Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2419/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh)

1. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội hộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

35 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo Quyết định phổ biến phim trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

64 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo Quyết định phổ biến phim trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

2. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

35 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo Quyết định phổ biến phim trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

64 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo Quyết định phổ biến phim trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

3. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

4. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng đấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

5. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng đấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

6. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

7. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

8. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

9. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo giấy phép triển lãm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

10. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo văn bản phê duyệt trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản phê duyệt trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

11. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

75 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

224 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

56 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

360 giờ làm việc

12. Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

19 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo văn bản xác nhận trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

40 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản xác nhận trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

16 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

13. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa tham gia, hoàn chỉnh kết quả

7 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa

Xem xét, thẩm tra, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

8 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

4 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

14. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sư, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả (quyết định cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả (quyết định cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

15. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả (quyết định cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả (quyết định cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng đấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

16. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả (quyết định cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả (quyết định cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

17. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Xem xét, thẩm tra, dự thảo kết quả (quyết định cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả (quyết định cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng chống bạo lực gia đình) trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

18. Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa hoặc Quản lý Thể dục Thể thao tham gia, hoàn chỉnh kết quả

15 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa hoặc phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Xem xét, thẩm tra, dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

16 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa hoặc phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản trả lời trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

4 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh trên môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị đã lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

19. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 07 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Xem xét, thẩm tra, dự thảo Tờ trình và Quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Thẩm định, xem xét, xác nhận Tờ trình và quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu văn bản trả lời trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số tờ trình, chuyển văn bản tờ trình và dự thảo quyết định kèm hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh qua môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

10 phút làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

21 giờ 20 phút làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

1 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu

1 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng đấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

30 phút làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng đấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

20. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Trong đó, 07 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra thành phần hồ sơ, tham tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân, tổ chức

10 phút làm việc

Bước 2

Bộ phận Hành chính - Tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Số hóa hồ sơ, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ làm việc

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thẩm định hồ sơ, dự thảo, đề xuất kết quả giải quyết và gửi chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham gia, hoàn chỉnh kết quả

11 giờ 50 phút làm việc

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Xem xét, thẩm tra, dự thảo Tờ trình và Quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu trình Lãnh đạo phòng xem xét trên môi trường mạng

32 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

Thẩm định, xem xét, xác nhận Tờ trình và quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu văn bản trả lời trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

8 giờ làm việc

Bước 6

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

Phê duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu

01 giờ làm việc

Bước 7

Bộ phận văn thư Sở Văn hóa và Thể thao

Vào số văn bản, ký số tờ trình, chuyển văn bản tờ trình và dự thảo quyết định kèm hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh qua môi trường mạng

30 phút làm việc

Bước 8

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh thụ lý.

10 phút làm việc

Bước 9

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

21 giờ 20 phút làm việc

Bước 10

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kiểm tra, phê duyệt ký vào hồ sơ

1 giờ làm việc

Bước 11

Lãnh đạo UBND tỉnh

Ký quyết định việc đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu

1 giờ làm việc

Bước 12

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả cho Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

30 phút làm việc

Bước 13

Bộ phận TN&TKQ của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh

Nhận kết quả, in ra, đóng dấu, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân. Chuyển hồ sơ giấy về đơn vị để lưu trữ

30 phút làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc