Là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng Làm nguyên liệu cho ...