Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2473/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 4 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 110/TTr-SVHTT&DL ngày 25/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC,Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Bảo);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, NC1, NC4 (B.30b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2019 Của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

3

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

5

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (áp dụng đối với thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

 

6

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

 

7

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

8

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

9

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

10

công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

PHẦN II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ THỌ

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gianthực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

5 ngày làm việc

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian

thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ).

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ, trình HĐ thi đua khen thưởng cấp huyện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03 ngày làm việc

Bước 4

Trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả

Thường trực HĐTĐKT huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND huyện

3 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

8 ngày làm việc

3. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

12ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

3 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

3,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

20 ngày làm việc

4. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

2 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

15 ngày làm việc

5. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (áp dụng đối với thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

4 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

7 ngày làm việc

6. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian

thực hiện

 

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

 

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Phòng

1 ngày làm việc

 

Bước 5

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

 

Tổng số ngày:

 

3 ngày làm việc

 

7. Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

5 ngày làm việc

8. Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

1 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

5 ngày làm việc

9. Thủ tục công nhận lần đầu “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

1 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

5 ngày làm việc

10. Thủ tục công nhận lại “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

TT

Trình tự/Nội dung công việc

Trách nhiệm giải quyết

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quyét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ (chuyển bản điện tử ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ). Thu lệ phí.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

0,25 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày làm việc

Bước 4

Trình phê duyệt hồ sơ, kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng

0,25 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

1 ngày làm việc

Bước 6

Vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Bộ phận Văn thư; Công chức được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

 

 

Tổng số ngày:

 

5 ngày làm việc

 

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

STT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh

Tổng số ngày thực hiện TTHC theo QĐ UBND tỉnh

Tổng số ngày giải quyết công việc theo quy trình nội bộ

Ghi chú

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

3

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

5

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (áp dụng đối với thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

6

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

Quyết định số 2912QĐ-UBND ngày 31/10/2017

3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

7

Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

Quyết định số 2912QĐ-UBND ngày 31/10/2017

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

8

Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Quyết định số 2912QĐ-UBND ngày 31/10/2017

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

9

Thủ tục công nhận lần đầu “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Quyết định số 2912QĐ-UBND ngày 31/10/2017

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

10

Thủ tục công nhận lại “ Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Quyết định số 2912QĐ-UBND ngày 31/10/2017

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)