Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 32 trong tổng số 32 thuật ngữ

ỨNG CỬ
Một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử ...
ỨNG CỨU KHẨN CẤP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA
Là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông ...
ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin mạng.(Theo Khoản 1 Điều 13 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
ỨNG DỤNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
Là các ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.(Theo Khoản 32 Điều 3 Luật Bảo vệ môi ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.(Theo khoản 26 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
UNKNOW
Unknow kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành bằng văn bản giấy hoặc ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ
Là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ cao từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học hoặc từ công nghệ cao chưa ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch ...
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
Là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai đoạn phát triển, hoàn thiện thành con giống.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh ...
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoạt động cá biệt do Quốc hội giao.Uỷ ban của Quốc hội được thành lập để giúp Quốc ...
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực đối ngoại, thẩm tra các dự án luật ...
UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để ...
UỶ BAN HÀNH CHÍNH
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương các cấp và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Uỷ ban hành chính gồm có chủ ...
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội, có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, thẩm ...
UỶ BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về kinh tế và ngân sách, thẩm tra các dự án ...
UỶ BAN LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL)
Một cơ quan của Liên hợp quốc có nhiệm vụ pháp điển hóa luật thương mại quốc tế, được thành lập ngày 17.12.1966 theo Nghị quyết 2205/XXI của Đại hội ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Ở Việt Nam, uỷ ban nhân dân là khái niệm được dùng từ ...
UỶ BAN Ô-LIM-PÍCH VIỆT NAM
1. Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam là tổ chức xã hội về thể thao, đại diện cho thể thao Việt Nam trong phong trào Ô-lim-pích quốc tế.2. Uỷ ban Ô-lim-pích ...
UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI
Cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội quyết định vấn đề xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, thẩm ...
UỶ BAN QUỐC PHÒNG AN NINH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng và an ninh; thẩm tra các ...
UỶ BAN THẨM PHÁN
Thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, ...
UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên ...
UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỂ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định về các vấn đề xã hội; thẩm tra các dự án luật được Quốc ...
UỶ NHIỆM
Việc chuyển giao cho người khác được quyền làm những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.Ở đây cần phân biệt rõ về phạm vi, bản chất thực hiện ...
UỶ QUYỀN GIÁM ĐỊNH
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nước ngoài được thuê thực hiện giám định mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân ...
UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP
là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối với cơ quan tư pháp tương ứng của nước kia thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trên ...