Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 159 thuật ngữ

QUẦN THỂ SINH VẬT
Là một nhóm cá thể của cùng một loài sinh vật sinh sống và phát triển trong một khu vực nhất định.(Theo Khoản 26, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, suối, ...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi ...
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi Làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với ...
QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là quá trình theo dõi có hệ thống về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các yếu tố tác động đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp thông ...
QUẢNG CÁO
Hoạt động giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời ...
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.Theo quy định của Luật thương mại năm 1997 cũng như Luật ...
QUÊ QUÁNCỦA CÁ NHÂN
 được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật ...
QUỐC CA
Bài hát chính thức của quốc gia được dùng khi có nghi lễ trọng thể.Quốc ca của mỗi quốc gia thường được quy định trong hiến pháp của quốc gia đó.Hiến pháp năm 1992 quy ...
QUỐC GIA
Thực thể pháp lý - chính trị được cấu thành bởi ba yếu tố là lãnh thổ, dân cư, chủ quyền.
QUỐC GIA TRUNG LẬP
Quốc gia chọn chính sách trung lập là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình.Quốc gia trung lập thường không tham gia vào các khối liên minh quân sự, không tham ...
QUỐC HIỆU
Tên gọi chính thức của một nước, một quốc gia.Đối với các dân tộc, việc đặt quốc hiệu, tên nước thường gắn liền với một sự kiện có tầm quan trọng to lớn mang ý ...
QUỐC HỘI
Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Quốc hội xuất hiện từ khi xuất hiện nhà ...
QUỐC HỮU HÓA ĐẤT ĐAI
Chuyển đất đai thuộc các chủ sở hữu khác nhau thành sở hữu của Nhà nước.Ở nước ta, việc quốc hữu hóa đất đai được tiến hành từng bước phù hợp với điều kiện, hoàn ...
QUỐC HUY
Huy hiệu tượng trưng cho quốc gia.Con dấu của các cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân; của các cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, Ủy ...
QUỐC KẾ DÂN SINH
Kế hoạch nhà nước, đời sống nhân dân là những vấn đề lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự củng cố, phát triển của Nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.Quốc ...
QUỐC KHÁNH
Ngày thành lập nhà nước.Quốc khánh là ngày lễ chính thức lớn nhất của quốc gia vì nó được coi là ngày khai sinh của một quốc gia, một dân tộc.Quốc khánh thường là ngày ...
QUỐC KỲ
Cờ tượng trưng cho quốc gia.Quốc kỳ của mỗi quốc gia thường được quy định trong đạo luật cơ bản của Nhà nước.Hiến pháp năm 1992 quy định: "Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội ...
QUỐC PHÒNG
Là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự Là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân Làm nòng cốt.(Theo Khoản 1, Điều ...
QUỐC SÁCH
Chính sách lớn, quan trọng của Nhà nước .Ví dụ: Quốc sách giáo dục, quốc sách khoa học, công nghệ là những chính sách lớn và quan trọng của nhà nước về giáo dục, khoa ...
QUỐC THỂ
1. Danh dự, uy tín của một quốc gia.Thuật ngữ "quốc thể” thường được dùng để chỉ về danh dự, uy tín của một quốc gia, nhất là trong quan hệ với các nước khác. ...
QUỐC THƯ
Văn bản do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia cấp nhằm xác nhận tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện chính thức cho quốc gia đó khi tham gia quan ...
QUỐC TỊCH
Mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân đối với nhà nước nhất định, biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của Nhà nước quy định ...
QUỐC TỊCH CỦA PHÁP NHÂN
Tình trạng pháp lý của một pháp nhân (xt. Pháp nhân).Mỗi pháp nhân chỉ được coi là hợp pháp khi nó được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật của nước mà ...
QUỐC TỊCH CỦA PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Mối liên hệ về mặt pháp lý của pháp nhân với quốc gia nước ngoài xác lập tư cách pháp lý của pháp nhân đó.Để xác định năng lực pháp luật dân sự của pháp ...
QUỐC TỊCH CỦA TÀU THUỶ VÀ TÀU BAY
Tình trạng một tàu thỦy hoặc tàu bay có một quốc tịch, đó là quốc tịch của nước mà tàu thuỳ đó mang cờ và tàu bay đó mang phù hiệu.Khác với pháp nhân thông ...
QUỐC VỤ KHANH
Bộ trưởng ngoại giao hoặc Bộ trưởng không Bộ ở một số nước (Xt. Bộ trưởng; Ngoại trưởng; Bộ trưởng Bộ ngoại giao).
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Khoản tài chính dự trữ được lập dùng để chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ ...
QUY CHẾ
Một văn bản hoặc toàn thể các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, ...
QUY CHẾ ĐÃI NGỘ QUỐC GIA (NATIONALTREATMENT - NT)
Quy chế pháp lý của tư pháp quốc tế áp dụng cho người nước ngoài tại nước sở tại, theo đó, trừ những trường hợp ngoại lệ cụ thể, người nước ngoài được hưởng những ...