Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 23 trong tổng số 23 thuật ngữ

ỨNG CỬ
Một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử viên để có thể được ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.(Theo khoản 26 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ
Là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc từ công nghệ chưa hoàn ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ cao từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học hoặc từ công nghệ cao chưa hoàn thiện thông qua các ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.(Theo Khoản 8, Điều 3, ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.(Theo Khoản 13, ...
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
Là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai đoạn phát triển, hoàn thiện thành con giống.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến ...
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoạt động cá biệt do Quốc hội giao.Uỷ ban của Quốc hội được thành lập để giúp Quốc hội thực hiện tốt chức ...
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực đối ngoại, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và ...
UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua.Uỷ ban dự thảo ...
UỶ BAN HÀNH CHÍNH
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương các cấp và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Uỷ ban hành chính gồm có chủ tịch, một hoặc nhiều phó ...
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội, có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, thẩm tra các dự án luật ...
UỶ BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về kinh tế và ngân sách, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao ...
UỶ BAN LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL)
Một cơ quan của Liên hợp quốc có nhiệm vụ pháp điển hóa luật thương mại quốc tế, được thành lập ngày 17.12.1966 theo Nghị quyết 2205/XXI của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Uỷ ban ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Ở Việt Nam, uỷ ban nhân dân là khái niệm được dùng từ khi có Hiến pháp năm ...
UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI
Cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội quyết định vấn đề xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, thẩm tra các dự án luật ...
UỶ BAN QUỐC PHÒNG AN NINH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng và an ninh; thẩm tra các dự án luật được Quốc ...
UỶ BAN THẨM PHÁN
Thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu ...
UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thẩm tra ...
UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỂ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định về các vấn đề xã hội; thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát ...
UỶ NHIỆM
Việc chuyển giao cho người khác được quyền làm những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.Ở đây cần phân biệt rõ về phạm vi, bản chất thực hiện nghĩa vụ của việc uỷ ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối với cơ quan tư pháp tương ứng của nước kia thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trên lãnh thổ của nước có ...