Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBDT, ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển;

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Điều 2. Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, BDTPT (5bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị/Cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

1

Xuất bản, phát hành báo Dân tộc và Phát triển theo chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam:

- Kỳ xuất bản: 105 kỳ/năm; 02 kỳ/tuần (thứ 4 và thứ 6);

- Đối tượng phát hành: Các đối tượng bạn đọc trong phạm vi cả nước; trong đó chú trọng đến đối tượng bạn đọc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg;

- Số lượng phát hành: Dự kiến 30.000 tờ/kỳ.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

x

x

x

x

Hằng tuần (theo số báo, ra vào thứ 4 và thứ 6)

Ấn phẩm

 

2

Xuất bản, phát hành Báo Dân tộc và Phát triển theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn:

- Kỳ xuất bản: 104 kỳ/năm; 02 kỳ/tuần (thứ 3 và thứ 7).

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

x

x

x

x

Hằng tuần (theo số báo, ra vào thứ 3 và thứ 7)

Ấn phẩm

 

3

Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp Trang tin điện tử lên Báo điện tử.

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Báo Điện tử.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Báo điện tử chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

x

x

x

x

Hằng ngày

Ấn phẩm trên Internet

 

4

Biên soạn, xuất bản Chuyên đề “Chương trình 135 với sự phát triển bền vững vùng dân tộc và thiểu số” thuộc Kinh phí thực hiện Dự án 4: truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững. Mã CT: 0010. Mã dự án: 0025.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

x

x

x

x

Chuyên đề

Ấn phẩm

 

5

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

 

x

x

x

Báo cáo kết quả thực hiện

 

 

6

Công tác tổ chức:

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Trị sự chịu trách nhiệm chính;

Các Ban trực thuộc Báo phối hợp thực hiện

 

 

 

 

Các Báo cáo; Tờ trình; Quyết định; Các văn bản

 

Thời gian thực hiện theo yêu cầu của Vụ TCCB, UBDT

- Rà soát và bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, lãnh đạo cấp Phòng và tương đương giai đoạn 2017-2021 theo văn bản hướng dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT.

x

x

x

x

- Kiện toàn tổ chức bộ máy; tiến hành tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động...phù hợp với tình hình thực tế của Tòa soạn.

x

x

x

x

- Củng cố Văn phòng thường trú, đặc biệt là Văn phòng phía Nam tại TP Hồ Chí Minh.

 

x

x

x

x

x

- Rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định bảo đảm Tòa soạn hoạt động hiệu quả.

x

x

x

x

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

- Đánh giá CCVCNLĐ và Thi đua khen thưởng 2020.

 

 

 

x

7

Đẩy mạnh các hoạt động tạo nguồn thu sự nghiệp; Tổ chức các hoạt động Quảng cáo- Chuyên trang, Chuyên đề- Tổ chức sự kiện và đặc biệt là đẩy mạnh công tác phát hành báo tạo nguồn thu cho Báo.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung; Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Ban Chuyên đề chịu trách nhiệm chính; các Ban khác thuộc Báo tham gia thực hiện

x

x

x

x

Theo thực tế

Kế hoạch, Ấn phẩm

Giao chỉ tiêu, định mức

8

Tổ chức Hội nghị cộng tác viên

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban thuộc Báo

 

x

x

x

 

 

 

9

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Đ/c Lê Công Bình: Phụ trách chung;

Đ/c Nguyễn Văn Phong, đ/c Bùi Thị Hạ: Phụ trách theo lĩnh vực được phân công

Các Ban trực thuộc Báo

x

x

x

x