Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 281 thuật ngữ

ĐA DẠNG SINH HỌC
Là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
ĐẶC KHU KINH TẾ
Khu vực có địa giới xác định, thường với diện tích rộng hơn khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc lãnh thổ quốc gia, trong đó, áp dụng các ưu đãi đặc biệt về chế ...
ĐẶC SAN
Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật báo chí 2015)
ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM MỚI
Là đặc tính nguy hiểm được phát hiện nhưng chưa được ghi trong phiếu an toàn hóa chất.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
ĐẶC XÁ
Miễn toàn bộ hoặc một phần hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt, kể cả miễn trách nhiệm hình sự hoặc xóa án đối với một hoặc một số người nhất định hoặc một số đông người ...
ĐẠI BIỆN LÂM THỜI
Viên chức ngoại giao được cử tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao vắng mặt hoặc không thể thi hành nhiệm vụ ...
ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
Cá nhân được các công dân khác bầu cử làm đại biểu trong các thiết chế hoặc tổ chức xã hội.Đại biểu dân cử có thể được sử dụng trong nhiều văn cảnh khác nhau, ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ một cá nhân công dân được bầu cử vào Hội đồng nhân dân (các cấp). Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại diện cho nhân dân trong ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của nhân dân tại Quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử.Ở các nước tư sản, đại biểu Quốc hội được gọi là nghị sĩ ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao.Đại biểu Quốc hội chuyên trách không giữ bất cứ chức vụ nào trong bộ máy quản ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội vừa làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân vừa đảm nhiệm chức vụ khác trong các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan xét ...
ĐẠI DIỆN
Việc một người, một cơ quan, tổ chức nhân danh người, cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại diện.Đại diện có đại diện ...
ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN
Người đại diện duy nhất của Nhà nước ở nước ngoài có toàn quyền tiến hành các quan hệ với Chính phủ nước sở tại, điều hành và giám sát các hoạt động của các ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc.Phái đoàn đại diện của mỗi quốc gia thành viên tại Đại hội đồng có nhiều nhất là ...
ĐẠI HỘI XÃ VIÊN
Cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã với thành phần gồm toàn thể xã viên hợp tác xã.Hợp tác xã có đông xã viên có thể triệu tập Đại hội ...
ĐẠI LÝ
Quan hệ, trong đó, một bên (bên đại lý) bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện một hoặc một số công việc theo sự ủy thác của bên kia (bên giao đại lý) để ...
ĐÃI NGỘ QUỐC GIA
Đối xử giữa các quốc gia, theo đó, nước sở tại dành cho công dân, pháp nhân nước ngoài các quyền lợi như công dân, pháp nhân của mình.Chế độ đối xử quốc gia còn ...
ĐẠI SỨ
Cấp bậc ngoại giao cao nhất của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.Đại sứ được bổ nhiệm làm đại diện cao nhất của một nhà nước hoặc tổ chức quốc tế trước ...
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài với sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia hữu quan ở cấp cao nhất (cấp đại sứ).Đại sứ đặc ...
ĐẠI SỨ QUÁN X. Cơ quan đại diện ngoại giao.
 
ĐẠI XÁ
Tha, miễn hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm pháp nhất định đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án.Quyết định ...
ĐĂNG KIỂM
(Cơ quan nhà nước) kiểm tra, giám sát, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vận hành các phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy, an toàn của người ...
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Đăng ký nhằm bảo hộ quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là thủ tục do pháp luật quy ...
ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Ghi nhận quyền sở hữu, các quyền khác và nghĩa vụ liên quan của người nắm giữ chứng khoán bằng hệ thống thông tin lưu giữ trong các tài khoản lưu ký chứng khoán.Theo quy ...
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với ...
ĐĂNG KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 Ghi vào danh mục các điều ước quốc tế của tổ chức quốc tế khi điều ước đó đã có hiệu lực.Đăng ký điều ước quốc tế có thể được tiến hành tại Ban thư ký của ...
ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU
Biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững ...
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 Xác nhận và ghi vào sổ hộ tịch những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người.Nội dung đăng ký hộ tịch gồm: 1) Cơ quan nhà nước có thẩm ...
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Ghi vào Sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật.Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý ...