Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
*******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**************

 

Số: 68/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Thông tư liên tịch ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 37 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Tài chính;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra VB (Bộ TP);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Hùng


 

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC ngày  7 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Văn bản thay thế, bãi bỏ

1

Thông tư liên Bộ

1025/TT-LB

21/06/1991

liên Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch - Tài chính - Lao động, Thương Binh Xã hội

Hướng dẫn thi hành chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo dục, văn học - nghệ thuật, khoa học kỹ thuật

Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Tài chính  hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ

2

Thông tư liên Bộ

37/TTLB

05/08/1992

liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Vật giá Nhà nước - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và biên chế Sở Tài chính - Vật giá

Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

3

Thông tư liên tịch

38/TC-TCCBCP

25/06/1997

liên tịch Bộ Tài chính - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn về nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài chính thuộc chính quyền địa phương các cấp

4

Thông tư liên Bộ

227/LB-GTVTBĐ-TC

31/08/1992

liên Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện - Tài chính

Hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận

Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông - Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận

5

Thông tư liên Bộ

01/LB-QP-NV-VGCP

14/11/1992

liên Bộ Quốc phòng - Nội vụ - Ban Vật giá Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 về quản lý giá đối với các đơn vị sản xuất - kinh doanh thuộc lực lượng vũ trang

Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

6

Thông tư liên Bộ

06/TTLB

10/07/1993

liên Bộ Ban Vật giá Chính phủ - Tài chính

Hướng dẫn cơ chế quản lý giá những hàng hoá, dịch vụ được thực hiện chính sách trợ giá và đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, y tế, giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao

Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/1/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước

7

Thông tư liên Bộ

78-TT/LB

11/09/1993

liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Thông tư liên Bộ số 97/1999/TTLB-BTC-BCA ngày 14/8/1999 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn nội dung chi và quản lý kinh phí chương trình hành động phòng, chống ma tuý năm 1998-2000

8

Thông tư liên Bộ

88 TT/LB

25/10/1993

liên Bộ Tài chính - Văn hoá và Thông tin

Hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với điện ảnh

Thông tư liên bộ số 25/TTLB ngày 19/4/1997 của liên Bộ Văn hoá - Thông tin - Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách đặt hàng, tài trợ đối với điện ảnh theo Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ

9

Thông tư liên Bộ

22/TT-LB

21/07/1994

liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính

Về trợ cấp đối với người bán dâm, nghiện ma tuý

Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 2/11/2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý

10

Thông tư liên Bộ

12/TTLB/ LĐTBXH-TC

06/07/1996

liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính

Hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

11

Thông tư liên Bộ

86/TT-LB

24/10/1994

liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao

Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 5/11/2004 của Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

12

Thông tư liên Bộ

94 TT/LB

14/11/1994

Liên Bộ Ban Vật Giá Chính phủ - Tài chính - Xây dựng - Tổng cục Địa chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

13

Thông tư liên Bộ

17/TT-LB

07/03/1995

liên Bộ Tài chính - Y tế

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế

Quyết định số 103/2004/QĐ-BTC ngày 28/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm

14

Thông tư liên tịch

32/1999/TTLT-BTC-BYT

25/03/1999

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/TT-LB ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế

15

Thông tư liên tịch

49/TC-KHCN

01/07/1995

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Quy định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai

Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/ BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

16

Thông tư liên Bộ

842/LB-TT

21/09/1995

liên Bộ Tư pháp - Tài chính

Quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn hoạt động của chi nhánh, thay đổi nội dung giấy phép

Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam

17

Thông tư liên Bộ

03/TT-LB

27/07/1996

Liên Bộ Ban Vật Giá Chính phủ - Tài chính - Xây dựng

Về việc hướng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng

Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ngày 26/4/2004 hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

18

Thông tư liên Bộ

05-TT/LB

29/10/1996

liên Bộ Ban Vật giá Chính phủ - Tài chính

Hướng dẫn tạm thời tính chi phí sản xuất làm cơ sở xây dựng giá thành, giá bán sản phẩm công nghiệp tàu thuyền thanh toán từ nguồn vốn ngân sách

Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ

19

Thông tư liên Bộ

04-TT/LB

24/09/1997

liên Bộ Ban Tài chính Quản trị trung ương - Tài chính

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng

Thông tư liên tịch số 216/2004/TTLT-BTCQT-BTC ngày 29/3/2004 của Ban Tài chính quản trị trung ương - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng

20

Thông tư liên tịch

187/1998/TTLT-TCCP-TC-TP

30/03/1998

liên tịch Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Thông tư liên tịch số 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP ngày 26/12/2002 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

21

Thông tư liên tịch

99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB&XH

19/05/1998

liên tịch Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

22

Thông tư liên tịch

91/1998/TTLT-BTC-BQP

29/06/1998

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng

Thông tư liên tịch số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26/3/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng

23

Thông tư liên tịch

158/1998/TTLT-BTC-BCA

14/12/1998

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công an

Hướng dẫn việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực an ninh

Thông tư liên tịch số 54/2004/TTLT-BTC-BCA ngày 10/6/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh

24

Thông tư liên tịch

03/1999/TTLT/ BXD-BVGCP

16/06/1999

liên tịch Bộ Xây dựng - Ban Vật giá Chính phủ

Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 8/11/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

25

Thông tư liên tịch

50/1999/TTLT/ BTC-BCA-NHNN

07/05/1999

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công an - Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn quy trình giám sát tiêu huỷ tiền

Thông tư liên tịch số 25/2004/TTLT/ BTC-BCA-NHNN ngày 26/3/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Công an - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình giám sát tiêu huỷ tiền

26

Thông tư liên tịch

76/1999/TTLT/ TC-TLĐ

16/06/1999

liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/ BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

27

Thông tư liên tịch

74/2003/TTLT/ BTC-TLĐLĐVN

01/08/2003

liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

28

Thông tư liên tịch

126/2003/TTLT/TC-TLĐ

19/12/2003

liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/TC-TLĐ ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

29

Thông tư liên tịch

113/1999/TTLT/BTC-TCĐC

23/09/1999

liên tịch Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính

Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

30

Thông tư liên tịch

17/2000/TTLT/ BLĐTBXH-BTC

05/07/2000

liên tịch Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 8/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

31

Thông tư liên tịch

02/2001/TTLT-BYT-BLĐTBXH

12/02/2001

liên tịch Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

32

Thông tư liên tịch

12/2001/TTLT/ BTC-BKHCNMT

13/02/2001

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

33

Thông tư liên tịch

92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ

20/11/2001

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan

Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy

Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003 - 2005

34

Thông tư liên tịch

52/2002/TTLT-BTC-BCN

04/06/2002

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy

35

Thông tư liên tịch

3729/2001/BQP-BTC

29/11/2001

liên tịch Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính

Hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân sách thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền

Thông tư liên tịch số 162/2004/TTLT/ BQP-BTC ngày 6/12/2004 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân sách thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền

36

Thông tư liên tịch

07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP

27/05/2002

liên tịch Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 13/2/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

37

Thông tư liên tịch

106/2002/TTLT-BTC-BCN

22/11/2002

liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp

Hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất