Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 535 thuật ngữ

ĐA DẠNG SINH HỌC
Là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
ĐẶC KHU KINH TẾ
Khu vực có địa giới xác định, thường với diện tích rộng hơn khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc lãnh thổ quốc gia, trong đó, áp dụng các ưu ...
ĐẶC SAN
Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật báo chí 2015)
ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM MỚI
Là đặc tính nguy hiểm được phát hiện nhưng chưa được ghi trong phiếu an toàn hóa chất.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
ĐẶC TÍNH SINH THÁI VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là tập hợp các thành phần, các quá trình và các dịch vụ hệ sinh thái đặc trưng cho vùng đất ngập nước tại một thời điểm nhất định.(Theo Khoản ...
ĐẶC XÁ
là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, ...
ĐẠI BIỆN LÂM THỜI
Viên chức ngoại giao được cử tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao vắng mặt hoặc không ...
ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
Cá nhân được các công dân khác bầu cử làm đại biểu trong các thiết chế hoặc tổ chức xã hội.Đại biểu dân cử có thể được sử dụng trong ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ một cá nhân công dân được bầu cử vào Hội đồng nhân dân (các cấp). Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của nhân dân tại Quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử.Ở các nước tư sản, đại biểu Quốc hội ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao.Đại biểu Quốc hội chuyên trách không giữ bất cứ chức vụ ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội vừa làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân vừa đảm nhiệm chức vụ khác trong các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính ...
ĐẠI DIỆN
Việc một người, một cơ quan, tổ chức nhân danh người, cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại ...
ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN
là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương ...
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là:a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ...
ĐẠI DIỆN CỬ TRI
Là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc tôn giáo trong khu vực (nếu có);(Theo điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 01/2021/TT-BNV)
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG
Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn(Theo ...
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁCTRONG XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH DÂN SỰ
Là cá nhân hoặc pháp nhân được các thành viên tổ hợp tác đồng ý ủy quyền xác lập và thực hiện giao dịch dân sự.(Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị ...
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
Là thành viên lưu ký của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chỉ định ...
ĐẠI DIỆN THAM GIA QUAN HỆ DÂN SỰ
Việc đại diện cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương tham gia quan hệ dân sự ...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm ...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN
1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định ...
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.2. Các thành viên hộ gia đình, tổ ...
ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN
Người đại diện duy nhất của Nhà nước ở nước ngoài có toàn quyền tiến hành các quan hệ với Chính phủ nước sở tại, điều hành và giám sát ...
ĐẠI HỌC
Là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên ...
ĐẠI HỌC
Là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.Đại học quốc ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.(Theo Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc.Phái đoàn đại diện của mỗi quốc gia thành viên tại Đại hội ...
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Bao gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quan quyết định cao nhất của quỹ đầu tư chứng khoán.(Theo Khoản 1 Điều 102 Luật chứng khoán 2019)
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HOẶC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ
là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn luật sư.(Theo khoản 1 Điều 62 Luật Luật sư 2006)
ĐẠI HỘI XÃ VIÊN
Cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã với thành phần gồm toàn thể xã viên hợp tác xã.Hợp tác xã có đông xã viên có ...
ĐẠI LÝ
Quan hệ, trong đó, một bên (bên đại lý) bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện một hoặc một số công việc theo sự ủy thác của bên kia ...
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm ...
ĐẠI LÝ BAO TIÊU
là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho ...
ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI
Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán được tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai chỉ định làm đại diện thực hiện ...
ĐẠI LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
Là thương nhân hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong việc cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số tới ...
ĐẠI LÝ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông thông qua hợp đồng đại lý ký với doanh nghiệp viễn ...