Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC VĂN HÓA)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

t đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 339/TTr-SVHTTTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 (chín) quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVPUBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- VP.UBND tỉnh: Phòng KGVX (P.Phòng: Quyên);
- Lưu: VT, KSTT - 101 (TT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1.

BVH-BLI-279104

Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

2.

BVH-BLI-279105

Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

3.

BVH-BLI-279106

Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

4.

BVH-BLI-279107

Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

5.

BVH-BLI-279108

Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

6.

BVH-BLI-279112

Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc

Trong 40 giờ/ngày làm việc

7.

BVH-BLI-279113

Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

05 ngày làm việc

Trong 40 giờ/ngày làm việc

8.

BVH-BLI-279114

Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc

Trong 32 giờ/ngày làm việc

9.

BVH-BLI-279115

Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

04 ngày làm việc

Trong 32 giờ/ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: BVH-BLI-279104

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

2. Quy trình: BVH-BLI-279105

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM DO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ Sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin: một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

3. Quy trình: BVH-BLI-279106

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

4. Quy trình: BVH-BLI-279107

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM DO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

5. Quy trình: BVH-BLI-279108

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CÁ NHÂN TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ Sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

02 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

01 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc

6. Quy trình: BVH-BLI-279112

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

16 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt/ chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 40 giờ/ngày làm việc

7. Quy trình: BVH-BLI-279113

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

16 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 40 giờ/ngày làm việc

8. Quy trình: BVH-BLI-279114

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHỈNH GIẤY PHÉP ĐỦ KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

10 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

02 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 32 giờ/ngày làm việc

9. Quy trình: BVH-BLI-279115

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHỈNH GIẤY PHÉP ĐỦ KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử,  chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

10 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) chuyển đến Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

Bước 5

Kiểm tra kết quả thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Thông tin và Gia đình

04 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi được ký duyệt, chuyển đến Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Bước 6

Đọc soát, kiểm tra thể thức, nội dung, tính pháp lý dự thảo văn bản kết quả giải quyết TTHC; Trình ký phê duyệt

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

02 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến Giám đốc Sở.

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Văn thư Phòng TC-HC thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận đã có trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 32 giờ/ngày làm việc

Tổng số: 09 quy trình nội bộ./.