Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Nhà khách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Nhà khách Dân tộc (có biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Nhà khách Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, NKDT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
L
ê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Phòng chuyên môn thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao tại Quyết định số 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017

Đón tiếp, phục vụ ăn nghỉ các đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương về thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

II.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh phục vụ và chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc

2.1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc liên kết, hợp tác với các đơn vị đối tác nhằm nâng cao chất lượng trong công tác đón tiếp, phục vụ các đoàn khách chính trị và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà khách Dân tộc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

2.2. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Nhà khách Dân tộc theo tiêu chuẩn, quy mô của Khách sạn Dân tộc 4 sao.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý I

 

 

 

2.3. Hoàn thiện Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Nhà khách Dân tộc giai đoạn 2020 - 2022 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Đề án các Đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đốc; Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Phòng TC-KT; Phòng TC-HC

Quý I

Quyết định

2.4. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc; tuyển dụng nguồn nhân lực mới để đáp ứng yêu cầu Đề án vị trí việc làm của Nhà khách Dân tộc theo tiêu chuẩn, quy mô của Khách sạn Dân tộc khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý II, III, IV

Quyết định của Giám đốc Nhà khách

2.5. Thực hiện duy trì các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

III.

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

3.1. Phần hầm: Phá dỡ sàn biện pháp + thi công (ram dốc + cầu thang bộ + bể nước)

Giám đốc; Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Phòng Tài chính - Kế toán; Chuyên viên Nguyễn Hữu Sơn; Thiều Đức Long Ban QLDA đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

Quý I, II

Báo cáo

3.2. Kết cấu phần thân + Xây trát mặt ngoài

Quý IV

Báo cáo

3.2.1. Thi công bê tông cốt thép từ tầng 2 đến tầng 24

Quý I, IV

3.2.2. Xây tường ngoài nhà

Quý II, IV

3.2.3. Trát ngoài nhà

Quý IV

3.2.4. Cất nóc

Quý IV

3.3. Phần xây trong và hoàn thiện

Quý III, IV

3.3.1. Xây tường trong nhà

Quý III, IV

3.3.2. Trát trong nhà

Quý III, IV

3.3.3. Láng nền, ốp lát

Quý IV

3.4. Thi công điện nước

Quý IV

3.4.1. Đi hệ thống âm trần, âm tường, cấp thoát,…

Quý III

3.4.2. Kéo dây hiệu chỉnh, thử áp,..

Quý IV