Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 113 thuật ngữ

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh ...
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Doanh nghiệp do nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh ...
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Công nghệ ...
DOANH NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNHTRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đầu tư vốn thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất.(Theo khoản 10 Điều ...
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Tổ chức kinh tế thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần của Nhà nước, được tổ chức dưới hình thức pháp lý nhất định để tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc công ...
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ
là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.(Theo ...
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng ...
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị gia tăng cao.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Công nghệ cao 2008 )
DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
Là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật phá sản 2014)
DOANH NGHIỆP TẬP THỂ
Tổ chức kinh tế tập thể do các xã viên có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân và cá nhân này phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trước các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản ...
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.(Theo khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014)
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
DÒNG
là một nhóm vật nuôi trong giống, mang những đặc điểm chung của giống nhưng có đặc điểm riêng đã ổn định.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
DÒNG CHẢY TỐI THIỂU
Là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì dòng sông hoặc đoạn sông nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm mức ...
DÒNG, GIỐNG VẬT NUÔI MỚI
là dòng, giống vật nuôi lần đầu được tạo ra trong nước hoặc lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.(Theo khoản 2 ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP
là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ DỰ ÁN)
Bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đãatilde; đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở
Là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ...
DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
Là dự án tiến hành các hoạt động dầu khí tại vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức tạp và các khu vực ...
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Là các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ...
DỰ BÁO KHÍ HẬU
Là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái và xu thế của khí hậu trong tương lai, mức độ dao động của yếu tố khí hậu theo tháng, mùa, năm so với giá ...
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái, quá trình diễn biến và hiện tượng khí tượng thủy văn trong tương lai ở một khu vực, vị trí với khoảng thời gian xác ...