Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 682/QĐ-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Được thay thế bằng Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

28/10/2010

 

2

Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC ngày 31/3/2006 về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

3

Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

Được thay thế bằng Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

12/12/2010

 

4

Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Được thay thế bằng Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/7/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 76/2010/TT-BTC

5

Thông tư số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Được thay thế bằng Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính  trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

01/10/2010

 

6

Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 02/10/2007 về việc tạm thời  điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu

10/10/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 128/2010/TT-BTC 

7

Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 2011

Được thay thế bằng Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18/5/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2010 - 2011

24/6/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 77/2010/TT-BTC

8

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

14/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 94/2010/TT-BTC

9

Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên

Được thay thế bằng Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên

01/7/2010

Kể từ kỳ khai thuế tài nguyên tháng 7 năm 2010 trở đi

10

Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

Được thay thế bằng Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

25/11/2010

 

11

Thông tư số 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Được thay thế bằng Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

17/6/2010

 

12

Thông tư số 78/2010/TT-BTC ngày 20/5/2010 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Được thay thế bằng Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu

11/12/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 167/2010/TT-BTC

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

13

Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Được thay thế bằng Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

20/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 99/2010/TT-BTC và Thông tư số 100/2010/TT-BTC

14

Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu

Được thay thế bằng Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

10/12/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 165/2010/TT-BTC 

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

15

Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/6/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

16

Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

29/11/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 159/2010/TT-BTC

17

Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Được thay thế bằng Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

20/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 97/2010/TT-BTC

18

Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

04/11/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 139/2010/TT-BTC

19

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC ngày 20/6/2008 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Được thay thế bằng Thông tư số 177/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

17/12/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 177/2010/TT-BTC

IV. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

20

Quyết định số 280-TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

01/01/2009

 

21

Thông tư số 156/1998/TT-BTC ngày 12/12/1998 hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

22

Thông tư số 60/1999/TT-BTC ngày 01/6/1999 bổ sung và sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

23

Thông tư số 67/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 bổ sung và sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

24

Thông tư số 67/2001/TT-BTC ngày 22/8/2001 hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

25

Quyết định số 148/2002/QĐ-BTC ngày 06/12/2002 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

26

Quyết định số 156/2002/QĐ-BTC ngày 20/12/2002 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

27

Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

28

Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

29

Quyết định số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19/10/2005 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

30

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTC ngày 05/01/2006 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

31

Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

32

Quyết định số 53/2006/QĐ-BTC ngày 04/10/2006 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

33

Quyết định số 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

34

Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

35

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTC ngày 13/02/2007 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

36

Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/5/2007 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

37

Quyết định số 79/2007/QĐ-BTC ngày 01/10/2007 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

38

Quyết định số 88/2007/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

39

Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007 về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

40

Quyết định số 105/2007/QĐ-BTC ngày 19/12/2007 về việc hủy bỏ một số chương trình của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

41

Quyết định số 05/2008/QĐ-BTC ngày 23/01/2008 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

42

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTC ngày 14/5/2008 về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

43

Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Được thay thế bằng Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

31/12/2010

 

44

Thông tư số 108/2006/TT-BTC ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

Được thay thế bằng Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa

14/4/2010

 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

45

Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Được thay thế bằng Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

01/11/2010

 

46

Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

47

Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc

Được thay thế bằng Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

01/8/2010

 

48

Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

31/7/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 89/2010/TT-BTC

VI. LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

49

Thông tư số 145/1999/TT-BTC ngày 14/12/1999 hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán ở các đơn vị bị lũ lụt thuộc các tỉnh miền Trung

Được thay thế bằng Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan

19/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 96/2010/TT-BTC

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

50

Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

Được thay thế bằng Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

15/11/2010

 

VIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

51

Thông tư số 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 hướng dẫn quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ

04/12/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 161/2010/TT-BTC

XI. LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

52

Quyết định số 40/2006/QĐ-BTC ngày 07/8/2006 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Xuồng cao tốc - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Được thay thế bằng Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

02/8/2010

Hết hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTC

53

Quyết định số 38/2007/QĐ-BTC ngày 21/5/2007 về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ Quốc gia

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

26/9/2010

Hết hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành Thông tư số 41/2010/TT-BTC

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 682/QĐ-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

1

Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

28/3/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT

2

Thông tư liên tịch số 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 14/7/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

3

Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

4

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ liên tịch hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

05/12/2010

 

5

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTC-NHNN ngày 04/01/2006 của Bộ Tài chính - Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế đối với ngân hàng và tổ chức tín dụng

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam liên tịch hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng

28/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN

6

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

15/8/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

7

Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

14/5/2010

Hết hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 682/QĐ-BTC năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 682/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/03/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: 12/04/2011
  • Số công báo: Từ số 193 đến số 194
  • Ngày hiệu lực: 24/03/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản