Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4 trong tổng số 4 thuật ngữ

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến ...
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi ...
Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
Là sự biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học và thành phần sinh học của nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho ...
Ô NHIỄM THỰC PHẨM
Là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật an toàn thực phẩm 2010)