Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2021/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 575/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng từ năm học 2021 - 2022 và thực hiện theo lộ trình được quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương II

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Điều 3. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; tính mở, có thể điều chỉnh để phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh.

2. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung, hoạt động đặc thù, gắn với tình hình thực tế của địa phương.

3. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích. Khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp với danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

Điều 4. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

1. Phù hợp với năng lực học tập của học sinh

a) Sách giáo khoa được trình bày khoa học, rõ ràng, hấp dẫn, dễ hiểu, tạo hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học. Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, có tính giáo dục và tính thẩm mỹ cao.

b) Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa được thể hiện khoa học, hiện đại, sinh động, thuận lợi cho việc học tập, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình; thúc đẩy học sinh học tập tích cực, chủ động, rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy sáng tạo, độc lập, tự học, tự tìm tòi kiến thức, đồng thời có thể phát triển kỹ năng hợp tác của học sinh.

c) Nội dung các bài học, chủ đề trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, dễ sử dụng, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực người học.

2. Thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên

a) Cách thiết kế bài học, chủ đề trong sách giáo khoa phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Có sách tham khảo đi kèm để hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học.

b) Sách giáo khoa có nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. Hình thức và phương pháp đánh giá đảm bảo thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

c) Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Phù hợp với cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở; nội dung sách giáo khoa đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện, phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có sách giáo khoa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục phổ thông tiếp cận, giáo viên tiến hành nghiên cứu, lựa chọn; hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định; tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý trong việc tổ chức lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp, báo cáo danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm chỉ đạo Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách; tổ chức lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp, báo cáo danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

2. Bãi bỏ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 7. Triển khai thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  • Số hiệu: 08/2021/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/04/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
  • Người ký: Trần Hồng Quân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản