Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 310 thuật ngữ

VẮC XIN
là thuốc chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch được dùng với Mục đích phòng bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật dược 2016)
VẠCH DẤU MỚN NƯỚC AN TOÀN
Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Giao thông đường ...
VẮC-XIN DÙNG TRONG THÚ Y
Là chế phẩm sinh học chứa kháng nguyên, tạo cho cơ thể động vật khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng để phòng bệnh.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật ...
VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, quan chức, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được ...
VĂN BẢN CHO PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CẤP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Là:a) Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển được cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;b) Trường hợp pháp luật chuyên ...
VĂN BẢN CÔNG CHỨNG
Là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.(Theo khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng 2014)
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
Là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình ...
VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong ...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.Văn bản pháp luật ...
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự ...
VĂN BẢN TỐ TỤNG
gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo ...
VĂN BẰNG
Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.Luật giáo dục năm 2005 quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hóa, các đối tượng sở hữu ...
VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
Phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận ...
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hóa quốc tế.Vận chuyển hàng hóa quốc tế được tiến hành thông qua hoạt động chuyên ...
VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư bằng đường hàng không. Vận chuyển hàng không bao gồm vận chuyển hàng không thường ...
VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA
là việc vận chuyển bằng đường hàng không trong lãnh thổ của một quốc gia.(Theo khoản 1 Điều 115 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006)
VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
là việc vận chuyển bằng đường hàng không qua lãnh thổ của hơn một quốc gia.Việc trao đổi quyền vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và các quốc gia ...
VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KẾT HỢP NHIỀU ĐIỂM TẠI VIỆT NAM
là việc vận chuyển hàng không quốc tế có ít nhất hai điểm đến hoặc hai điểm đi trong lãnh thổ Việt Nam.Khi vận chuyển quốc tế kết hợp nhiều ...
VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội ...
VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI
(Hành vi) chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam (nhập hoặc xuất) mà không có mục đích buôn bán.Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền ...
VẬN ĐƠN
Văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển ...
VẬN ĐƠN
Là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn ...
VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG
là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng, việc đã tiếp nhận hàng hóa và các điều ...
VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giao nhận hàng hóa để vận chuyển bằng đường hàng không giữa doanh nghiệp giao nhận hàng hóa và người gửi ...
VẬN ĐƠN SUỐT ĐƯỜNG BIỂN
Là vận đơn ghi rõ việc vận chuyển hàng hóa được ít nhất hai người vận chuyển bằng đường biển thực hiện.(Theo khoản 3 Điều 148 Bộ luật hàng hải ...
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất ...
VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lý không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra.Do pháp ...
VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Là tài liệu chính thức thể hiện cam kết giữa bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện trợ về một chương trình, dự án cụ thể, trong ...
VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT, PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI (SAU ĐÂY GỌI LÀ VĂN KIỆN DỰ ÁN)
là tài liệu trình bày bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, thời gian thực hiện, hiệu quả kinh tế, xã hội, ...
VĂN KIỆN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ KHẨN CẤP ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
là tài liệu trình bày: bối cảnh; sự cần thiết; mục tiêu; nội dung chủ yếu của khoản viện trợ; kết quả, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường; ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang ...
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
Cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị phụ thuộc của một chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân hoặc chủ thể khác) được mở tại một địa bàn mà chủ thể đó không có trụ ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn ...