Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban; Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- Các Vụ, đơn vị: VPUB, KHTC, TCCB (p/h);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TT (05);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Văn bản chỉ đạo

Lãnh đạo Vụ phụ trách

Chuyên viên thực hiện

I

NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

II

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC GIAO NĂM 2020

1

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

1.1

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN

Tháng 01- tháng 3/2020

Dự án; Tiểu Dự án; Chương trình

Quyết định số 993/QĐ-UBDT, ngày 26/12/2019; và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt

Phó Vụ trưởng:

1. Đinh Xuân Thắng;

2. Hoàng Thị Lề

1. Trần Trọng Tấn

2. Lò Thị Hải Yến

3. Một số chuyên viên

2

Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II - năm 2020

2.1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Xây dựng kế hoạch họp báo về tổ chức Đại hội

Cả năm

Quyết định; Kế hoạch; Chương trình Công văn; Kịch bản

Quyết định số 45/QĐ-BCĐDTTS, ngày 14/01/2020; và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt

Các Phó Vụ trưởng:

1. Đỗ Văn Đại

2. Đinh Xuân Thắng

3. Hoàng Thị Lề

(có Phân công riêng)

Chuyên viên của Vụ Tuyên truyền

2.2

Hướng dẫn xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu gương đại biểu DTTS tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tháng 3 và 4/2020

2.3

Xây dựng kế hoạch, kịch bản truyền hình, phát thanh tường thuật trực tiếp về Đại hội.

2.4

Thực hiện nhiệm vụ phân công của Ban Tổ chức Đại hội; thực hiện nhiệm vụ được giao của Tiểu Ban Tuyên truyền và khánh tiết.

3

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020: “Cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019- 2021”

3.1

Tham mưu quản lý chính sách báo chi, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

Cả năm

Quyết định, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo, Công văn, Hợp đồng, Bảng biểu, Biên bản, Điểm báo

QĐ số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019; và Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

1. Lò Thị Hải Yến

2. Trịnh Văn Tân

3. Trương Quỳnh Trang

3.2

Phối hợp với Vụ KH-TC thẩm định phương án chi phí xuất bản, phát hành; kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, ký hợp đồng các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Tháng 01 và 02/2020

3.3

Rà soát, tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020

Quý I và IV/2020

3.4

Định hướng tuyên truyền đối với các báo, tạp chí thực hiện QĐ 45/QĐ-TTg

Hàng quý và đột xuất

3.5

Giao ban báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg 06 tháng và 09 tháng; Tổ chức gặp mặt Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Tháng 6 và 9/2020

3.6

Tổ chức Làm việc với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về nội dung và hình thức ấn phẩm chuyên đề DTTS&MN.

Quý I và II/2020

3.7

Điểm báo theo Quyết định số 45/QĐ-TTg và một số báo mạng.

Hàng tháng

3.8

Kiểm tra thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg tại một số địa phương

Quý III và IV/2020

3.9

Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 45; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tháng 12/2020

4

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg: Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2021”.

4.1

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg năm 2020

Tháng 01 và 02/2020

Quyết định, Kế hoạch,

Kế hoạch, Báo cáo,

Kịch bản, Chương trình, Hợp đồng;

Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017;

Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019

Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Nghị quyết số 88/2019/QH14

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

1. Trần Trọng Tấn

2. Lý Thị Mười

3. Trương Quỳnh Trang

4.2

Duy trì Mô hình điểm về tuyên truyền, vận động tại xã Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An.

Cả năm

4.3

Xây dựng 01 Mô hình điểm về tuyên truyền vận động tại 01 tỉnh Vùng DTTS&MN.

Cả năm

4.4

Tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN và phổ biến các chính sách dân tộc tại 5 tỉnh.

Quý II, III/2020

4.5

Tuyên truyền về bảo vệ rừng và môi trường vùng DTTS&MN.

Cả năm

4.6

Biên soạn, phát hành Tờ gấp tuyên truyền về Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II - năm 2020 và tuyên truyền chính sách dân tộc.

Quý III và IV/2020

4.7

Kiểm tra thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg

Quý III/2020

4.8

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg năm 2020

Quý IV/2020

5

Triển khai thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK, biên giới”

5.1

Tổ chức rà soát, tổng hợp đối tượng thụ hưởng ra-đi-ô của 10 tỉnh theo Đề án

Tháng 01/2020

Công văn; Danh sách;

Quyết định 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017; và Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

1. Sùng Thị Mai

2. (Bổ sung 01 chuyên viên)

3. Một số CV phối hợp

5.2

Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ KH-TC: Báo cáo giải trình về việc đấu thầu 2019; Đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg.

Quý I và II/2020

Báo cáo; Quyết định, Hsơ mời thầu, Hợp đồng

5.3

Phối hợp với Vụ KH-TC, Văn phòng Ủy ban: xây dựng kế hoạch mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp ra-đi-ô; Ký hợp đồng cung cấp ra-đi-ô; Nghiệm thu và cấp phát

Quý II, III và IV/2020

 

6

Thực hiện dự án 4: Truyền thông giảm nghèo về thông tin (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

6.1

Kế hoạch triển khai Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” năm 2020

Tháng 01 và 02/2020

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

QĐ 1722/QĐ-TTg; TT 05/TT-BTTTT

TT 06/TT-BTTTT;

Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

1. Nông Thị Phương Thảo

2. Trương Quỳnh Trang

6.2

Sản xuất và phát sóng truyền thanh: Tuyên truyền về Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; về Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14, ngày 18/11/2019 về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN (2021-2030); "Thông tin, truyền thông về Chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững vùng DTTS&MN"

Cả năm

6.3

Biên soạn, phát hành Tờ gấp tuyên truyền về chính sách dân tộc đặc thù vùng DTTS&MN

Quý III và IV/2020

6.4

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án.

Quý IV/2020

7

Thực hiện Dự án 6: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc Chương trình ma túy Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy

7.1

Xây dựng Kế hoạch chi tiết (theo nhiệm vụ theo BCĐ QG giao)

Tháng 01 và 2/2020

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn Tân

7.2

Tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn bản, người có uy tín

Quý I, II/2020

7.3

Tổ chức kiểm tra về công tác phòng chống ma túy ở cơ sở; Báo cáo kết quả

Quý IV/2020

8

Thực hiện Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán (thuộc CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội)

8.1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện

Tháng 01 và 02/2020

 

Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn Tân

3. (Bổ sung 01 chuyên viên)

8.2

Tổ chức 4 lớp tập huấn và giới thiệu, tuyên truyền các điển hình cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn bản, người có uy tín ở các vùng trọng điểm tại 3 vùng miền. Báo cáo kết quả

Quý I, II/2020

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

9

Thực hiện Nghị Quyết 16/NQ-CP, ngày 01/6/2018 của Chính Phủ: “Tăng cường công tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia,

9.1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 16/NQ-CP năm 2020

Tháng 01/2019

Quyết định, Kế hoạch, Công văn; Tliệu tuyên truyền; Báo cáo

NQ số 16/NQ-CP, ngày 01/6/2018;

Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019;

Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020;

Số 28/QĐ-UBDT, ngày 14/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn Tân

3. (Bổ sung 01 chuyên viên)

9.2

Tổ chức 07 lớp tập huấn Kết hợp thi tìm hiểu quy định của Pháp luật về biên giới; truyền thống đoàn kết của nhân dân ở biên giới Việt Nam - Lào - Cămpuchia tại các tỉnh biên giới vùng DTTS&MN

Quý I, II và III/2020

9.3

Báo cáo kết quả

Quý IV/2020

II

THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1

Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và Chính sách dân tộc năm 2020

1.1

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc năm 2020

Tháng 01/2020

Cả năm

Quyết định; Kế hoạch; Báo cáo

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưởng

1. Lê Thu Hà

2. (Bổ sung 01 chuyên viên)

1.2

Lồng ghép kiểm tra tại các địa phương thực hiện Kế hoạch

Quý III và IV/2020

2

Đề án xây dựng phòng truyền thống của Ủy ban Dân tộc

2.1

Báo cáo đề cương chi tiết Phòng truyền thống với Ban Cán sự Đảng

Quý III/2020

Đề án

Kế hoạch

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

1. Lý Thị Mười

2. Sùng Thị Mai

2.2

Hoàn thiện Đề án Phòng truyền thống trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quý IV/2020

3

Thông tin đối ngoại

3.1

Xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc năm 2020

Tháng 01 và 02/2020

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo, Công văn

Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 và Quyết định số 571/QĐ-UBDT ngày 02/12/2013

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

1. Trương Quỳnh Trang

2. Trần Trọng Tấn

3.2

Thực hiện chương trình thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc, trên cơ sở lồng ghép với các nhiệm vụ, chương trình, chính sách khác

Cả năm

3.3

Phối hợp kiểm tra công tác thông tin đối ngoại ở địa phương

Quý III và IV/2020

4

Thực hiện Chương trình phối hợp (CTPH) giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành Trung ương

4.1

CTPH với Bộ VH, TT và DL

Cả năm

Kế hoạch, Báo cáo, Công văn

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Chương trình phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành đã ký

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

Sùng Thị Mai

4.2

CTPH với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lý Thị Mười

4.3

CTPH giữa UBDT với TƯ ĐTNCSHCM

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

Nông T. Phương Thảo

4.4

CTPH với UBTW MTTQ Việt Nam

(Bổ sung 01 chuyên viên)

4.5

CTPH với Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

Trịnh Văn Tân

4.6

CTPH với Đài Truyền hình Việt Nam

Lò Thị Hải Yến

4.7

CTPH với Ủy ban ATGT Quốc gia

Trần Trọng Tấn

4.8

CTPH với BTL Bộ đội Biên phòng

Lê Thu Hà

5

Thực hiện nhiệm vụ giúp việc các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương do Lãnh đạo Ủy ban giao

5.1

Thực hiện công tác an ninh tư tưởng, văn hóa; nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc; tham mưu xây dựng báo cáo thực hiện lĩnh vực an ninh tư tưởng, văn hóa chống “diễn biến hòa bình”, tình hình dư luận xã hội

Thường xuyên

Cả năm

Báo cáo, Công văn

Các quyết định của BCĐ Trung ương và Ủy ban Dân tộc

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

1. Trần Trọng Tấn

2. (Bổ sung 01 chuyên viên)

5.2

Giúp việc thành viên BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sùng Thị Mai

5.3

Giúp việc Lãnh đạo Ủy ban về công tác của UBQG về người cao tuổi Việt Nam

Thường xuyên

Cả năm

Báo cáo, Công văn

Lý Thị Mười

5.4

Thực hiện nhiệm vụ Tổ giúp việc Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

Trần Trọng Tấn

5.5

Thường trực BCĐ phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy mại dâm của Ủy ban;

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

Lê Thị Thu Hà

6

Cải cách hành chính (CCHC)

6.1

Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Ủy ban Dân tộc năm 2020

Tháng 01/2020

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Quyết định số 559/QĐ-UBDT, ngày 25/9/2017

Thông tư số 01/TT/2019/TT-UBDT, ngày 31/5/2019

Vụ trưởng

Lê Thị Thu Hà

6.2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Vụ Tuyên truyền; Báo cáo kết quả.

Tháng 01 và 02/2020

6.3

Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác và dự toán ngân sách năm 2021 của Vụ

Tháng 7/2020

Quyết định, Kế hoạch Dự toán

Vụ trưởng

1. Lò Thị Hải Yến

2. Tập thể Vụ

6.4

Thực hiện kế hoạch, Kế hoạch, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ của Ủy ban Dân tộc; Báo cáo kết quả.

Cả năm

Quyết định, Kế hoạch Báo cáo

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

Nguyễn T. Huyền Nhung

6.5

Báo cáo quý, sơ kết, tổng kết thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác pháp chế.

Quý I, II, III và IV/2020

Báo cáo

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại

Lê Thị Thu Hà

6.6

Báo cáo tuần, tháng, quý, năm của Vụ

Thường xuyên

Báo cáo

Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng

Nông Thị Phương Thảo

6.7

Thực hiện công tác khoa học và công nghệ; công tác thống kê; ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc

Thường xuyên

Đề án, Báo cáo

LĐUB giao

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

1. Nguyễn T. Huyền Nhung

2. Trần Trọng Tấn

7

Điểm tin hàng ngày phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban

7.1

Tổng hợp, nắm tình hình dân tộc, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tình hình dư luận xã hội vùng DTTS&MN

Hàng ngày

Điểm tin

LĐUB giao

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

1. Trương Quỳnh Trang,

2. Nông Thị Phương Thảo,

3. Trịnh Văn Tân

8

Kiểm tra, nắm tình hình dân tộc, tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tại một số địa phương

8.1

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các đề án chính sách tuyên truyền về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2020

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Phó Vụ trưởng Hoàng Thị Lề

Lãnh đạo và Chuyên viên của Vụ

9

Một số nhiệm vụ của Vụ Tuyên truyền

9.1

Một số công việc khác của Vụ Tuyên truyền thực hiện theo phân công nhiệm vụ năm 2020

Thường xuyên

VB riêng

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưởng

Lãnh đạo và Chuyên viên của Vụ

10

Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Ủy ban giao

10.1

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao

Thường xuyên

Báo cáo

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưởng

Lãnh đạo và Chuyên viên của Vụ

Quá trình tổ chức thực hiện, các nội dung công việc sẽ được xây dựng Kế hoạch cụ thể và dự toán chi tiết; nếu có vấn đề phát sinh, Vụ trưởng cùng tập thể Lãnh đạo Vụ họp bàn sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.