Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN MƯỜNG ẢNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 147/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; số 172/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Tiếp theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Ảng;

Xét đề nghị của UBND huyện Mường Ảng tại Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 08/4/2024 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 149/TTr-STNMT ngày 16/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mường Ảng với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Mường Ảng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân:

a) Tổ chức thẩm định chặt chẽ về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các thửa đất ở mới nhằm mục đích kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật; không để xảy ra tình trạng chuyển đổi diện tích lớn để tách thửa, phân lô, bán nền trái với quy định của pháp luật.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện Mường Ảng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị;
- Lưu: VT, TH, KTN(LNH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đức Toàn

 

Biểu 01: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Mường Ảng

Xã Mường Đăng

Xã Ngối Cáy

Xã Ẳng Tở

Xã Búng Lao

Xã Xuân Lao

Xã Ẳng Nưa

Xã Ẳng Cang

Xã Nặm Lịch

Xã Mường Lạn

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6) +..

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

44.341,44

662,90

6.578,58

4.814,34

5.969,08

4.781,38

5.979,55

2.491,96

5.441,02

3.562,38

4.060,25

I

Loại đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

42.156,34

469,20

6.400,43

4.621,89

5.766,10

4.508,23

5.652,85

2.356,18

5.057,91

3.422,85

3.900,70

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.456,13

29,04

443,17

277,20

390,80

383,42

1.058,81

204,58

769,84

636,82

262,45

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.494,08

27,08

278,89

114.27

104,73

80,14

127,59

190,97

312,51

81,63

176,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

11.309,93

19,95

1.900,64

1.119,68

2.269,91

615,05

1.777,79

443,16

1.085,94

782,69

1.295,13

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.994,32

225,89

272,83

389,57

886,27

832,02

145,28

666,96

339,38

149,32

86,81

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

10.097,56

179,88

2.438,56

1.363,97

515,57

649.82

1.079,60

883,07

1.461,92

729,02

796,16

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.009,93

 

1.312,98

1.441,78

1.668,77

2.006,07

1.579,24

122,19

1.350,77

1.105,29

1.422,84

-

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

6.012,88

 

616,80

504,94

776,25

1.183,73

887,63

86,23

556,00

720,04

681,26

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

269,47

10,75

32,25

29,69

32,18

16,21

12,14

29,43

50,07

19,43

37,32

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

19,00

3,69

 

 

2,59

5,64

 

6,80

 

0,28

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.903,68

187,43

178,05

146,17

190,77

211,44

246,30

124,98

332,82

139,05

146,68

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

7,74

2,24

 

 

 

 

 

 

5,50

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

5,15

3,69

0,09

0,12

0,12

0,40

0,16

0,13

0,22

0,09

0,13

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

12,45

 

 

 

12,45

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

4,83

0,28

1,05

 

0,76

0,01

 

2,73

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

7,41

4,16

 

 

3,25

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

8,00

5,50

 

 

 

0,23

 

2,27

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.061,21

78,80

68,81

60,31

82,76

136,58

183,01

63,71

244,73

69,23

73,28

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

547,01

47,54

49,24

35,72

54,68

99,27

37,20

36,56

93,73

53,40

39,68

-

Đất thủy lợi

DTL

178,89

14,62

6,28

2,92

5,03

6,18

15,72

3,32

119,97

3,26

1,59

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

1,77

0,05

 

0,17

0,07

0,23

 

0,03

0,76

0,26

0,20

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

4,28

1,91

0,23

0,25

0,18

0,18

0,32

0,23

0,27

0,47

0,24

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

37,19

9,65

2,53

1,74

3,43

4,97

3,79

3,21

3,07

2,60

2,20

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

5,69

1,05

 

0,23

 

1,14

1,92

0,51

0,84

 

 

-

Đất công trình năng lượng

DNL

179,50

0,26

4,15

15,96

6,19

12,46

113,68

3,04

10,37

4,85

8,55

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1,10

0,10

0,08

 

0,33

0,09

0,31

0,03

0,02

 

0,14

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,20

 

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

10,00

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

94,00

2,04

6,30

3,32

12,86

12,06

10,07

6,78

15,50

4,39

20,68

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

1,58

1,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,01

0,67

0,29

 

0,17

1,15

0,68

0,47

0,15

0,24

0,19

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3,49

3,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

330,41

 

40,49

24,65

39,67

36.19

34,86

36,53

49,41

38,59

30,01

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

78,39

78,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

9,24

6,15

0,45

0,45

0,42

0,55

0,19

0,32

0,23

0,23

0,25

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,51

0 17

 

 

0,34

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

370,84

3,90

66,88

60,64

50,83

36,33

27,40

18,82

32,58

30,66

42,82

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

281,42

6,27

0,10

46,28

12,21

61,71

80,40

10,80

50,29

0,48

12,87

II

Khu chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất khu công nghệ cao

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất khu kinh tế

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất khu đô thị

KDT

662,90

662,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

KNN

8.450,45

254,93

716,00

666,77

1.277,07

1.215,44

1.204,09

871,54

1.109,21

786,14

349,26

5

Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)

KLN

22.107,49

179,88

3.751,54

2.805,75

2.184,34

2.655,89

2.658,84

1.005,26

2.812,68

1.834,31

2.219,00

6

Khu du lịch

KDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

KBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

KPC

12,45

 

 

 

12,45

 

 

 

 

 

 

9

Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)

DTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Khu thương mại - dịch vụ

KTM

4,83

0,28

1,05

 

0,76

0,01

 

2,73

 

 

 

11

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

KDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Khu dân cư nông thôn

DNT

480,09

 

57,12

41,28

56,30

52,82

51,49

53,16

66,04

55,22

46,65

13

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

KON

3,25

 

 

 

3,25

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

Biểu 02: Kế hoạch thu hồi đất các loại đất

(Kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Mường Ảng

Xã Mường Đăng

Xã Ngối Cáy

Xã Ẳng Tở

Xã Búng Lao

Xã Xuân Lao

Xã Ẳng Nua

Xã Ẳng Cang

Xã Nặm Lịch

Xã Mường Lạn

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

305,00

2,91

10,52

19,53

23,38

62,14

65,23

11,11

67,30

30,97

11,92

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

49,05

1,30

1,24

1,20

1,18

7,15

17,25

0,10

19,07

0,10

0,47

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

28,18

1,30

0,03

0,03

0,41

1,96

13,15

0,10

10,84

0,10

0,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

161,41

1,51

5,52

10,94

11,91

33,00

29,81

6,24

32,72

20,22

9,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

49,11

 

0,44

1,00

5,32

19,19

2,89

4,10

10,57

5,30

0,30

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

14,02

 

2,66

0,06

 

0,06

7,12

0,42

2,61

 

1,08

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

26,47

 

0,56

5,92

4,87

2,57

6,95

0,25

0,10

5,00

0,25

-

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,94

0,10

0,10

0,41

0,10

0,16

1,21

 

2,23

0,35

0,28

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

49,19

1,38

0,54

0,67

1,01

1,29

36,02

 

7,29

0,84

0,15

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

6,70

0,02

0,22

0,56

0,72

0,20

2,30

 

2,38

0,15

0,15

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

4,68

0,02

0,20

0,45

0,70

0,18

0,53

 

2,30

0,15

0,15

-

Đất thủy lợi

DTL

0,94

 

0,02

0,11

0,02

 

0,79

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

0,10

 

 

 

 

0,02

 

 

0,08

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

0,02

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,96

 

 

 

 

 

0,96

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,36

 

0,16

0,11

0,29

0,06

2,23

 

2,21

0,30

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,18

 

0,09

 

 

 

 

 

 

0,09

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

36,94

1,35

0,06

 

 

1,03

31,49

 

2,70

0,30

 

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

(Kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Mường Ảng

Xã Mường Đăng

Xã Ngối Cáy

Xã Ẳng Tở

Xã Búng Lao

Xã Xuân Lao

Xã Ẳng Nưa

Xã Ẳng Cang

Xã Nặm Lịch

Xã Mường Lạn

(1)

(2)

(3)

(4)= (5) +(6) +…

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

309,12

5,38

10,59

19,53

23,61

62,46

65,34

11,63

67,49

31,05

12,04

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

49,05

1,30

1,24

1,20

1,18

7,15

17,25

0,10

19,07

0,10

0,47

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

28,18

1,30

0,03

0,03

0,41

1,96

13,15

0,10

10,84

0,10

0,27

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

164,19

3,42

5,56

10,94

12,11

33,21

29,87

6,48

32,76

20,28

9,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

50,01

0,42

0,44

1,00

5,34

19,23

2,93

4,34

10,64

5,32

0,34

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

14,02

 

2,66

0,06

 

0,06

7,12

0,42

2,61

 

1,08

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

26,47

 

0,56

5,92

4,87

2,57

6,95

0,25

0,10

5,00

0,25

-

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

5,38

0,23

0,14

0,41

0,11

0,24

1,21

0,03

2.31

0,35

0,35

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,10

 

 

 

 

0,02

 

 

0,08

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

 

Biểu 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

(Kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Mường Ảng

Xã Mường Đăng

Xã Ngối Cáy

Xã Ẳng Tở

Xã Búng Lao

Xã Xuân Lao

Xã Ẳng Nưa

Xã Ẳng Cang

Xã Nặm Lịch

Xã Mường Lạn

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+ (6) +...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

313,70

24,74

 

40,00

44,00

69,75

100,21

17,00

 

 

18,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

12,38

 

 

 

 

12,38

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

51,61

24,74

 

 

 

9,87

 

17,00

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

249,72

 

 

40,00

44,00

47,51

100,21

 

 

 

18,00

-

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

35,77

6,22

1,20

1,40

2,96

2,41

12,16

3,30

4,81

0,20

1,12

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,12

 

 

 

0,12

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

2,00

 

 

 

2,00

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,79

0,26

0,71

 

0,41

 

 

1,41

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

24,54

 

0,49

1,40

0,43

2,41

12,16

1,89

4,81

0,20

0,75

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

4,06

 

0,09

 

 

1,65

 

 

2,12

0,20

 

-

Đất thủy lợi

DTL

1,80

 

 

 

 

0,01

 

 

1,79

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất công trình năng lượng

DNL

17,01

 

 

1,40

0,40

0,75

12,16

0,25

0,90

 

0,75

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở tôn giáo

TON

1,64

 

 

 

 

 

 

1,64

 

 

 

-

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,03

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,37

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

5,96

5,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 806/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

  • Số hiệu: 806/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
  • Người ký: Phạm Đức Toàn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản