Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 335/TTr-SVHTTTTDL ngày 26 tháng 9 nam 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 (năm) quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- VP.UBND tỉnh: Phòng KGVX (P.Phòng: Quyên);
- Lưu: VT, KSTT-105(TT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT (theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I.

LĨNH VỰC VĂN HÓA (03 TTHC)

01

BVH-BLI-279076

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

02

BVH-BLI-279086

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

05 ngày làm việc

Trong 05 ngày làm việc

03

BVH-BLI-279069

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

15 ngày

Trong 11 ngày làm việc

II.

LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01 TTHC)

04

BVH-BLI-278888

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

03 ngày làm việc

Trong 03 ngày làm việc

III.

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (01 TTHC)

05

BVH-BLI-278881

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: BVH-BLI-279076

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA HÀNG NĂM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyên Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

2,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc.

2. Quy trình số: BVH-BLI-279086

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẤY KHEN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

2,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 05 ngày làm việc.

3. Quy trình: BVH-BLI-279069

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

8,5 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

01 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 11 ngày làm việc.

4. Quy trình: BVH-BLI-278888

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 500 BẢN ĐẾN DƯỚI 1.000 BẢN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

13 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

08 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách văn hóa xã hội

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức phụ trách văn hóa xã hội

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cua UBND cấp xã.

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 03 ngày làm việc.

5. Quy trình: BVH-BLI-278881

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CƠ SỞ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách Văn hóa, xã hội

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) hên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách Văn hóa, xã hội

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách Văn hóa, xã hội

03 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách Văn hóa, xã hội

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức phụ trách Văn hóa, xã hội

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc.

Tổng số: 05 quy trình nội bộ./.