Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO BỊ BÃI BỎ HOẶC CÓ VĂN BẢN THAY THẾ 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực bởi các văn bản quy phạm pháp luật do NHNN ban hành từ ngày 01/01/2002 đến ngày 31/12/2004 gồm 117 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Đặng Thanh Bình

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỞI CÁC VBQPPL BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2004 ĐẾN NGÀY 31/12/2004

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)  

PHẦN TỔ CHỨC

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1

Quyết định

07/QĐ-NH

08/01/1991

Quyết định của Thống đốc NHNN ban hành các bản mẫu điều lệ của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

2

Quyết định

299/QĐ-NH4

26/11/1994

Quyết định của Thống đốc NHNN ban hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động ngân hàng.

3

Quyết định

366/QĐ-NH5

21/12/1995

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc thành lập tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam.

4

Quyết định

324/QĐ-NH5

30/9/1997

Quyết định của NHNN về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NH Ngoại thương Việt Nam.

5

Quyết định

327/QĐ-NH5

04/10/1997

Quyết định của NHNN về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NH Công Thương Việt Nam.

6

Quyết định

349/QĐ-NH5

16/10/1997

Quyết định của Thống đốc NHNN v/v phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

7

Quyết định

390/QĐ-NH5

22/11/1997

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

8

Quyết định

107/1998/QĐ-NHNN

24/3/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viên NH.

9

Quyết định

265/1998/QĐ-NHNN5

03/8/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty tài chính Dệt may của Tổng công ty Dệt may Việt Nam.

10

Quyết định

292/1998/QĐ-NHNN5

27/8/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Quyết định

293/1998/QĐ-NHNN5

27/8/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Quyết định

330/1998/QĐ-NHNN5

06/10/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty tài chính Cao su của Tổng công ty Cao su Việt Nam.

13

Quyết định

368/1998/QĐ-NHNN5

27/10/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

14

Quyết định

380/1998/QĐ-NHNN9

14/11/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ

15

Quyết định

410/1998/QĐ-NHNN9

03/12/1998

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP. HCM.

16

Quyết định

22/1999/QĐ-NHNN9

08/01/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác

17

Quyết định

23/1999/QĐ-NHNN9

11/01/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tín dụng

18

Quyết định

25/1999/QĐ-NHNN9

11/01/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19

Quyết định

38/1999/QĐ-NHNN9

21/01/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

20

Quyết định

70/1999/QĐ-NHNN9

01/3/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Chính sách tiền tệ

21

Quyết định

75/1999/QĐ-NHNN9

03/3/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế.

22

Quyết định

95/1999/QĐ-NHNN9

23/3/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán tài chính.

23

Quyết định

112/1999/QĐ-NHNN9

02/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quan hệ quốc tế.

24

Quyết định

119/1999/QĐ-NHNN9

06/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng.

25

Quyết định

120/1999/QĐ-NHNN9

06/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý ngoại hối.

26

Quyết định

122/1999/QĐ-NHNN9

08/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo NH.

27

Quyết định

123/1999/QĐ-NHNN9

08/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng.

28

Quyết định

127/1999/QĐ-NHNN9

10/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

29

Quyết định

128/1999/QĐ-NHNN9

10/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

30

Quyết định

136/1999/QĐ-NHNN9

16/4/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị.

31

Quyết định

156/1999/QĐ-NHNN9

06/5/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

32

Quyết định

157/1999/QĐ-NHNN9

06/5/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục công nghệ tin học ngân hàng tại thành phố HCM.

33

Quyết định

162/1999/QĐ-NHNN9

08/5/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng.

34

Quyết định

186/1999/QĐ-NHNN9

27/5/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí NH.

35

Quyết định

412/1999/QĐ-NHNN9

17/11/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế.

36

Quyết định

431/1999/QĐ-NHNN9

23/12/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát.

37

Quyết định

101/2000/QĐ-NHNN17

29/3/2000

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN.

38

Quyết định

233/2000/QĐ-NHNN9

25/7/2000

Quyết định của Thống đốc ban hành kèm theo Quy chế xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”.

39

Quyết định

270/2000/QĐ-NHNN9

21/8/2000

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

40

Quyết định

454/2000/QĐ-NHNN5

25/10/2000

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc phê chuẩn điều lệ Công ty tài chính Dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

41

Quyết định

584/2002/QĐ-NHNN

10/6/2002

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành kèm theo QĐ số 162/1999/QĐ-NHNN9

42

Quyết định

940/QĐ-NHNN

05/9/2002

Quyết định của NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án tín dụng quốc tế.

43

Quyết định

950/2002/QĐ-NHNN

06/9/2002

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ sung, sửa đổi Điều 13 Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 101/2000/QĐ-NHNN17 ngày 29/3/2000.

PHẦN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ - TÍN DỤNG

44

Quyết định

30/NH-QĐ

17/3/1989

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tiết kiệm.

45

Quyết định

72/NH-QĐ

31/5/1989

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Thể lệ tiết kiệm.

46

Quyết định

167/QĐ-NH1

26/8/1993

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tiền gửi tiết kiệm một nơi lĩnh ra nhiều nơi.

47

Quyết định

15/QĐNH1

02/02/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tiết kiệm xây dựng nhà ở

48

Quyết định

24/QĐ-NH17

22/02/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế về huy động vốn, sử dụng vốn và lãi suất tín dụng áp dụng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân thí điểm.

49

Quyết định

212/QĐ-NH1

22/9/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành trái phiếu ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và phát triển.

50

Quyết định

343/QĐ-NH17

04/12/1995

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

51

Quyết định

349/QĐ-NH17

11/12/1995

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về chế độ tín dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

52

Quyết định

154/1998/QĐ-NHNN14

29/4/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng.

53

Quyết định

51/1999/QĐ-NHNN1

10/02/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

54

Quyết định

356/1999/QĐ-NHNN14

06/10/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của NHNN đối với các NH.

55

Quyết định

415/1999/QĐ-NHNN23

18/11/1999

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thông tin tín dụng trong ngành NH.

56

Quyết định

39/2000/QĐ-NHNN7

24/01/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ.

57

Thông tư

06/2000/TT-NHNN1

04/4/2000

Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng

58

Quyết định

241/2000/QĐ-NHNN1

02/8/2000

Quyết định của Thống đốc NHNN về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của TCTD đối với khách hàng.

59

Thông tư

10/2000/TT-NHNN1

31/8/2000

Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện giải pháp đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000.

60

Quyết định

303/2000/QĐ-NHNN1

11/9/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 QĐ 191/1999/QĐ-NHNN1 ngày 31/5/1999 của Thống đốc NHNN.

61

Quyết định

53/2001/QĐ-NHNN

17/01/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại ngân hàng nhà nước.

62

Quyết định

251/2001/QĐ-NHNN

30/3/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế tái cấp vốn theo hình thức cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của NHNN đối với các NH.

63

Quyết định

440/2001/QĐ-NHNN

17/4/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàn Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

64

Quyết định

991/2001/QĐ-NHNN

06/8/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hành Nhà nước về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với quỹ tín dụng nhân dân các cấp.

65

Quyết định

992/2001/QĐ-NHNN

06/8/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh.

66

Quyết định

993/2001/QĐ-NHNN

06/8/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, công ty tài chính trong Tổng công ty nhà nước và ngân hàng phục vụ người nghèo.

67

Quyết định

700/2002/QĐ-NHNN1

04/7/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về gửi tiền dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các TCTD tham gia thanh toán điện tử liên NH.

68

Quyết định

906/2002/QĐ-NHNN

26/8/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của các NHNN đối với các NH.

69

Quyết định

373/2003/QĐ-NHNN

22/4/2003

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

70

Quyết định

1035/2003/QĐ-NHNN

04/9/2003

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của NHNN đối với các Ngân hàng thương mại nhà nước có đảm bảo bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt.

71

Quyết định

111/2004/QĐ-NHNN

02/02/2004

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại NHNN.

PHẦN NGOẠI HỐI

72

Thông tư

06/TT-NH8

18/3/1994

Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Hiệp định thanh toán và hợp tác Việt Trung ngày 26/5/1993 giữa NHNN Việt Nam và NH Nhân dân Trung Hoa.

73

Quyết định

380/1997/QĐ-NHNN1

11/11/1997

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng VN đối với các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hoạt động tại Việt Nam.

74

Quyết định

17/1998/QĐ-NHNN7

10/01/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế giao dịch hối đoái.

75

Quyết định

18/1998/QĐ-NHNN7

10/01/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về trạng thái ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

76

Quyết định

20/1998/QĐ-NHNN1

10/01/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh quy định về trạng thái đồng VN đối với các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hoạt động tại Việt Nam.

77

Quyết định

65/1999/QĐ-NHNN7

25/02/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh donh ngoại tệ.

78

 

03/1999/TT-NHNN

12/8/1999

Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.

79

 

07/2000/TT-NHNN7

28/4/2000

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

80

Quyết định

245/QĐ-NHNN7

02/8/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng VNĐ và LAK giữa VN và Lào.

81

Quyết định

258/2000/QĐ-NHNN7

14/8/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ.

82

Quyết định

289/2000/QĐ-NHNN7

30/8/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 QĐ số 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/02/1999

83

Quyết định

418/2000/QĐ-NHNN7

21/9/2000

Quyết định của Thống đốc NHNN về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

84

Thông tư

05/0001/TT-NHNN

31/5/2001

Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức.

85

Quyết định

1198/2001/QĐ-NHNN

18/9/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.

86

Quyết định

1432/2001/QĐ-NHNN

16/11/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.

87

Quyết định

562/2002/QĐNHNN

03/6/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001

88

Quyết định

611/2002/QĐ-NHNN

13/6/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 12 Quyết định số 245/QĐ-NHNN7 ngày 02/8/2000 V/v thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng VNĐ và LAK giữa VN và Lào.

89

Quyết định

998/2002/QĐ-NHNN

13/9/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại trung tâm giao dịch chứng khoán.

90

Quyết định

343/2003/QĐ-NHNN

10/4/2003

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/9/2000 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các TCTD.

PHẦN THANH TOÁN - KẾ TOÁN

 

91

Quyết định

200/QĐ-NH5

23/9/1992

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh với nước ngoài.

92

Quyết định

292/QĐ-NH2

28/12/1992

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành chế độ tài chính của NHNN.

93

Quyết định

160/QĐ-NH2

19/8/1993

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành thể lệ mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tư nhân.

94

Quyết định

22/QĐ-NH1

21/02/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt.

95

Chỉ thị

04/CT-NH2

01/6/1994

Chỉ thị của Thống đốc NHNN về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý chi tiêu, mua sắm và sử dụng tài khoản trong hệ thống NHNN.

96

Quyết định

144/QĐ-NH1

30/6/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các Quỹ tín dụng nhân dân.

97

Quyết định

176/QĐ-NH5

26/8/1994

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung điểm 2.d Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh với nước ngoài.

98

Thông tư

07/TT-NH1

27/12/1996

Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 09/5/1996 của Chính phủ.

99

Quyết định

435/1998/QĐ-NHNN

25/12/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

100

Quyết định

59/2000/QĐ-NHNN2

22/02/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hệ thống mã NH, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán.

101

Quyết định

171/2000/QĐ-NHNN13

25/3/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy định về đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

102

Quyết định

224/2000/QĐ-NHNN2

19/7/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ XDCB của NHNN.

103

Quyết định

522/2000/QĐ-NHNN2

20/12/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

104

Quyết định

224/2001/QĐ-NHNN

23/3/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ bảng cân đối tài chính của TCTD ban hành kèm theo Quyết định 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998.

105

Quyết định

482/2001/QĐ-NHNN

24/4/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

106

Quyết định

212/2002/QĐ-NHNN

20/3/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng.

107

Quyết định

412/2002/QĐ-NHNN

25/4/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mã ngân hàng trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

108

Quyết định

559/2002/QĐ-NHNN

03/6/2002

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

109

Quyết định

69/2003/QĐ-NHNN

22/01/2003

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán các TCTD.

110

Quyết định

07/2004/QĐ-NHNN

02/01/2004

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu tại chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD ban hành kèm theo QĐ 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000.

 

PHẦN KHO QUỸ

111

Quyết định

451/1998/QĐ-NHNN6

30/12/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mua các loại thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu phục vụ việc in, đúc tiền của NHNN.

112

Quyết định

81/1999/QĐ-NHNN6

10/3/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu hủy tiền.

113

Quyết định

247/1999/QĐ-NHNN6

14/7/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

114

Quyết định

150/2000/QĐ-NHNN

12/5/2000

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/1999/QĐ-NHNN6 về việc ban hành Quy chế tiêu hủy tiền.

115

Quyết định

1344/2001/QĐ-NHNN

29/10/2001

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

 

THÔNG TRA - PHÁP CHẾ - KIỂM SOÁT

116

Quyết định

292/1998/QĐ-NHNN5

27/8/1998

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam.

117

Quyết định

93/1999/QĐ-NHNN4

20/3/1999

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế kiểm soát và kiểm toán nội bộ NHNN.

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 06/2006/QĐ-NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ngân hàng nhà nước ban hành đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 06/2006/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/01/2006
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Đặng Thanh Bình
  • Ngày công báo: 09/02/2006
  • Số công báo: Từ số 23 đến số 24
  • Ngày hiệu lực: 24/02/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản