Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 154 thuật ngữ

QUÁ CẢNH
Là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất ...
QUẬN
Đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.Quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. ...
QUÂN CHỦ
Hình thức chính thể của một nhà nước mà người đứng đầu là vua (hoàng đế, quốc vương) và thiết lập theo nguyên tắc truyền ngôi.Chính thể quân chủ có hai dạng phổ biến là ...
QUÂN ĐỘI
Lực lượng vũ trang tập trung có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ chế độ xã hội chủ ...
QUẢN HẠT
Sự cai quản, quản lý xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của quản hạt chỉ là giữ ...
QUAN HỆ CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về công cụ chuyển nhượng.(Theo Khoản ...
QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa ...
QUÂN LUẬT
Quy chế pháp luật đặc biệt.Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không ...
QUẢN LÝ
Tác động của chủ thể lên đối tượng theo mục tiêu nhất định.Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có hoạt động chung của con người. Quản lý điều khiển, chỉ đạo ...
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây ...
QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện quản lý theo uỷ thác của từng nhà đầu tư trong mua, bán, nắm giữ chứng khoán.(Theo Khoản 26, Điều 6, Luật ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chức năng quan trọng nhất vận hành thường xuyên bằng bộ máy nhà nước bảo đảm mọi hoạt động của xã hội cũng như trên từng lĩnh vực đời sống xã hội vận động theo ...
QUẢN LÝ RỦI RO
Là việc thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro đối với đa dạng sinh học trong các hoạt động có liên quan đến sinh vật ...
QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 10 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không Làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh ...
QUẢN LÝ TÀI SẢN
Trông coi và giữ gìn tài sản, bảo đảm cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.Chế độ quản lý từng loại tài sản do pháp luật quy ...
QUẢN LÝ THEO LÃNH THỔ
Quản lý nhà nước theo địa giới hành chính (lãnh thổ) bao gồm tất cả các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia, quốc phòng và tất cả các cư ...
QUẢN LÝ THEO NGÀNH
Quản lý theo dấu hiệu ngành của các đối tượng tượng quản lý.Quản lý theo ngành được thực hiện dưới những hình thức, quy mô khác nhau, có thể trên phạm vi toàn quốc, trên ...
QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử ...
QUÂN NHÂN
Người phục vụ trong quân đội.Quân nhân gồm quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Trong quân đội, công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ; công dân phục ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Quân nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ lâu dài trong quân đội.Hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang ở ngạch dự bị, ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP DỰ BỊ
Là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này.(Theo Khoản ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TẠI NGŨ
Là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015)
QUÂN PHÁP
Hệ thống cơ quan phụ trách công tác pháp luật trong quân đội.Ở Việt Nam, quân pháp được tổ chức thành lập trong quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1949 và hoạt động ...
QUÂN PHIỆT
(Tình trạng quân nhân) dựa vào lực lượng quân đội cậy thế lực chiếm quyền binh trong nước đàn áp dân thường.Quân phiệt còn được hiểu là chủ nghĩa quân phiệt, là trào lưu tư ...
QUÂN SỰ
Là hoạt động đặc biệt của xã hội về xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân Làm nòng cốt.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Quốc phòng 2018)
QUẢN TÀI VIÊN
Là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.(Theo khoản 7 Điều 4 Luật phá sản 2014)
QUẦN THỂ SINH VẬT
Là một nhóm cá thể của cùng một loài sinh vật sinh sống và phát triển trong một khu vực nhất định.(Theo Khoản 26, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, suối, ...