Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 191 thuật ngữ

LOÀI NGOẠI LAI
Là loài sinh vật xuất hiện và phát triển ở khu vực vốn không phải Là môi trường sống tự nhiên của chúng.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI
Là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, Làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển.(Theo Khoản ...
LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
Là loài hoang dã, giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường ...
LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Là loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc ...
LOÀI THỦY SẢN BẢN ĐỊA
Là loài thủy sản có nguồn gốc và phân bố trong môi trường tự nhiên ở khu vực địa lý xác định.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Là loài thủy sản có phần lớn hay cả vòng đời sống trong môi trường nước, có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, ...
LOẠN LUÂN
(Hành vi) giao cấu giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh chị em cùng cha mẹ, giữa anh chị em cùng cha, khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.Loạn luân là hành ...
LỖI
Dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm phản ánh chủ thể đã lựa chọn thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi có đủ điều kiện lựa chọn thực hiện hành ...
LỖI CỐ Ý
Lỗi trong trường hợp chủ thể có ý thức lựa chọn hành vi phạm tội mặc dù có đủ điều kiện lựa chọn xử sự khác không nguy hiểm cho xã hội.Lỗi cố ý là ...
LỐI ĐI TỰ MỞ
là đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt do tổ chức, cá nhân tự xây dựng và khai thác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.(Theo Khoản 23, Điều 3, Luật ...
LỢI DỤNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN ĐỂ TRỤC LỢI
(Hành vi) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho bên đưa lợi ích vật chất đó.Lợi ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GÂY ẢNH HƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ TRỤC LỢI
(Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho ...
LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
(Hành vi) làm trái với nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn.Hành vi làm trái với nhiệm vụ được giao có thể là làm không đúng, không đầy đủ, không kịp ...
LỜI KHAI
Lời trình bày của bị can, bị cáo, người bị hại, người bị tạm giữ, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới vụ án, nguyên đơn dân sự, bị đơn ...
LỢI NHUẬN X. Lãi.
 
LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA BỊ CÁO
Lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc tranh luận.Quy định về bị cáo được trình bày lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào ...
LỖI SUY ĐOÁN
Kết quả của việc đánh giá của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết các vụ án hình sự về lỗi của người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho ...
LỢI TỨC
Khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản; khoản tiền lãi thu được do cho vay hoặc tiền gửi tại các ngân hàng; số tiền người vay trả cho chủ nợ hoặc ngân ...
LỖI VÔ Ý
Lỗi trong trường hợp, chủ thể khi quyết định thực hiện hành vi không ý thức được hành vi đó sẽ là hành vi có tính chất phạm tội nhưng có đủ điều kiện ý ...
LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề ...
LÒNG SÔNG
Là phạm vi giữa hai bờ sông.(Theo Khoản 20, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
LỪA ĐẢO
Hành vi gian dối để làm người khác tin nhằm thực hiện những mục đích vụ lợi, trái pháp luật.Lừa đảo là thuật ngữ khoa học pháp lý xuất hiện từ nhiều thế kỷ qua ...
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
Hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác. ...
LỪA DỐI KHÁCH HÀNG
Hành vi gian dối của người bán hàng trong việc mua bán gây thiệt hại cho khách hàng.Lừa dối khách hàng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của ...
LỪA DỐI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
Hành vi cố ý của một bên trong giao dịch dân sự nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất đối tượng hoặc nội dung của giao dịch nên đã ...
LUẬN TỘI
Lời trình bày của Kiểm sát viên phân tích tội trạng, đề nghị kết tội bị cáo khi việc xét hỏi đã kết thúc, chuyển qua phần tranh luận, tranh tụng tại phiên tòa.Khi thành lập ...
LUẬT
Một loại văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội (Nghị viện) ban hành, có hiệu lực pháp lý cao nhất, chỉ dưới Hiến pháp. Ví dụ. Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức Chính ...
LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG
Luật được dùng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể của hợp đồng. ,Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng trong hợp đồng có thể là: luật do các ...
LUẬT ÁP DỤNG TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
Luật dùng để điều chỉnh hoạt động của trọng tài trong quá trình xét xử tranh chấp giữa các bên trong giao dịch thương mại quốc tế.Trong hoạt động thương mại quốc tế, luật áp ...
LUẬT ÁP DỤNG XÉT XỬ TRANH CHẤP
Luật được cơ quan xét xử dùng để giải quyết tranh chấp giữa các bên đương sự trong giao dịch thương mại quốc tế.Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng xét xử tranh chấp ...