Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trung tâm Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Trung tâm Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Thông tin (biểu kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

2. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức để bình xét thi đua năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Vụ KHTC; VPUB;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Phòng chuyên môn thực hiện

Người chủ trì

Người phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

1

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu dự án 3: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

2

Thực hiện các nhiệm vụ về Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Báo cáo; phần cứng; phần mềm; nội dung dữ liệu

Cả năm

2.1

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Phần cứng; phần mềm; nội dung dữ liệu

Cả năm

3

Duy trì hoạt động Chuyên trang bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử, cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu vào khung cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường vùng DTTS & MN

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯDCSDL; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT.

Báo cáo; tin bài

Cả năm

4

Xây dựng chuyên mục đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc trên Cổng Thông tin điện tử UBDT theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯD&CSDL; phòng TCHC; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

- Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT.

Báo cáo; phần mềm

Quý I, II

5

Thực hiện ứng dụng CNTT của UBDT theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Phó Giám đốc Hồ Kim Hằng

Phòng TCHC; phòng THHT; phòng Cổng TTĐT.

 

 

 

 

5.1

Duy trì các đường truyền cáp quang và Cổng thông tin điện tử UBDT; hệ thống phòng họp trực tuyến

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phòng THHT; phòng TCHC.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC.

Đường truyền Internet

Cả năm

5.2

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin: Tiếp tục gia hạn bản quyền phần mềm, phần cứng bảo mật; nâng cấp mở rộng hệ thống thư điện tử đến các phòng dân tộc; bảo hiểm phần cứng hệ thống máy chủ thiết bị mạng

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phòng THHT; phòng TCHC.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Báo cáo; phần mềm;

Quý I, II

5.3

Duy trì và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử UBDT

Phố Giám đốc Hồ Kim Hằng

Phòng Cổng TTĐT; phòng TCHC.

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Tin, bài, ảnh

Cả năm

Xây dựng Bản tin phục vụ lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành

Phó Giám đốc Lê Tuấn Hà

Phòng Cổng TTĐT; phòng TCHC.

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Bản tin

Cả năm

6

Thực hiện dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà; Phó Giám đốc Lê Tuấn Hà.

Phòng Cổng TTĐT; phòng ƯD&CSDL; phòng TCHC.

 

 

 

 

6.1

Duy trì Trang tin điện tử Chương trình 135 của Ủy ban Dân tộc

Phó Giám đốc Lê Tuấn Hà

Phòng Cổng TTĐT; phòng TCHC

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Tin, bài, ảnh

Cả năm

6.2

Xây dựng ứng dụng quản lý, điều hành trong hệ thống cơ quan thường trực Chương trình 135 trên nền tảng thiết bị di động (hệ điều hành ios)

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯD&CSDL; phòng TCHC; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC; Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Phần mềm

Quý I, II

6.3

Sưu tầm và cập nhật tư liệu phim ảnh trên Trang tin điện tử CT 135

Phó Giám đốc Lê Tuấn Hà

Phòng Cổng TTĐT; phòng TCHC.

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Phim, ảnh

Cả năm

7

Thực hiện dự án ĐTCB chuyển tiếp: Điều tra, đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng Cổng TTĐT; phòng ƯD&CSDL.

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Báo cáo

Cả năm

8

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020: Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của Ủy ban Dân tộc

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Ban Chủ nhiệm đề tài

Hoàng Vĩnh Hà, kỹ sư phòng ƯD&CSDL

Thành viên tham gia đề tài

Báo cáo

Cả năm

9

Dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Ban Quản lý dự án CNTT

Nguyễn Nam Trung, Phó Trưởng Ban quản lý dự án CNTT

Thành viên Ban quản lý dự án CNTT

Thiết bị phần cứng, phần mềm

Cả năm

10

Dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tòa nhà trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc” tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Ban Quản lý dự án CNTT

Nguyễn Nam Trung, Phó Trưởng Ban quản lý dự án CNTT

Thành viên Ban quản lý dự án CNTT

Thiết bị phần cứng, phần mềm

Cả năm

II

Nhiệm vụ thường xuyên

1

Tham mưu xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm, dài hạn của Ủy ban Dân tộc và tổ chức thực hiện theo quy định.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Quyết định; Công văn; báo cáo

Cả năm

2

Tham mưu xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành các văn bản, thông tư, chỉ thị, quy chế, quyết định quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của Ủy ban Dân tộc.

3

Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xây dựng, triển khai, duy trì, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc; tiêu chuẩn kỹ thuật của các hệ thống thông tin theo mô hình khung Chính phủ điện tử; thẩm định việc kết nối vào hệ thống thông tin của Ủy ban Dân tộc theo tiêu chuẩn kỹ thuật Ủy ban Dân tộc đã ban hành.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hai.

Phòng ƯDCSDL; Phòng THHT; phòng TCHC.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT, Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC.

Quyết định; báo cáo.

Cả năm

4

Chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc và địa bàn vùng dân tộc miền núi và thiểu số.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng ƯDCSDL; phòng THHT.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT.

Báo cáo

Cả năm.

5

Xây dựng, quản lý hạ tầng phần cứng, phần mềm phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc, hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam; duy trì hệ thống, cập nhật dữ liệu hằng năm.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯDCSDL; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Báo cáo; dữ liệu

Cả năm

6

Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông số trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc:

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

7

Tổ chức thực hiện truyền phát trực tuyến các kênh phát thanh, truyền hình dân tộc trên mạng internet.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯDCSDL; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Báo cáo

Cả năm

Xây dựng, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải.

Phòng THHT; phòng ƯDCSDL.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

8

Tổ chức triển khai các hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, biên tập các bản tin nội bộ, các bản tin đa phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, điểm báo hàng tuần về công tác dân tộc, nhằm chuyển tải các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; tuyên truyền chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đối thoại chính sách dân tộc; phản hồi các ý kiến, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Giám đốc Hồ Kim Hằng

Phòng Cổng TTĐT; phòng TCHC.

Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

Tin, bài, ảnh

Cả năm

9

Tham mưu và thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải.

Phòng THHT; phòng ƯDCSDL.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Phần cứng; phần mềm; báo cáo

Cả năm

10

Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải.

Phòng ƯDCSDL; phòng THHT;

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

11

Nghiên cứu khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ỨD&CSDL; phòng TCHC.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC.

Báo cáo

Cả năm

12

Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định và nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

13

Triển khai các hoạt động dịch vụ và giá trị gia tăng về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên Internet theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

14

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của UBDT

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng ƯDCSDL; phòng THHT.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

Báo cáo

Cả năm

15

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng Cổng TTĐT; phòng THHT; phòng ỨD&CSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Cao Cường, Trưởng phòng Cổng TTĐT;

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

16

Đề xuất hoặc tham gia ý kiến việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng THHT; phòng ƯDCSDL.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm

17

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án có nội dung, phạm vi triển khai liên quan đến các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo tính tương thích, thống nhất về công nghệ trong hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phòng ƯDCSDL; phòng THHT.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT

Báo cáo

Cả năm

18

Tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng ƯDCSDL; phòng THHT; phòng TCHC.

Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL

Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT; Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC.

Báo cáo

Cả năm

19

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xử lý những trường hợp sai phạm của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Phòng TCHC; phòng ƯDCSDL, phòng THHT.

Nguyễn Nam Trung, Trưởng phòng TCHC

- Đỗ Việt Thắng, Trưởng phòng THHT;

- Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng ỨD&CSDL.

Báo cáo

Cả năm