Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Đăng ký nhằm bảo hộ quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là thủ tục do pháp luật quy ...
ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Ghi nhận quyền sở hữu, các quyền khác và nghĩa vụ liên quan của người nắm giữ chứng khoán bằng hệ thống thông tin lưu giữ trong các tài khoản lưu ký chứng khoán.Theo quy ...
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với ...
ĐĂNG KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 Ghi vào danh mục các điều ước quốc tế của tổ chức quốc tế khi điều ước đó đã có hiệu lực.Đăng ký điều ước quốc tế có thể được tiến hành tại Ban thư ký của ...
ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU
Biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững ...
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 Xác nhận và ghi vào sổ hộ tịch những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người.Nội dung đăng ký hộ tịch gồm: 1) Cơ quan nhà nước có thẩm ...
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Ghi vào Sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật.Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý ...
ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Đăng ký sự kiện sinh cho đứa trẻ mới được sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký khai sinh là ủy ban nhân dân xã, phường, thị ...
ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
Thủ tục pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhằm xác nhận sự kiện chết của một con người và xác định sự chấm dứt các quan hệ pháp luật ...
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.Đăng ký kinh doanh được thực hiện theo trình tự, thủ tục ...
ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG
Ghi vào sổ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý lao động để chính thức công nhận và cho phép áp dụng nội quy lao động.Vấn đề đăng ký nội quy lao ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản trong quan hệ dân sự.Đăng ký quyền sở ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
Công nhận và chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tài sản nhằm xác định về mặt pháp lý tài sản đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng.Đăng ký ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thủ tục kê khai, đăng ký chính xác, trung thực tình hình, hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng đất với các thông tin về diện tích, loại hạng đất, nguồn gốc ...
ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
(Việc một hoặc một số người từ nơi khác đến một địa phương mới) thực hiện trình báo và xin phép cơ quan có thẩm quyền sở tại chỗ cư ngụ tạm thời trong khoảng ...
ĐĂNG KÝ TẠM VẮNG
Đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc không có mặt ở nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian nhất định.Người từ 15 tuổi trở lên có việc riêng phải vắng mặt ...
ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Ghi vào sổ quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã xem xét tính hợp pháp của thỏa ước lao động tập thể.Tùy theo tập quán của từng nước mà việc đăng ký thỏa ...
ĐĂNG KÝ VIỆC CẦM CỐ
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý quan hệ dân sự được bảo đảm bằng tài sản cầm cố.Đăng ký việc cầm cố là thủ ...
ĐĂNG KÝ VIỆC CHA MẸ NHẬN CON
Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch để chính thức công nhận một người là cha hoặc một người là mẹ của người con trong trường hợp mà vào thời điểm đăng ký khai sinh cho người con thì ...
ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý trong quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ.Đăng ký việc giám hộ là thủ ...
ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI
Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch để chính thức công nhận quan hệ giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi là quan hệ giữa cha mẹ và con ...
ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI HỌ, TÊN
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký trong bản chính Giấy khai sinh cho người có đơn yêu cầu.Đăng ký việc ...
ĐÁNH BẠC
(Hành vi) tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà sự được (hoặc thua) kèm theo việc được (hoặc mất) lợi ích vật chất đáng kể (tiền, hiện vật hoặc các ...
ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Xác định giá trị chứng minh của chứng cứ từ yêu cầu bảo đảm tính hợp pháp, tính xác thực và liên quan đến vụ án.Khi điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình ...
ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định trình độ, hiệu quả kinh tế, tác động của công nghệ đến môi trường, kinh tế - xã hội.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, Làm ...
ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc phát hiện, phân tích, ước lượng mức độ tổn hại, mối đe dọa đối với thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
ĐÁNH GIÁ RỦI RO BẢO HIỂM
là hoạt động nhận diện, phân loại, đánh giá tính chất và mức độ rủi ro, đánh giá việc quản trị rủi ro về con người, tài sản, trách nhiệm dân sự làm cơ sở ...
ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN GÂY RA ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC
Là xác định tính chất nguy hại tiềm ẩn và mức độ thiệt hại có thể xảy ra trong hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh ...