Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính (biểu kèm theo).

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

Căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- Văn phòng UB, Vụ TCCB (p/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (05bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Phòng chuyên môn thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

A.

Nhiệm vụ theo Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT

1.

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT &TK

QĐ của BT, CN

Tháng 01

2.

Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT &TK

BC KQ thực hiện

Tháng 12

3.

Thực hiện các nội dung sau khi điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của TTCP kết thúc.

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT &TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

4.

Tổng kết toàn quốc thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020. Xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT &TK; Phòng TC

BC Tổng kết, Hội nghị Tổng kết

Tháng 12

5.

Triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM” (ADB) và Dự án JICA

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH,ĐT&TK; Phòng TC

BC KQ thực hiện

Cả năm

6.

Xây dựng Tiểu dự án 2 “Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực dân tộc” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT &TK, Phòng TC

Dự thảo dự án

Tháng 3

B.

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ

I.

Công tác chiến lược, quy hoạch, chương trình công tác, kế hoạch trung hạn, dài hạn của Ủy ban Dân tộc

1.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện Thường xuyên

2.

Tham gia về nội dung, thẩm định các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số do các Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

3.

Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&MN từ các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn ngoài nước đầu tư khác do UBDT quản lý

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

4.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ tổng hợp

Định kỳ theo quy định

5.

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình Lãnh đạo gửi các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

Báo cáo tổng hợp

Định kỳ theo quy định

6.

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK

Văn bản góp ý, thẩm định

Thường xuyên

II.

Nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước

1.

Công khai dự toán chi NSNN năm 2020 của UBDT

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK

Quyết định BTCN

Tháng 3

2.

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK

Báo cáo

Định kỳ hàng Quý

3.

Cập nhật, bổ sung số liệu và báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK chủ trì, TC-KT phối hợp

Báo cáo tổng hợp

Tháng 3

4.

Lập nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

KH, ĐT&TK chủ trì, phòng TC phối hợp

VB HD, BC tổng hợp KH

Quý II, III/2020

5.

Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 2020 của UBDT

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

KH, ĐT&TK

Quyết định

Định kỳ

6.

Giao dự toán chi NSNN năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc UBDT

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

KH, ĐT&TK

Quyết định của BT, CN

Quý IV/2020

7.

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch hoạt động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (ODA)

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

KH, ĐT&TK chủ trì; Phòng TC phối hợp

Biên bản, Báo cáo thẩm định, Quyết định của BT, CN

Thường xuyên

8.

Thẩm định kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thuê mướn, kế hoạch đấu thầu phục vụ hoạt động và các chương trình, đề tài, dự án do các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và các đơn vị khác có sử dụng kinh phí do UBDT quản lý

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK chủ trì; Phòng TC phối hợp

Báo cáo thẩm định, Quyết định của BT, CN

Thường xuyên

9.

Phối hợp thực hiện các đề tài khoa học, dự án môi trường, dự án điều tra cơ bản của UBDT giao Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC; Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

10.

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK, Phòng TC

Báo cáo tổng hợp

Định kỳ theo quy định

11.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK, Phòng TC

Biên bản, BC KQ thực hiện

Định kỳ

III.

Quản lý nhà nước về thống kê

1.

Công bố kết quả điều tra thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

Hội nghị công bố kết quả

Quý I hoặc II

2.

Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê của các địa phương

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

3.

Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

IV.

Công tác quản lý nhà nước về tài chính

1.

Thực hiện quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình có mục tiêu; các chương trình, đề tài, dự án khác và các công trình quan trọng quốc gia do UBDT quản lý

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng TC

Công văn, biên bản, BC KQ thực hiện

Thường xuyên

2.

Xây dựng văn bản hướng dẫn các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, các đơn vị khác có sử dụng kinh phí của UBDT, trong việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán,... và chế độ tài chính, kế toán hiện hành; tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

VB hướng dẫn

Thường xuyên

3.

Thẩm định dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và các đơn vị khác có sử dụng kinh phí do UBDT quản lý

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Biên bản, Báo các thẩm định, Quyết định

Thường xuyên

4.

Xét duyệt quyết toán kinh phí của các đơn vị dự toán trực thuộc Ủy ban Dân tộc (không bao gồm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản)

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Công văn, Biên bản, Thông báo quyết toán

Quý II, III

5.

Thẩm định, tổng hợp quyết toán vốn hàng năm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH,ĐT&TK

BB, TB, BC quyết toán

Định kỳ

6.

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2019 nguồn kinh phí nhà nước, nguồn viện trợ và các nguồn khác của Ủy ban Dân tộc gửi các Bộ liên quan

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Công văn, BC quyết toán, BC tài chính

Định kỳ

7.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị.

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Công văn

Thường xuyên

8.

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Ủy ban trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

VB hướng dẫn, Kế hoạch, BC

Thường xuyên

9.

Quản lý tài chính đối với các báo, tạp chí thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC; Phòng KH, ĐT&TK

VB hướng dẫn, biên bản, BC tổng hợp

Thường xuyên

10.

Quản lý tài sản công của Ủy ban Dân tộc

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

VB hướng dẫn, Báo cáo, QĐ

Thường xuyên

11.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tài chính; công tác bổ nhiệm các chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Công văn, Báo cáo

Thường xuyên

12.

Phối hợp với các đơn vị dự toán trực thuộc Ủy ban làm việc với Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC; Phòng KH, ĐT&TK

Công văn Quý II, III

 

V.

Quản lý nhà nước về đầu tư, XDCB

1.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của UBDT

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

Văn bản hướng dẫn

 

Thường xuyên

2.

Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm của UBDT

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng KH, ĐT&TK

Báo cáo đề xuất

Định kỳ

3.

Thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của UBDT

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

Biên bản, Quyết định của BT, CN

Thường xuyên

4.

Kiểm tra, giám sát, thẩm định quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của UBDT

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

Báo cáo giám sát

Định kỳ

5.

Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý các công trình xây dựng cơ bản của UBDT theo quy định

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

Báo cáo tổng hợp

Định kỳ theo quy định

6.

Quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn nước ngoài khác về lĩnh vực đầu tư xây dựng theo cam kết của nhà tài trợ với Chính phủ Việt Nam

PVT. Hoàng Văn Xô

Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

VI.

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính do Lãnh đạo Ủy ban giao

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC; Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

VII.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng TC; Phòng KH, ĐT&TK

BC KQ thực hiện

Thường xuyên

VIII.

Triển khai công tác phòng chống tham nhũng

PVT. Nguyễn Huy Duẩn

Phòng TC

Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo

Thường xuyên

VIII

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi Lãnh đạo Ủy ban giao

VT. Nguyễn Mạnh Huấn

Phòng KH, ĐT&TK; Phòng TC

BC KQ thực hiện

Theo chỉ đạo LĐUB