Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 65 trong tổng số 65 thuật ngữ

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên, hợp tác xã thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp ...
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP PHÉP
Là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bức xạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ được coi Là không nguy hại cho ...
MỰC NƯỚC LŨ THIẾT KẾ
Là mực nước lũ Làm chuẩn dùng để thiết kế đê và công trình liên quan, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.(Theo Khoản 21, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
MỨC PHÂN BỔ CHO DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là số tiền bố trí cho dự trữ quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
MỤC TIÊU QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
Là những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ ...