Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 307 thuật ngữ

QUÁ CẢNH
Là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.(Theo khoản 5 Điều ...
QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, ...
QUẬN
Đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.Quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị ...
QUẢN CHẾ
là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục ...
QUÂN CHỦ
Hình thức chính thể của một nhà nước mà người đứng đầu là vua (hoàng đế, quốc vương) và thiết lập theo nguyên tắc truyền ngôi.Chính thể quân chủ có ...
QUẦN ĐẢO
là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ ...
QUÂN ĐỘI
Lực lượng vũ trang tập trung có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ ...
QUẢN HẠT
Sự cai quản, quản lý xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của ...
QUAN HỆ CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về ...
QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;b) Các ...
QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÙNG CẤP
Là quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị.(Theo ...
QUAN HỆ GIỮA THỦ TRƯỞNG VÀ PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Là quan hệ phân công theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Khi ...
QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn ...
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.(Theo Khoản 6, Điều ...
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại ...
QUAN HỆ NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ
Là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân ...
QUÂN LUẬT
Quy chế pháp luật đặc biệt.Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức ...
QUẢN LÝ
Tác động của chủ thể lên đối tượng theo mục tiêu nhất định.Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có hoạt động chung của con người. Quản ...
QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia xây dựng công trình theo quy định của nghị định này và pháp luật khác có liên quan nhằm ...
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở ...
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của nghị định này và pháp luật khác có liên quan ...
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (GỌI TẮT LÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)
Là hoạt động quản lý trong quá trình thực hiện khảo sát; thiết kế; triển khai và giám sát công tác triển khai; kiểm thử hoặc vận hành thử; nghiệm ...
QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Là quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật ...
QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là hoạt động quản lý tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng dụng công nghệ thông tin.(Theo Khoản 16 Điều 3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
QUẢN LÝ CHƯỚNG NGẠI VẬT
là việc thống kê, đánh dấu, công bố, quản lý, cấp phép sử dụng khoảng không và xử lý các chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh ...
QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi;b) Quản lý, tổ chức thực ...
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.(Theo ...
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là việc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện quản lý theo uỷ thác của từng nhà đầu tư trong mua, bán, nắm giữ chứng khoán.(Theo ...
QUẢN LÝ KINH TẾ
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Tổ chức lập, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, áp dụng các định ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Chức năng quan trọng nhất vận hành thường xuyên bằng bộ máy nhà nước bảo đảm mọi hoạt động của xã hội cũng như trên từng lĩnh vực đời sống ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ
Là quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo chức năng của bộ công an.(Theo Khoản 3 Điều ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Nội dung quản lý nhà nước về biên giới quốc gia bao gồm:1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách về biên giới quốc gia;2. Ban ...
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
Là quản lý của Bộ Quốc phòng trong các lĩnh vực: Bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo, quần đảo, vùng trời, không gian mạng quốc gia; xây dựng khu ...
QUẢN LÝ NƯỚC
Bao gồm nội dung chính sau đây:a) Thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực; ...
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.(Theo Khoản 36 Điều 4 Luật Chứng ...
QUẢN LÝ RỦI RO
Là việc thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro đối với đa dạng sinh học trong các hoạt động có ...
QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 10 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
QUẢN LÝ RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Là việc nhận diện các loại rủi ro đối với danh mục nợ công, xác định mức độ ảnh hưởng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý thích hợp, ...
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc áp dụng hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro, làm cơ sở để quyết ...
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ
là việc áp dụng có hệ thống quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi ro có thể ...