Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3 trong tổng số 3 thuật ngữ

IN
Là việc sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu.
IN, PHÁT HÀNH, MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
là hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số ...
INTERNET
Là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử ...