Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBDT, ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-UBDT, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tạp chí Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCDT (3b);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

PHÒNG CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

PHÒNG CHỨC NĂNG PHỐI HỢP

 

 

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

 

 

A

Công việc thuộc Chức năng nhiệm vụ của Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải cách hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

x

x

x

x

Kế hoạch, Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

1.2

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính

x

x

x

x

Tin, bài, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Hành chính Trị sự

2

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

x

x

x

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn - Phòng Biên tập - Phóng viên

3

Hướng dẫn công tác dân tộc, Chính sách Dân tộc

x

x

x

x

Tin, bài, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập - Phóng viên

4

Xây dựng Đề cương, duyệt đề cương xuất bản TCDT và các ấn phẩm khác.

x

x

x

x

Đề cương

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT Lương Thị Việt Yến

Phòng Thư ký Tòa soạn

Phòng Biên tập - Phóng viên

5

Biên tập, đọc bông, xuất bản TCDT và các ấn phẩm khác

x

x

x

x

Bài, tin, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Biên tập - Phóng viên

6

Dàn trang, phát hành TCDT và các ấn phẩm khác

x

x

x

x

ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính Trị sự

Phòng Thư ký Tòa soạn

7

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo chức năng, nhiệm vụ

 

x

x

 

Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

8

Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất

x

x

x

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;

Phòng Thư ký Tòa soạn

9

Sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác

 

x

 

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;

Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

10

Thực hiện các chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản theo quy định

x

x

x

x

Báo cáo, Quyết định

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên tập - Phóng viên

11

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

x

x

x

x

 

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT. Lương Thị Việt Yến

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên tập - Phóng viên.

- Phòng Hành chính - Trị sự

Công chức, viên chức, NLĐ.

B

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xuất bản 12 số Tạp chí Dân tộc theo QĐ 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

x

x

x

x

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

2

Xuất bản Đặc san “Chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững”

x

x

x

x

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

C

Một số nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế

x

x

x

 

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự