Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-TCTTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TỔ CÔNG TÁC

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và trên cơ sở yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương trong năm 2020 và các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ các năm trước còn nợ đọng quá hạn;

- Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém cũng như đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm xử lý những khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Tháng 1: Họp Tổ công tác:

- Đánh giá kết quả hoạt động của của Tổ công năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (đã họp ngày 21 tháng 01 năm 2020).

- Cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2020.

2. Tháng 2 (03 cuộc):

- Ngày 13/2/2020: Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Ngày 21/02/2020: Đôn đốc, kiểm tra việc trình ban hành văn bản quy định chi tiết và tình hình thực hiện CTCT năm 2020.

- Ngày 25/02/2020: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại DNNN tại Ủy ban quản lý vốn NN tại DN; việc phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty đã chuyển đại diện chủ sở hữu về Ủy ban quản lý NN tại doanh nghiệp.

3. Tháng 3 (03 cuộc):

- Ngày 17/3/2020: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Ngày 24/3/2020: Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

4. Tháng 4 (03 cuộc):

- Ngày 14/4/2020: Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Ngày 21/4/2020: Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, sử dụng đất tại đô thị.

- Ngày 24/4/2020: Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao Bộ Giáo dục và đào tạo (trong đó, tập trung vào thực hiện TTHC, nhất là TTHC liên quan đến liên kết đào tạo trình độ đại học).

5. Tháng 5 (03 cuộc):

- Ngày 14/5/2020: Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm thuộc một số lĩnh vực như Y tế, công nghiệp, năng lượng...

- Ngày 21/5/2020: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

- Ngày 26/5/2020: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án giao cơ quan hải quan là đầu mối KTCN tại cửa khẩu và triển khai thực hiện hải quan điện tử); rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

6. Tháng 6 (03 cuộc):

- Ngày 11/6/2020: Đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Ngày 16/6/2020: Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

- Ngày 19/6/2020: Đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giao về tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

(Phụ lục chi tiết các cuộc kiểm tra kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này.

- Các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra chủ động chuẩn bị báo cáo theo nội dung yêu cầu, gửi Thường trực Tổ công tác trước 03 ngày so với thời gian dự kiến kiểm tra nêu trong Kế hoạch (Email: thuongtructocongtac@chinhphu.vn. ĐT liên hệ: 080.40713 - 080.40639).

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Tổ công tác báo cáo xin ý kiến Tổ công tác điều chỉnh Kế hoạch nếu thấy cần thiết. Trước khi kiểm tra sẽ có văn bản thông báo cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các thành viên Tổ công tác;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- VPCP: Các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TCTTTg (3b).L

TỔ TRƯỞNG
Mai Tiến Dũng
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA TỔ CÔNG TÁC
(Ban hành kèm theo Công văn số 63/KH-TCTTg ngày 22 tháng 01 năm 2020)

TT

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Cơ sở đề xuất

Bộ, cơ quan được kiểm tra

Chủ trì/thành phần

Địa điểm

Đơn vị của VPCP chủ trì chuẩn bị nội dung

1

Tháng 2 (03 cuộc)

Ngày 13/02/2020:

Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

- NQ số 17/NQ-CP, NQ 01, 02/2020/NQ- CP ngày 01/01/2020;

- QĐ 28/2018/QĐ-TTg;

- QĐ 846/QĐ-TTg; 877, 985, 451 của TTg.

11 Bộ, cơ quan; Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch & đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục & Đào tạo, Lao động - TB&XH, Thông tin & TT, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội VN.

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ CT;

- Cơ quan tham vấn: VCCI, Viện QLKT T.Ư, Viện kinh tế VN.

Trụ sở VPCP

KSTT

2

Ngày 21/2/2020:

Đôn đốc, kiểm tra việc trình ban hành văn bản quy định chi tiết và tình hình thực hiện CTCT năm 2020.

Tình hình thực tế xây dựng, trình ban hành các VB quy định chi tiết và trình đề án trong CTCT năm 2020

Các bộ, cơ quan có văn bản quy định chi tiết và đề án nợ đọng

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác.

Trụ sở VPCP

Tổng hợp

3

Ngày 25/02/2020:

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại DNNN tại Ủy ban quản lý vốn NN tại DN; việc phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án đầu tư của các Tập đoàn, Tổng CT đã chuyển đại diện chủ sở hữu về Ủy ban quản lý vốn NN tại DN.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty đã chuyển đại diện chủ sở hữu về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN.

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

+ Các thành viên Tổ CT;

Tại trụ sở Ủy ban quản lý vốn nhà nước

- ĐMDN: Việc sắp xếp, CPH và cơ cấu lại DNNN;

- CN, KTTH: việc phê duyệt, triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn, Tổng Công ty.

4

Tháng 3

Ngày 17/3/2020:

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch & đầu tư, Tài nguyên & MT, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác.

Trụ sở VPCP

NN

5

Ngày 24/3/2020:

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao liên quan đến sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp NN (đối với các Tập đoàn, Tổng công ty chưa chuyển đại diện chủ sở hữu về Ủy ban quản lý vốn NN tại DN)

Thông báo kết luận số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2019.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương: Tài chính, kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước VN, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

- Một số Tập đoàn, Tổng công ty

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác;

- Ủy ban quản lý vốn nhà nước;

- Các Vụ thuộc VPCP: CN, KTTH, KGVX, ĐMDN, NN, QHQT, PL, KSTT

Trụ sở VPCP

ĐMDN

6

Tháng 4 (03 cuộc)

Ngày 14/4/2020:

Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát TTHC

- NQ 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, NQ 01, 02/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020;

- QĐ 28/2018/QĐ- TTg;

- Các QĐ: 846, 877, 985, 451 của TTg;

09 địa phương khu vực phía Bắc: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Chủ trì: PCN VPCP Nguyễn Cao Lục - Tổ phó Tổ công tác;

- Các thành viên Tổ CT;

- Các cơ quan tham vấn: VCCI, Viện quản lý kinh tế Trung ương, Viện kinh tế VN.

Trụ sở VPCP

KSTT

7

Ngày 21/4/2020:

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, sử dụng đất tại đô thị.

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ

Các Bộ, địa phương: Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác;

Trụ sở VPCP

NN

8

 

Ngày 24/4/2020:

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao Bộ Giáo dục và đào tạo (trong đó, tập trung vào thực hiện TTHC, nhất là TTHC liên quan đến liên kết đào tạo trình độ đại học).

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác;

- Các cơ quan tham vấn

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

NN

9

Tháng 5 (03 cuộc)

Ngày 14/5/2020:

Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm thuộc một số lĩnh vực như Y tế, công nghiệp, năng lượng...

Theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, TTg và thực tế triển khai các dự án đã được CP, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Y tế, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số Tập đoàn, Tổng công ty có liên quan

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác.

Trụ sở VPCP

Công nghiệp

10

Ngày 21/5/2020:

Đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

- NQ 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, NQ 01, 02/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020;

- QĐ 28/2018/QĐ- TTg, QĐ: 846/QĐ-TTg, 877/QĐ-TTg, 985/QĐ-TTg, 451/QĐ-TTg.

11 Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, TT&DL, Ngoại giao, Nội vụ, Tài nguyên & MT, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc.

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác;

- Các cơ quan tham vấn: VCCI, Viện quản lý kinh tế Trung ương, Viện kinh tế VN

Trụ sở VPCP

KSTT

11

Ngày 26/5/2020:

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án giao cơ quan hải quan là đầu mối KTCN tại cửa khẩu và triển khai thực hiện hải quan điện tử); rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan quản lý KTCN và có điều kiện kinh doanh

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ CT;

- Các cơ quan tham vấn: VCCI, Viện quản lý kinh tế Trung ương, Viện kinh tế VN

Trụ sở VPCP

KSTT

12

Tháng 6 (03 cuộc)

Ngày 11/6/2020:

Đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

Theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của CP, TTgCP và thực tế tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương

Các bộ, cơ quan, địa phương chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT

- Các thành viên Tổ công tác.

Trụ sở VPCP

KTTH

13

Ngày 16/6/2020:

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

Thực tiễn tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP

Các Bộ, cơ quan, địa phương chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao tại NQ 01/NQ-CP và NQ 02/NQ-CP

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT

- Các thành viên Tổ CT;

- Các cơ quan tham vấn: VCCI, Viện QLKT Trung ương, Viện kinh tế VN

Trụ sở VPCP

- KTTH: NQ 01

- KSTT: NQ 02

14

Ngày 19/6/2020:

Đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giao về tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

NQ 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ

Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, VCCI, Tổng cục Hải quan, Tổng cục quản lý thị trường

- Chủ trì: BTCN VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ CT;

- Các thành viên Tổ công tác;

- Các cơ quan tham vấn: VCCI, Viện QLKT T.Ư, Viện kinh tế VN và một số Hiệp hội DN.

Trụ sở VPCP

KTTH