Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1350/TTr-SDL ngày 04/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (công nhận khu du lịch cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh được công bố tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh; Ban PCHĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TT CCHC tỉnh;
- Trung tâm DVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I- Quy trình giải quyết thủ tục công nhận Khu Du lịch cấp tỉnh

Một quy trình thực hiện liên thông từ bộ phận một cửa Sở Du lịch đến UBND tỉnh (mã số: BVH-279093)

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày làm việc)

Ghi chú

Sở Du lịch

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Du lịch

Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định: Hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: Tiếp nhận hồ sơ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả

- Quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng chuyên môn

Thành phần hồ sơ theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu theo phần mềm một cửa điện tử)

1.0

 

Sở Du lịch

Bước 2

Nghiên cứu, thụ lý hồ sơ

Chuyên viên phòng Quản lý Lữ hành

Thẩm định tính chính xác của hồ sơ:

- Tham mưu văn bản đề nghị giải trình, làm rõ về nội dung thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch trong trường hợp chưa rõ;

- Tham mưu thành lập đoàn thẩm định thực địa cơ sở đề nghị công nhận;

- Dự thảo văn bản đề nghị giải trình;

- Dự thảo thành lập Tổ thẩm định.

30.0

 

Sở Du lịch

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý Lữ hành

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra và có ý kiến về hồ sơ; báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức đoàn thẩm định thực địa

Trình dự thảo

- Dự thảo văn bản đề nghị giải trình;

- Dự thảo thành lập Tổ thẩm định.

5.0

 

Sở Du lịch

Bước 4

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

Tổ chức Tổ công tác thẩm định thực tế tại cơ sở đề nghị công nhận khu du lịch, cụ thể:

- Phù hợp: dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt;

- Không phù hợp: Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

- Biên bản làm việc;

- Dự thảo Tờ trình hoặc Thông báo giải quyết hồ sơ

5.0

 

Sở Du lịch

Bước 5

Phê duyệt Tờ trình

Lãnh đạo Sở

Căn cứ kết quả thẩm định thực tế cơ sở, Tổ trưởng tổ thẩm định dự thảo Tờ trình (kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh), báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt gửi đến Văn phòng UBND tỉnh

- Tờ trình hoặc Thông báo từ chối giải quyết

- Dự thảo Quyết định công nhận khu du lịch (nếu có)

2.0

 

Sở Du lịch

Bước 6

Chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyển hồ sơ đến một cửa UBND tỉnh

- Tờ trình

- Dự thảo Quyết định

- Bộ hồ sơ liên quan

2.0

 

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 7

7.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

-Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Chuyên viên Phòng chuyên môn

Hồ sơ trình của Sở Du lịch

1.0

 

7.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý

-Thẩm tra hồ sơ;

- Trình lãnh đạo Phòng duyệt.

- Tờ trình của Sở Du lịch, Hồ sơ và Quyết định công nhận khu du lịch

5.0

 

7.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

- Xem xét Hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

- Tờ trình của Sở Du lịch, Hồ sơ và Quyết định công nhận khu du lịch

1.0

 

7.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

- Xem xét Hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh.

- Tờ trình của Sở Du lịch, Hồ sơ và Quyết định công nhận khu du lịch

2.0

 

7.5

Phê duyệt

Lãnh đạo tỉnh

- Đóng dấu

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Du lịch

- Hồ sơ và Quyết định công nhận khu du lịch

5.0

 

7.6.

Phát hành, trả kết quả

Văn thư, Bộ phận Một cửa

- Đóng dấu

- Chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Du lịch

Quyết định công nhận khu du lịch

1.0

 

Sở Du lịch

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giao trả kết quả giải quyết cho tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC