Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 538/TTr-SGDĐT ngày 26/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Tiêu chí này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

a) Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; thể hiện rõ các mạch chủ đề/bài học; dễ phân biệt các phần bằng hệ thống kí hiệu, biểu tượng; trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng môn học và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tại tỉnh Lai Châu; sách có chất liệu, độ nét chữ và hình ảnh tốt; giá thành sách giáo khoa hợp lý.

b) Nội dung sách giáo khoa chính xác, đảm bảo tính kế thừa, cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, cộng đồng dân cư; cập nhật và đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng học tập của các đối tượng học sinh, năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

c) Ngôn ngữ sách giáo khoa gần gũi, trong sáng, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tạo độ mở để học sinh có thể vận dụng các từ ngữ phù hợp với văn hóa địa phương và đảm bảo theo Quyết định số 1989/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chính tả trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

a) Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung, điều chỉnh, thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục; thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá khả năng học tập của các đối tượng học sinh.

b) Các hoạt động học tập trong sách giáo khoa có gợi ý học sinh chuẩn bị và đánh giá kết quả; có hoạt động trải nghiệm; tích hợp trải nghiệm hướng nghiệp; dạy học gắn với sản xuất và kinh doanh; giáo dục bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông; tích hợp giáo dục STEM (chương trình giảng dạy trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày), Áp dụng công nghệ số (thay đổi từ phương thức thủ công truyền thống sang áp dụng công nghệ),... Sau mỗi chủ đề/bài học có hệ thống bài tập gắn với thực tiễn giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển phẩm chất, năng lực.

c) Có trang thông tin điện tử (website) đồng bộ với sách giáo khoa để hỗ trợ giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh thông qua các video bài dạy minh họa, audio, hình ảnh và các tài nguyên khác. Nhà xuất bản có cam kết và chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của tỉnh thực hiện bộ sách giáo khoa do nhà xuất bản phát hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

b) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm số lượng dự phòng để đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân cấp huyện

a) Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

3. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

b) Tổng hợp và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông

a) Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và Quyết định này của UBND tỉnh để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) về kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

b) Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

2. Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu hết hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục KT VBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT TQ tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V, C, CB;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Lai Châu;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  • Số hiệu: 09/2021/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/04/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
  • Người ký: Tống Thanh Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản