Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 10/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019.

1. Danh mục 78 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019 (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục 15 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019 (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng, THNC.
.QĐ.T01>

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 20/02/2006

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

2

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND ngày 06/02/2007

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

165/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

Về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 30/8/2019 của HĐND tỉnh

30/8/2019

2

Quyết định

1304/2005/QĐ-UBT ngày 04/4/2005

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

3

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006

Về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

4

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

5

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

6

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

01/02/2019

7

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh

01/02/2019

8

Quyết định

66/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

31/12/2019

9

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

01/6/2019

10

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019

15/4/2019

11

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh

03/5/2019

12

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

Ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

30/10/2019

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh

01/9/2019

2

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02/01/2019

20/01/2019

3

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh

25/3/2019

4

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Quy định thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh

15/10/2019

5

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

29/3/2019

6

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày 02/01/2019

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh

01/10/2019

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh

16/4/2019

2

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh

20/5/2019

3

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh

20/5/2019

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Nghị quyết

177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh

09/11/2019

2

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh

09/11/2019

3

Quyết định

2444/2005/QĐ-UBND ngày 07/5/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

4

Quyết định

59/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

5

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh

15/9/2019

6

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các hội thành viên

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh

15/5/2019

7

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

8

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

9

Quyết định

83/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

10

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục lành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

11

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

12

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Về việc sửa đổi Khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

VI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò; báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

2

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

3

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Ban hành Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

4

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

16/8/2019

5

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

Ban hành định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2019

2

Nghị quyết

108/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2019

3

Quyết định

97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

4

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Về việc quy định thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

5

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012

Ban hành Quy chế hỗ trợ sau đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

6

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

7

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý hồ sơ các dự án đầu tư sau khi cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư hoặc thông báo chấm dứt hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

8

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

9

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

10

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

11

Chỉ thị

26/2007/CT-UBND ngày 25/6/2007

Về việc tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

2

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

2

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh

01/3/2019

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

2

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

10/01/2019

2

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

01/01/2019

3

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Ban hành Quy chế xét khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

XII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

2

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008

Ban hành Quy định về quy hoạch, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh

10/4/2019

3

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

4

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

5

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

6

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

7

Quyết định

55/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

8

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

9

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012

Về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản của Chi cục Thủy sản tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

10

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh

10/11/2019

11

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Điều chỉnh, sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh

10/11/2019

12

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh

10/11/2019

XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

2

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

3

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về một số mức chi cho hoạt động của chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

4

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đặc thù đối với Trung tâm ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

5

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy định Giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

XIV. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1

Nghị quyết

105/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2019

Tổng số: 78 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 06 Nghị quyết, 69 Quyết định và 03 Chỉ thị

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên, loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 ban hành Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 4; Khoản 3 Điều 6; Điều 9; Điều 11; Khoản 1, Khoản 2 Điều 12; Khoản 3 Điều 14; Điều 15 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh

10/7/2019

2

Quyết định

58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 3 Điều 2 Quy định

Được sửa đổi bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh

08/7/2019

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 ban hành Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đoạn 2 Điều 2 Quy định

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh

05/7/2019

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phụ lục 1; Phụ lục 01-a; Phụ lục 01-b; Phụ lục 01- c; Phụ lục 01-d; Phụ lục 01 -e; Phụ lục 2

Được sửa đổi bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh

26/3/2019

2

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 31 Quy định

Được sửa đổi bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Khoản 3 Điều 6; Điều 10; Điểm a Khoản 1, Tiêu đề điểm a Khoản 2 Điều 12; Khoản 3, Khoản 4 Điều 13; Khoản 3 Điều 15; Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 18; Khoản 3, Khoản 4 Điều 20; Điểm a Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 22 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

21/01/2019

2

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Điểm b Khoản 12 Điều 2; Điều 3; Điểm a Khoản 2 Điều 4; Khoản 4 Điều 5; Điểm c Khoản 3 Điều 9; Khoản 4 Điều 17; Khoản 22 Điều 22; Tiêu đề, Khoản 1, Khoản 3 Điều 24; Khoản 2 Điều 36; Điểm a, d, h Khoản 2 Điều 38; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 11, Khoản 12 Điều 39; Khoản 1 Điều 40; Khoản 1, Khoản 2 Điều 41; Khoản 5, Khoản 8 Điều 60; Khoản 3 Điều 61 Quy định; Phụ lục I

Được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019

25/01/2019

3

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 2; Điểm a Khoản 1 Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Khoản 2 Điều 12 Quy định; Mẫu số 3, Mẫu số 4, Mẫu số 5 tại Phụ lục

Được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019

22/04/2019

V. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Nội dung thứ 3 Điều 2; Khoản 1 Điều 5 Quy định

Được sửa đổi bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh

01/4/2019

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Điều 9; Điểm b Khoản 3 Điều 12 Quy định

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh

10/6/2019

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

22/7/2019

2

Nghị quyết

158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

Điều 1

Được sửa đổi Nghị quyết số 194/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

16/12/2019

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 5; Khoản 1, Khoản 5 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 9 Điều 10; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1, Khoản 4 Điều 13; Điều 14; Chương IV Quy định

Được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh

05/7/2019

2

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Khoản 1 Điều 3 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh

05/7/2019

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Điều 7; Điều 11; Khoản 2 Điều 14; Điều 18 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh

30/9/2019

Tổng số: 15 văn bản hết hiệu lực một phần, trong đó gồm 02 Nghị quyết và 13 Quyết định