Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định Kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa - Long An

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAN-127840-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính (Mua sắm tài sản khác còn lại có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc mua sắm cùng một loại tài sản hay nhiều loại tài sản có tổng giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 lần mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và xe hai bánh gắn máy sử dụng chung đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Quyết định của Sở Tài chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng