Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2024/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng: Tiêu chí này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (gọi chung là cơ sở giáo dục); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Về cấu trúc: Sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, phù hợp thực tế địa phương và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; thể hiện rõ các mạch chủ đề/bài học.

b) Nội dung: Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục, đảm bảo tính kế thừa, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của các nhóm đối tượng học sinh, triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

c) Ngôn ngữ: Sử dụng chuẩn tiếng Việt và cách thức thể hiện phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh; ngôn ngữ gần gũi, trong sáng, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tạo độ mở để học sinh có thể vận dụng các từ ngữ phù hợp với văn hóa địa phương.

d) Chất lượng: Chất lượng sách giáo khoa được in với chất liệu đảm bảo, có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

a) Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy

- Nội dung các bài học trong sách giáo khoa có tính mở tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên khai thác, lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tích cực phù hợp với khả năng nhận thức và tâm lí học sinh.

- Nội dung các bài học trong sách giáo khoa phù hợp với khả năng đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện dạy học tại các cơ sở giáo dục; phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp, liên môn, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn địa phương.

- Nguồn tài liệu, học liệu điện tử bổ sung đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác và sử dụng. Danh mục thiết bị hỗ trợ theo yêu cầu của sách giáo khoa phù hợp với nội dung, có chất lượng, dễ sử dụng và giá thành hợp lý.

b) Phù hợp với việc học của học sinh

- Nội dung các bài học trong sách giáo khoa thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập; hệ thống các câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được biên soạn với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ đối tượng học sinh tỉnh Lai Châu và hướng đến hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Sách giáo khoa được trình bày khoa học, hấp dẫn, có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng; cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh và văn hóa, xã hội tỉnh Lai Châu.

- Các hoạt động học tập trong sách giáo khoa có hướng dẫn, gợi ý giúp học sinh chuẩn bị bài và đánh giá kết quả. Có các hoạt động phân hóa học sinh theo năng lực, phẩm chất đảm bảo tính dân chủ trong tiếp cận các bài học. Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các học sinh có thể phát triển và sáng tạo.

- Các nhiệm vụ học tập trong bài học dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng, chỉ dẫn của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

- Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, hình vẽ,… trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mĩ, giáo dục, phù hợp với nội dung bài học, gần gũi với cuộc sống học sinh, tạo được sự hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học và tâm lý lứa tuổi học sinh.

Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024 và thay thế Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư Pháp;
- Cục KT VBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, Tư pháp;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- V, C, CB;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH Lai Châu;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Lương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  • Số hiệu: 13/2024/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
  • Người ký: Lê Văn Lương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản