Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 113 thuật ngữ

DẦU THÔ
Là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozokerite và hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Dầu ...
DI CHÚC
Sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Chỉ cá nhân mới được lập di chúc, phải là sự định đoạt của cá nhân ...
DI DÂN
Dời, chuyển dân cư từ nơi này đến lập nghiệp tại nơi khác, từ nông thôn ra thành thị, từ vùng này qua vùng khác và cả trong trường hợp từ nước này qua nước khác (gọi ...
DI SẢN CHUNG CỦA NHÂN LOẠI
Tài sản không thuộc riêng bất cứ một quốc gia, nhóm quốc gia, cá nhân hoặc pháp nhân nào.Không một quốc gia nào có thể đòi hỏi hoặc thực hiện chủ quyền hoặc quyền chủ ...
DI SẢN THỪA KẾ
Tài sản của người chết để lại cho những người thừa kế.Di sản thừa kế bao gồm: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với ...
DI SẢN TỰ NHIÊN
Di tích do thiên nhiên tạo thành bởi các cấu trúc hình thể và sinh vật học hoặc bởi các cấu trúc địa chất học và địa lý tự nhiên, có giá trị đặc biệt ...
DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ
Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình ...
DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ
Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.(Theo ...
DI TẶNG
Tặng di sản thừa kế cho một cá nhân hoặc một tổ chức bất kỳ thông qua di chúc.Tài sản di tặng được trích từ tài sản của người để lại thừa kế. Việc di tặng phải được ghi ...
DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ
Là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 3, Điều ...
DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HOÁ
Công trình xây dựng, địa điểm, hiện vật, di vật, đồ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hóa, ...
DI VẬT
Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)
DỊCH
Là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.(Theo ...
DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm của động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật thú y 2015)
DỊCH VỤ
Sản phẩm kinh tế gồm những công việc dưới dạng lao động thể lực, khả năng tổ chức, quản lý, kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hay ...
DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TINMẠNG
Là dịch vụ bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 20 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
DỊCH VỤ CÓ MỤC ĐÍCH SINH LỢI
Là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi Là dịch vụ vì lợi ích của xã hội không ...
DỊCH VỤ DẦU KHÍ
Là các hoạt động liên quan đến tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí do Nhà thầu phụ tiến hành.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Dầu khí 1993)
DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, ...
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng.(Theo Khoản 23, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Loại hình dịch vụ do những tổ chức, cá nhân có hiểu biết, có kiến thức và chuyên môn pháp luật được Nhà nước tổ chức hoặc cho phép hành nghề thực hiện, nhằm đáp ...
DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, ...
DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM
là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh ...
DỊCH VỤ THƯ VIỆN
là hoạt động do thư viện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu của người sử dụng thư viện.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Thư viện 2019)
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo ...
DIỆN THỪA KẾ
Phạm vi những người có quyền được hưởng di sản của người chết theo quy định của pháp luật dân sự.Diện thừa kế được xác định dựa trên quan hệ huyết thống, quan hệ hôn ...
DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ CHUYỂNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Diện tích đất thực tế mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác phù hợp với các ...
DIỆN TÍCH QUẢNG CÁO
Là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm, bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặc trên ...
DIỆT CHỦNG
Tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần dân tộc, chủng tộc, sắc tộc hoặc nhóm tôn giáo.“Tiêu diệt” được hiểu là hành động giết, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần...Theo quy ...
DOANH NGHIỆP
Tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản riêng và trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập theo thủ tục pháp luật quy định, lấy kinh doanh làm nghề nghiệp chính ...