Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 185 thuật ngữ

LÃI
Phần giá trị lớn hơn, thu được do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ so với giá thành và chi phí tiêu thụ sản phẩm.Lãi là bộ phận giá trị có được do ...
LÃI RÒNG
Phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.Trong thực tiễn kinh doanh và khoa học kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong ...
LÃI SUẤT
Tỷ lệ phần trăm (%) tính trên vốn đầu tư để xác định lãi của người đầu tư.Về bản chất, lãi suất là giá cả của vốn đầu tư. Lãi suất là cơ sở để ...
LÃI SUẤT CHO VAY
Lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo gốc tiền vay.Trong kinh doanh ngân hàng, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thỏa thuận ...
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kỳ hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng ...
LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU
Lãi suất tính trên số tiền ghi trên thương phiếu hoặc giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.Lãi suất tái chiết khấu là giá cả của dịch vụ mua, bán thương phiếu, ...
LÀM CHẬM LŨ
Là việc tạm chứa một phần nước lũ của sông vào khu vực đã định.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) lạm dụng việc được giao tài sản trên cơ sở hợp đồng để chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đó.Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi ...
LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN
Là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.(Theo Khoản 5, Điều 3, ...
LÂM NGHIỆP
Là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
LẠM QUYỀN
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, đã cố ý vượt quá giới hạn quyền lực cho phép, vượt quá quyền hạn mà pháp luật ...
LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vượt quá quyền hạn được giao làm trái công vụ vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.Hành vi lạm quyền trong khi thi hành ...
LÂM SẢN
Là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa ...
LÃN CÔNG
Một dạng đình công mà người lao động không rời nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng, biểu hiện sự phản ứng tập thể của người lao động.Khi có lãn ...
LẨN TRÁNH PHÁP LUẬT
Thủ đoạn của đương sự để lẩn tránh khỏi sự chi phối của hệ thống pháp luật lẽ ra phải được áp dụng và lường sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột ...
LÃNG PHÍ
Là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ ...
LÃNH HẢI
Vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không được vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở ...
LÃNH THỔ HẢI QUAN
Vùng lãnh thổ có thuế quan và các quy định khác về thương mại độc lập để điều tiết các hoạt động buôn bán giữa khu vực đó với các quốc gia và các vùng ...
LÃNH THỔ KHÔNG TỰ QUẢN
Một lãnh thổ không độc lập, mà ở đó các dân tộc “chưa đạt được chế độ tự quản hoàn toàn" (Hiến chương Liên hợp quốc) được quản lý bởi một chính quyền do bên ...
LÃNH THỔ QUẢN THÁC
Lãnh thổ được đặt dưới chế độ quản thác quốc tế của Liên hợp quốc.Những quy định về lãnh thổ quản thác, mục đích, nội dung của chế độ quản thác quốc tế, cơ quan ...
LÃNH THỔ QUỐC GIA
Một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia.Lãnh thổ quốc gia là khái niệm có nguồn gốc từ thuật ngữ “lãnh thổ” trong tiếng ...
LÃNH THỔ QUỐC TẾ
Vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia.Lãnh thổ quốc tế gồm: Nam Cực, không phận quốc tế, biển quốc tế...Việc khai thác, sử ...
LÃNH THỔ VÔ CHỦ
Lãnh thổ không thuộc về quốc gia nào.Lãnh thổ vô chủ thường là đối tượng của hoạt động chiếm hữu của các quốc gia nhằm xác lập chủ quyền của quốc gia mình đối với ...
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
(Người) lao động dưới 18 tuổi.Lao động chưa thành niên còn được gọi là lao động vị thành niên. Trong độ tuổi dưới 18, con người chưa phát triển đầy đủ về thể lực và ...
LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH
Lao động để thực hiện những công việc vì lợi ích của cộng đồng, không đòi hỏi sự trả công, bao gồm nghĩa vụ lao động hàng năm và nghĩa vụ lao động trong trường ...
LAO ĐỘNG NỮ
Người lao động thuộc giới nữ và khi tham gia quan hệ lao động có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời, được pháp luật lao động dành cho ...
LAO ĐỘNG TÀN TẬT
(Người) lao động có bộ phận của cơ thể (chân, tay, cột sống...) bị khuyết tật, chức năng của cơ thể (nghe,.nhìn...) bị tổn thương nên khả năng lao động của họ bị suy giảm.Tổ ...
LAO ĐỘNG TRẺ EM
Người lao động dưới một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật mỗi một quốc gia.Theo Bộ luật lao động năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung năm 2002), lao động trẻ ...
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu ...
LẬP HIẾN
Định ra hiến pháp (Quốc hội lập hiến; Quân chủ lập hiến...).Quyền lập hiến là quyền làm hiến pháp (biểu quyết tán thành để thông qua theo trình tự lập hiến) và sửa đổi, bổ ...