Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và Công báo tỉnh Gia Lai.

2. Sở Tư pháp kiểm tra, thực hiện cập nhật tình trạng hiệu lực của các văn bản tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

 

CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Nghị quyết

18/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/12/2021

2

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

 

07/3/2021

3

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND Ngày 30/6/2016

Về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

07/3/2021

4

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Điều 2 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/12/2021

5

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 131/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2021

6

Nghị quyết

93/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/12/2021

7

Nghị quyết

95/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/12/2021

1.2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

1

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

03/8/2021

2

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND Ngày 02/5/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet

 

03/8/2021

3

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND Ngày 19/7/2007

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước phục vụ cải cách hành chính

 

03/8/2021

4

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND Ngày 30/7/2013

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

03/8/2021

5

Quyết định

60/2007/QĐ-UBND Ngày 17/4/2007

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

18/4/2021

6

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 17/01/2008

Về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

22/3/2021

7

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND Ngày 15/11/2010

Về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

20/8/2021

8

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND Ngày 02/3/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô thị trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bằng Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

18/01/2021

9

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND Ngày 01/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

18/01/2021

10

Quyết định

07/2011 /QĐ-UBND Ngày 04/5/2011

Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

22/9/2021

11

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND Ngày 15/11/2012

Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

13/01/2021

12

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND Ngày 22/5/2013

Ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

18/3/2021

13

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND Ngày 12/7/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

20/8/2021

14

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND Ngày 11/8/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

 

20/8/2021

15

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND Ngày 18/7/2013

Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

05/01/2021

16

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: cấp phép xây dựng; thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư

Bãi bỏ bằng Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

25/12/2021

17

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực

Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

06/12/2021

18

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND Ngày 06/4/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

10/8/2021

19

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND Ngày 09/9/2016

Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

24/01/2021

20

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND Ngày 28/11/2016

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

24/5/2021

21

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 06/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

01/12/2021

22

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 21/02/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

09/5/2021

23

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 03/7/2017

Về việc ban hành bảng xếp loại đường để làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

16/8/2021

24

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

15/8/2021

25

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND Ngày 23/8/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

06/10/2021

26

Quyết định

09/2019/QĐ-UBND Ngày 01/3/2019

Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/10/2021

27

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND Ngày 04/4/2018

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

03/9/2021

28

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 16/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

03/9/2021

29

Quyết định

37/2019/QĐ-UBND Ngày 12/11/2019

Bãi bỏ điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đề giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

03/9/2021

30

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 25/10/2018

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bằng Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

02/10/2021

31

Quyết định

35/2019/QĐ-UBND Ngày 06/11/2019

Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

02/10/2021

32

Quyết định

05/2020/QĐ-UBND Ngày 09/01/2020

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bằng Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

29/01/2021

33

Quyết định

19/2020/QĐ-UBND Ngày 08/6/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

11/7/2021

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Khoản 2 Điều 1

Sửa đổi bằng Nghị quyết số 04/2021/NQ- HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/8/2021

2

Nghị quyết

128/2020/NQ-HĐND Ngày 09/11/2020

Về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Bãi bỏ bằng Điều 2 Nghị quyết số 05/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

20/12/2021

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021

  • Số hiệu: 45/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/01/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
  • Người ký: Võ Ngọc Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/01/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản