Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2839/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 9 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2007, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI về Chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2535/TC-NS ngày 02/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, với nội dung sau:

I. Chế độ công tác phí

1. Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ công tác phí:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của Pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước.

1.2. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

1.3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cử đi công tác;

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

- Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại Quyết định này.

1.4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Các khoản thanh toán công tác phí.

2.1. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác:

2.1.1. Người đi công tác được thanh toán tiền tàu, xe bao gồm: Vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan đến nơi công tác và ngược lại. Cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của người đi công tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Giá vé trên không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

2.1.2. Quy định về tiêu chuẩn được thanh toán tiền vé máy bay như sau:

- Đối với cấp tỉnh: Các chức danh lãnh đạo từ Phó giám đốc các Sở, ban, ngành và tương đương trở lên;

- Đối với cấp huyện: Các chức danh lãnh đạo từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các chức danh tương đương trở lên;

- Trường hợp cơ quan, đơn vị cử người đi công tác giải quyết công việc gấp mà người đi công tác không đủ tiêu chuẩn được thanh toán vé máy bay thì Thủ trưởng cơ quan báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định: Đơn vị trực thuộc cấp huyện báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện; Đơn vị trực thuộc cấp tỉnh báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2.1.3. Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét duyệt thanh toán tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe cho cán bộ, công chức đi công tác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

2.1.4. Trường hợp người đi công tác sử dụng xe ô tô cơ quan, phương tiện do cơ quan thuê hoặc cơ quan bố trí thì người đi công tác không được thanh toán tiền tàu xe.

2.2. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

- Đối với các đối tượng lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo Quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác mà người đi công tác phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số ki lô mét (km) thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định căn cứ theo số km thực tế với mức giá thuê phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Đối với các đối tượng cán bộ không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hải đảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán tiền tự túc phương tiện tương đương với mức giá vé tàu, vé xe của tuyến đường đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

2.3. Phụ cấp lưu trú:

Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi trả cho người đi công tác phải nghỉ lại nơi đến công tác để hỗ trợ tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi về cơ quan, đơn vị của mình (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). Phụ cấp lưu trú được quy định cụ thể như sau:

2.3.1. Đi công tác trong tỉnh:

2.3.1.1. Đi công tác từ địa bàn thành phố Hạ Long đến các huyện Ba chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô, Bình Liêu, thị xã Móng Cái, các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và ngược lại:

- Mức phụ cấp tối đa 50.000 đồng/ngày/người cho người đi công tác đi và về trong ngày;

- Mức phụ cấp tối đa 70.000 đồng/ngày/người cho trường hợp người đi công tác có ngủ lại qua đêm;

- Đi công tác trong nội thị thành phố, thị xã, huyện và giữa các huyện, thị thuộc vùng này được quy định như sau:

+ Người đi công tác cách trụ sở cơ quan tối thiểu 15 km đến dưới 30 km, mức phụ cấp tối đa 20.000 đồng/người/ngày cho người đi và về trong ngày;

+ Người đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 30 km trở lên, mức phụ cấp tối đa 50.000đồng/người/ngày cho người đi và về trong ngày;

+ Mức phụ cấp tối đa 70.000đồng/người/ngày cho người đi công tác có ngủ lại qua đêm.

2.3.1.2. Đi công tác từ địa bàn thành phố Hạ Long đến thị xã Cẩm Phả, thị xã Uông Bí, các huyện Hoành Bồ, Yên Hưng, Đông Triều, huyện Vân Đồn (trừ các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn) và ngược lại:

- Mức phụ cấp tối đa 30.000 đồng/ngày/người cho người đi công tác đi và về trong ngày;

- Mức phụ cấp tối đa 50.000 đồng/ngày/người cho trường hợp người đi công tác có ngủ lại qua đêm;

- Đi công tác trong nội thị thành phố, thị xã, huyện và giữa các huyện, thị thuộc vùng này được quy định như sau:

+ Người đi công tác cách trụ sở cơ quan tối thiểu 20 km đến dưới 40 km mức phụ cấp tối đa 20.000đồng/người/ngày cho người đi và về trong ngày;

+ Người đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 40 km trở lên mức phụ cấp tối đa 30.000đồng/người/ngày cho người đi và về trong ngày;

+ Mức phụ cấp tối đa 50.000đồng/người/ngày cho người đi công tác có ngủ lại qua đêm.

2.3.1.3. Trường hợp người đi công tác ở địa bàn khu vực qui đinh tại điểm 2.3.1.1 đến địa bàn khu vực tại điểm 2.3.1.2 hoặc ngược lại thì áp dụng mức phụ cấp lưu trú theo mức quy định tại địa bàn nơi đến công tác.

2.3.2. Đi công tác ngoài tỉnh:

- Mức phụ cấp tối đa 50.000 đồng/ngày/người cho trường hợp đi công tác trong ngày;

- Mức phụ cấp tối đa 70.000 đồng/ngày/người cho trường hợp đi công tác ngủ lại qua đêm;

2.4. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

Được thanh toán tối đa không quá các mức chi quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toán khoán theo các mức như sau:

+ Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Mức tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương: Mức tối đa không quá 140.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: Mức tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Trong trường hợp mức khoán nêu trên không đủ để thuê chỗ nghỉ được cơ quan, đơn vị thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) như sau:

+ Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị phải thuê chỗ nghỉ cho đối tượng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa không vượt quá 400.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các đối tượng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa không vượt quá 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh cán bộ, công chức còn lại thanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường, nhưng mức thanh toán tối đa không vượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng 2 người, trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòng tối đa không quá 300.000 đồng/ngày/phòng.

- Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác và hoá đơn hợp pháp trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế.

2.5. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

2.5.1. Đối với cán bộ xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán tiền công tác phí theo hình thức khoán. Mức khoán tối đa không quá 70.000đồng/tháng/người;

2.5.2. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng:

- Đối với địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, huyện Yên Hưng, Đông Triều: Mức khoán tối đa không quá 150.000 đồng/người/tháng.

- Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh: mức khoán tối đa không quá 200.000đồng/người/ tháng.

2.6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

a. Cơ quan, đơn vị có người đến công tác không được sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác để chi các khoản công tác phí quy định tại Quyết định này cho người đến công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

b. Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan:

Nếu tổ chức đi theo đoàn tập trung thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi tiền tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác trong đoàn; nếu không đi tập trung theo đoàn mà người đi công tác tự đi đến nơi công tác thì cơ quan, đơn vị cử người đi công tác thanh toán tiền tầu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác;

Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người thuộc cơ quan mình cử đi công tác.

II. Chế độ chi tiêu hội nghị

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định tại Quyết định này là các hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác, hội nghị theo nhiệm kỳ do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 1730/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc “Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh”

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi các nội dung sau:

- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự);

- Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị;

- Tiền thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp;

- Tiền nước uống trong cuộc họp;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương;

- Các khoản chi khác như: Tiền làm thêm giờ, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trường..v..v..

Đối với các khoản chi về khen thưởng thi đua trong cuộc họp tổng kết hàng năm, chi cho công tác tuyên truyền không được tính trong kinh phí tổ chức hội nghị mà phải tính vào khoản chi khen thưởng, chi tuyên truyền của cơ quan, đơn vị.

3. Một số mức chi cụ thể:

3.1. Mức hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện mức chi tối đa quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC , cụ thể:

- Hội nghị do cấp tỉnh tổ chức, mức hỗ trợ tối đa không quá 70.000đồng/ngày/người;

- Hội nghị do cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức, mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000đồng/ngày/người;

- Hội nghị do cấp xã tổ chức mức hỗ trợ tối đa không quá 20.000đồng/ngày/người;

- Trong trường hợp tổ chức ăn tập trung, thì cơ quan tổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tối đa theo mức quy định nêu trên và thực hiện thu tiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương tối đa theo mức quy định nêu trên.

3.2. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu dự hội nghị không hưởng lương:

- Hội nghị được tổ chức tại địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Móng Cái: Mức hỗ trợ tiền nghỉ tối đa không quá 120.000 đồng/người/ngày;

- Hội nghị được tổ chức tại địa bàn các huyện còn lại: Mức hỗ trợ tiền nghỉ tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày.

3.3. Chi thuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đối với các cuộc họp tập huấn nghiệp vụ (nếu có), theo mức chi quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

3.4.Chi nước uống: Mức chi tối đa không quá 7.000 đồng/ngày/đại biểu.

3.5. Chi hỗ trợ tiền tàu, xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương theo quy định về thanh toán chế độ công tác phí quy định tại Quyết định này.

III. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại Quyết định này và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được giao.

2. Mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Thủ trưởng các đơn vị phải quy định cụ thể các mức chi trong qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị để tập thể cán bộ công chức giám sát trong quá trình thực hiện.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo Quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng theo quy định tại Quyết định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đối với những khoản kinh phí không giao tự chủ; đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; những đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ thì thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định tại Quyết định này.

3. Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ mà cán bộ đến công tác không phải trả tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác không được thanh toán khoản tiền thuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện những trường hợp cán bộ đã được cơ quan, đơn vị đến công tác thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lệnh cán bộ công chức.

4. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quy định tại quyết định này, khi kiểm tra phát hiện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp cho công quĩ. Người quyết định tổ chức hội nghị, quyết định thanh toán công tác phí vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ, lợi dụng thanh toán chi hội nghị, công tác phí để thu lợi bất chính phải hoản trả, bồi thường số tiền đã chi không đúng quy định cho cơ quan và bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/3/2006 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định tại Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 562/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Chánh phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu:VT,TM2.
100 bản, QĐ 296

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm