Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Thủ trưởng các Vụ đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Ban Dân tộc các tỉnh MT-TN;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, HC-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBDT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo phụ trách, bộ phận tham mưu thực hiện

Đơn vị phối hợp, thực hiện

Địa điểm thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao

1

Tiếp đón các đoàn người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ ĐB DTTS nghèo trong dịp Lễ Tết hoặc khó khăn hoạn nạn ...

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách trực tiếp: PVT Phạm Thị Phước An

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo Phòng HCTH

VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực; Các phòng chức năng Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II, các địa phương trong khu vực

Tờ trình; Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

Quyết định số 979/QĐ- UBDT ngày 23/12/2019

2

Thực hiện dự án “Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên”

Trong năm 2020

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Phó TP Địa bàn: Trần Văn Hùng.

Văn phòng UBDT, Vụ TH, BDT tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai; CV các phòng chức năng Vụ ĐPII

Tại tỉnh ĐắkLắk, Gia Lai

Báo cáo tổng hợp DA

Quyết định số 979/QĐ- UBDT ngày 23/12/2019

3

Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tháng 7

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách: Các Phó Vụ trưởng

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo Phòng HCTH, Lãnh đạo Phòng Địa bàn

VPUBDT, VPĐP CT 135;

Vụ CSDT, KHTC, một số đơn vị liên quan

Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tờ trình; Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

 

II

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Địa phương II

1

Theo dõi và tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu và các Phó vụ trưởng thuộc địa bàn phụ trách.

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Địa bàn.

Ban Dân tộc các tỉnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Tổng hợp BC theo định kỳ và đột xuất

 

2

Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, tình hình tổ chức thực hiện các CSDT và công tác dân tộc trên địa bàn.

Tháng 5, 6

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng Địa bàn

VPUBDT VPCT135, Vụ CSDT, Vụ TH, một số Vụ liên quan; các phòng chức năng Vụ ĐPII

Quảng Nam, Quảng Ngãi

Kế hoạch, Báo cáo kết quả kiểm tra

 

Tháng 9, 10

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng Địa bàn

VPUBDT VPCT135, Vụ CSDT, Vụ TH, một số Vụ liên quan; các phòng chức năng Vụ ĐPII

Bình Định, Gia Lai

Kế hoạch, Báo cáo kết quả kiểm tra

 

3

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng

6

- Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ Địa phương II

- Tham mưu thực hiện:

+ Lãnh đạo phòng Địa bàn: xây dựng các loại báo cáo (BC tại HN, BC kết quả kết quả hội nghị giao ban)

+ Lãnh đạo phòng HCTH: Kế hoạch kinh phí, chương trình và các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị

Lãnh đạo, CV các phòng chức năng Vụ ĐPII

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện

 

4

Tham gia nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

 

Lãnh đạo Vụ ĐPII, LĐ phòng Địa bàn, CV theo dõi Địa bàn

Các Vụ đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn

Công văn, báo cáo, văn bản góp ý

Khi đơn vị yêu cầu

5

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách.

Khi lãnh đạo UB chỉ đạo

- Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Thực hiện: Lãnh đạo các phòng chức năng

VPUB; các Vụ liên quan thuộc UBDT; BDT các tỉnh

Các tỉnh trong khu vực

Báo cáo các nội dung liên quan

 

6

Phối hợp với các Vụ, đơn vị và Ban tộc tộc các tỉnh trong khu vực về việc triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề an tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030.

Trong năm 2020

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng Địa bàn

- Phối hợp: Các phòng chức năng Vụ ĐPII

VPUB; Các Vụ liên quan thuộc UBDT BDT các tỉnh trong khu vực

Tại các tỉnh trong khu vực

Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo kết quả thực hiện

 

7

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động giao lưu. Đại hội đại hiểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020: tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ ngành có liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hoặc trực tiếp mời Vụ tham dự

Theo CV mời hoặc ủy quyền

Lãnh đạo Vụ, các phòng chức năng

VPUB; BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

 

8

Phối hợp với các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động công tác trên địa bàn

Khi đơn vị mời

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo Phòng Địa bàn

VPUB; các Vụ liên quan thuộc UBDT; BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

Công văn phối hợp

 

9

Tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp với Thanh tra Ủy ban tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực chính sách dân tộc trên địa bàn

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Y Dẫn Êban

- CV Thực hiện: Nguyễn Văn Anh Quốc

Thanh tra UBDT; BDT các tỉnh và một số đơn vị có liên quan

Tại Vụ Địa phương II, các tỉnh trong khu vực

Công văn, BC kết quả thực hiện

 

10

Xây dựng BC công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Vụ Địa phương II theo định kỳ

Quý, 6 tháng, năm

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách: Các PVT

- Tham mưu thực hiện: LĐ phòng HCTH

Các phòng chức năng của Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

11

Báo cáo kết quả công tác dân tộc của khu vực và của Vụ ĐPII theo định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách: Các PVT

- Tham mưu thực hiện:

+ LĐ phòng Địa bàn: BC tình hình vùng, chính sách dân tộc và hoạt động của BDT thuộc khu vực

+ LĐ phòng HCTH: BC kết quả công tác của Vụ ĐPII và tổng hợp BC chung của Vụ

BDT các tỉnh trong khu vực và một số đơn vị liên quan; các phòng chức năng của Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định của UBDT

 

12

- Thực hiện các nhiệm vụ CCHC, THTK CLP, PCTN, Quy chế Dân chủ;

- Thi ĐKT, Hành chính - quản trị phục vụ hoạt động công tác của Vụ; Công tác tổ chức cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch...)

Năm 2020

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách TT: PVT Phạm Thị Phước An

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng HCTH

Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT: các phòng chức năng Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

Kế hoạch, Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện

 

13

Thực hiện các nhiệm vụ BVCTNB, ứng dụng CNTT.

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách TT: PVT YDẫn Êban

- Tham mưu thực hiện: Phó TP Địa bàn Y Der Ayun

Trung Tâm Thông tin, CV Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

BC kết quả thực hiện

 

14

Triển khai thực hiện việc áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2009: 2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 887/QĐ-UBDT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Năm 2020

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Phó TP HC-TH Y Khúc Hwing

CBCC Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

Theo Kế hoạch của UBDT

 

15

Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 của đơn vị.

Cuối năm 2020

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Phụ trách: Các PVT

- Tham mưu thực hiện: LĐ phòng HCTH

Các phòng chức năng

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

16

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh

Năm 2020

- Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ

- Thực hiện: Các phòng chức năng