Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 87/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT, BỊ BÃI BỎ HOẶC CÓ VĂN BẢN THAY THẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành gồm 105 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31-12-2002 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT, BỊ BÃI BỎ HOẶC CÓ VĂN BẢN THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 87/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. LĨNH VỰC THUẾ

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Nội dung văn bản hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

1

Thông tư

02/TC/TCT

04-01-1995

Hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Toàn bộ

2

Thông tư

69/TC-TCT

05-11-1996

Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế môn bài

Toàn bộ

3

Thông tư

33/TC-TCT

13-06-1997

Hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Toàn bộ

4

Thông tư

82/1997/TT-BTC

11-11-1997

Hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương

Toàn bộ

5

Thông tư

120/1998/TT-BTC

27-08-1998

Hướng dẫn chế độ thu lệ phí kiểm định phương tiện đo

Toàn bộ

6

Thông tư

54/1999/TT-BTC

10-05-1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Toàn bộ

7

Thông tư

92/1999/TT-BTC

24-07-1999

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/1997/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương

Toàn bộ

8

Thông tư

146/1999/TT-BTC

17-12-1999

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

 

9

Quyết định

163/QĐ-BTC

27-12-1999

Ban hành mức thu lệ phí hộ khẩu

Toàn bộ

10

Quyết định

166/2000/QĐ-BTC

17-10-2000

Quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò

Toàn bộ

11

Thông tư

21/2001/TT-BTC

03-04-2001

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 54/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Toàn bộ

12

Thông tư

22/2001/TT-BTC

03-04-2001

Sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999

Toàn bộ

13

Thông tư

52/2001/TT-BTC

02-07-2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/2001/NĐ-CP ngày 06/6/2001 ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT/AFTA

Toàn bộ

 

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

(Bao gồm văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Hải quan ban hành trước khi chuyển vào Bộ Tài chính theo Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg ngày 4/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

14

Thông tư

967/TCHQ-PC

13-10-1991

Quy định cụ thể địa bàn kiểm soát của Hải quan

Toàn bộ

15

Quyết định

449/TCHQ-QĐ

30-06-1993

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Hải quan

Toàn bộ

16

Quyết định

125/TCHQ-TCCB

30-07-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cục Kiểm tra, thu thuế xuất, nhập khẩu

Toàn bộ

17

Quyết định

158/TCHQ-TCCB

04-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Vụ Kế hoạch và Tài vụ

Toàn bộ

18

Quyết định

160/TCHQ-TCCB

04-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cục Điều tra chống buôn lậu

Toàn bộ

19

Quyết định

162/TCHQ-TCCB

04-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo

Toàn bộ

20

Quyết định

163/TCHQ-TCCB

04-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tổng cục

Toàn bộ

21

Quyết định

164/TCHQ-TCCB

04-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cục Giám sát quản lý về hải quan

Toàn bộ

22

Quyết định

165/TCHQ-TCCB

05-08-1994

Về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra hải quan

Toàn bộ

23

Quyết định

166/TCHQ-TCCB

05-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Tạp chí Hải quan

Toàn bộ

24

Quyết định

170/TCHQ-TCCB

05-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Vụ quan hệ quốc tế

Toàn bộ

25

Quyết định

192/TCHQ-TCCB

18-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Viện nghiên cứu Hải quan

Toàn bộ

26

Quyết định

197/TCHQ-TCCB

20-08-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm tin học và thống kê Hải quan

Toàn bộ

27

Thông tư

992/TCHQ-KHTV

26-08-1994

Hướng dẫn chi khen thưởng cá nhân đơn vị ngoài ngành phối hợp công tác với ngành Hải quan

Toàn bộ

28

Thông tư

151/TCHQ-TCCB

06-09-1994

Hướng dẫn thực hiện tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua

Toàn bộ

29

Quyết định

273/TCHQ-TCCB

14-09-1994

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Tạp chí Hải quan

Toàn bộ

30

Quyết định

274/QĐ-TCCB

14-09-1994

Ban hành 10 Điều kỷ luật đối với công chức Hải quan.

Toàn bộ

31

Quyết định

277/TCHQ-TCCB

14-09-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Hải quan Việt Nam

Toàn bộ

32

Quyết định

278/TCHQ-TCCB

14-09-1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cục Hải quan tỉnh thành phố

Toàn bộ

33

Quyết định

188/TCHQ/GSQL

07-10-1994

Ban hành quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ôtô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn bộ

34

Thông tư

190/TCHQ-GQ

07-10-1994

Quy định việc cấp và quản lý giấy phép hàng hoá xuất, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Toàn bộ

35

Quyết định

320/TCHQ-TCCB

11-10-1994

Chức năng nhiệm vụ của Đội kiểm soát hải quan Tỉnh, thành phố

Toàn bộ

36

Quyết định

321/TCHQ-TCCB

11-10-1994

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hải quan cửa khẩu

Toàn bộ

37

Thông tư

235/TCHQ-GQ

21-11-1994

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 82/CP ngày 2/8/1994 của Chính phủ về quy chế đặt và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nưóc ngoài tại Việt nam

Toàn bộ

38

Quyết định

19/TCHQ-NCKH

08-02-1995

Quy định về việc lấy mẫu và lưu mẫu hàng hoá xuất nhập khẩu

Toàn bộ

39

Chỉ thị

275/TCHQ-GQ

18-05-1995

Về việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hoá của viên chức ngoại giao và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Toàn bộ

40

Quyết định

723/QĐ-TCHQ

24-11-1995

Quy định về việc sử dụng trang phục Hải quan

Toàn bộ

41

Quyết định

318/THTK

15-12-1995

Ban hành bộ mã các đơn vị xuất, nhập khẩu

Toàn bộ

42

Quyết định

20/TCHQ-QĐ

20-03-1996

Ban hành quy trình thủ tục hải quan cho việc chuyển nhượng xe ôtô xe gắn máy của cơ quan và người nước ngoài tại Việt Nam

Toàn bộ

43

Chỉ thị

14/TCHQ-GSQL

17-01-1997

Về việc làm thủ tục hải quan đối với container rỗng xuất khẩu

Toàn bộ

44

Thông tư

111/GSQL-TT

28-05-1997

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Toàn bộ

45

Thông tư

112/TCHQ-THTK

28-05-1997

Hướng dẫn thi hành Quyết định 280/QĐ-TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận tin trong cơ quan hành chính nhà nước

Toàn bộ

46

Chỉ thị

02/1998/CT-THTK

15-01-1998

Chỉ thị về việc thực hiện công tác thống kê

Toàn bộ

47

Quyết định

184/QĐ-TCCB

24-03-1998

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Vụ Pháp chế

Toàn bộ

48

Quyết định

114/1998/QĐ-TCHQ

15-05-1998

Ban hành Seal containers.

Toàn bộ

49

Quyết định

244/1998/QĐ-TCHQ

01-08-1998

Ban hành Seal hải quan

Toàn bộ

50

Thông tư

05/1998/TT-TCHQ

29-08-1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

Toàn bộ

51

Thông tư

06/1998/TT-TCHQ

03-09-1998

Thông tư hướng dẫn thi h việc đăng ký, quản lý v࠳ử dụng mã số doanh nghiệp tiến h hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Toàn bộ

52

Thông tư

07/1998/TT-TCHQ

14-10-1998

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/09/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Toàn bộ

53

Thông tư

08/1998/TT-TCHQ

16-11-1998

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý xuất, nhập khẩu của chuyên gia nước ngoài theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn bộ

54

Thông tư

10/1998/TT-TCHQ

19-11-1998

Hướng dẫn thủ tục hải quan về hoạt động cửa hàng kinh doanh miễn thuế theo quy chế ban hành tại QĐ số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn bộ

55

Thông tư

11/1998/TT-TCHQ

01-12-1998

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu theo chế độ quà biếu tặng

Toàn bộ

56

Thông tư

12/1998/TT-TCHQ

10-12-1998

Hướng dẫn thi hành Quy chế Kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 02/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn bộ

57

Thông tư

13/1998/TT-TCHQ

14-12-1998

Hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Toàn bộ

58

Quyết định

12/QĐ-VP

07-01-1999

Quy định chế độ tổng hợp thông tin báo cáo của ngành Hải quan.

Toàn bộ

59

Quyết định

15/1999/QĐ-TCHQ

08-01-1999

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý dịch vụ khai thuê hải quan

Toàn bộ

60

Quyết định

111/1999/QĐ-TCHQ

08-04-1999

Ban hành Quy chế tạm thời dịch vụ làm thủ tục hải quan

Toàn bộ

61

Quyết định

197/1999/QĐ-TCHQ

03-06-1999

Ban hành Quy chế quản lý hải quan đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và hàng hoá xuất, nhập khẩu chuyển tiếp

Toàn bộ

62

Thông tư

05/1999/TT-TCHQ

26-07-1999

Hướng dẫn thi hành Nghị định 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

Toàn bộ

63

Quyết định

689/QĐ-TCCB

11-08-1999

Ban hành Quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan.

Toàn bộ

64

Quyết định

177/2001/QĐ-TCHQ

14-03-2001

Ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

65

Quyết định

387/2001/QĐ-TCHQ

17-05-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

66

Quyết định

594/2001/QĐ-TCHQ

29-06-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

67

Quyết định

674/2001/QĐ-TCHQ

18-07-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

68

Quyết định

848/2001/QĐ-TCHQ

11-09-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

69

Quyết định

1075/QĐ-TCCB

25-10-2001

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu hải quan thuộc Tổng cục Hải quan

Toàn bộ

70

Quyết định

1116/2001/QĐ-TCHQ

01-11-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

71

Quyết định

1202/2001/QĐ-TCHQ

23-11-2001

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 177/2001/QĐ-TCHQ ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.

Toàn bộ

72

Quyết định

1315/2001/TCHQ-QĐ

16-12-2001

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Hải quan

Toàn bộ

73

Quyết định

769/QĐ-TCCB

21-08-2002

Về tổ chức bộ máy của Thanh tra Hải quan

Toàn bộ

 

III. LĨNH VỰC DỰ TRỮ

(Bao gồm văn bản quy phạm pháp luật do Cục dự trữ Quốc gia ban hành trước khi chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg ngày24/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ)

74

Quyết định

65/1998/QĐ-CDTQG

10-09-1998

Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cục Dự trữ Quốc gia

Toàn bộ

75

Quyết định

17/2000/QĐ-CDTQG

21-06-2000

Ban hành Quy định khen thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dự trữ quốc gia

Toàn bộ

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

76

Thông tư

25/TC-TCDN

15-05-1997

Hướng dẫn trình tự thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước

Toàn bộ

77

Thông tư

64/TC-TCDN

15-09-1997

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước

Toàn bộ

78

Thông tư

104/1998/TT-BTC

18-07-1998

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Toàn bộ

79

Thông tư

61/2001/TT-BTC

01-08-2001

Hướng dẫn chi hỗ trợ cho các hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Toàn bộ

 

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP

80

Thông tư

150/1998/TT-BTC

19-11-1998

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước

Toàn bộ

81

Thông tư

71/1999/TT-BTC

11-06-1999

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam phát động

Toàn bộ

82

Thông tư

30/2000/TT-BTC

27-04-2000

Hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn bộ

83

Thông tư

33/2000/TT-BTC

27-04-2000

Hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn bộ

 

VI. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

84

Quyết định

490/TC/QĐ/KBNN

09-07-1997

Quy định chế độ quản lý kho quỹ trong hệ thống Kho bạc nhà nước

Toàn bộ

85

Thông tư

28/1999/TT-BTC

13-03-1999

Hướng dẫn việc quản lý cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Toàn bộ

 

VII. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

86

Thông tư

46/TC-CĐKT

15-08-1991

Hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán tiền, hàng viện trợ quốc tế

Toàn bộ

87

Quyết định

237/TC/QĐ/CĐKT

19-03-1994

Ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên

Toàn bộ

88

Quyết định

827/1998/QĐ-BTC

04-07-1998

Ban hành Chế độ kế toán ngân sách xã

Toàn bộ

89

Thông tư

04/1999/TT-BTC

12-01-1999

Hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán

Toàn bộ

90

Quyết định

39/2001/QĐ-BTC

02-05-2001

Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách xã ban hành kèm theo Quyết định 827/1998/QĐ-BTC ngày 04/7/1998

Toàn bộ

 

VIII. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

91

Thông tư

41/2000/TT-BTC

19-05-2000

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, mục tiêu được áp dụng cơ chế của chương trình mục tiêu quốc gia

Toàn bộ

92

Quyết định

209/2000/QĐ-BTC

25-12-2000

Ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho ngân sách cấp xã

Toàn bộ

93

Thông tư

54/2001/TT-BTC

05-07-2001

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Toàn bộ

94

Quyết định

101/2001/QĐ-BTC

27-12-2001

Về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002

Toàn bộ

95

Quyết định

146/2001/QĐ-BTC

27-12-2001

Về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002

Toàn bộ

96

Thông tư

06/2002/TT-BTC

18-01-2002

Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Toàn bộ

 

IX. LĨNH VỰC THANH TRA NHÀ NƯỚC

97

Quyết định

1840/1998/QĐ-BTC

15-12-1998

Ban hành Quy chế phân định nhiệm vụ của từng cơ quan trong ngành tài chính khi thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo và xử lý có chồng chéo

Toàn bộ

 

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

98

Thông tư

96TC/CĐTC

18-11-1994

Hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Toàn bộ

99

Thông tư

73/TC-TCNH

09-10-1995

Hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam

Toàn bộ

100

Thông tư

10/1999/TT-BTC

29-01-1999

Hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán

Toàn bộ

101

Quyết định

127/1999/QĐ-BTC

22-10-1999

Ban hành biểu mức thu lệ phí đối với hoạt động của thị trường chứng khoán

Toàn bộ

102

Thông tư

127/1999/TT-BTC

26-10-1999

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Toàn bộ

 

XI. LĨNH VỰC TÀI VỤ QUẢN TRỊ

103

Thông tư

149/1999/TT-BTC

23-12-1999

Hướng dẫn sử dụng tiền thưởng trong ngành thuế

Toàn bộ

 

XII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

104

Thông tư

64/2000/TT-BTC

03-07-2000

Hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Toàn bộ

105

Thông tư

90/2000/TT-BTC

01-09-2000

Bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000

Toàn bộ