Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định s96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư về việc bãi bmột svăn bản quy phạm pháp luật do Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành,

Điều 1. Bãi bỏ 44 văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong giai đoạn từ ngày 01/01/1997 đến 31/12/2012 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, PC.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một svăn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành)

STT

Tên văn bản

Năm 1997 (06 văn bản)

1

Quyết định 47/1997/QĐ-NH21 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc ban hành Quy chế quản lý và sử dng Quỹ phát triển nông thôn

2

Chthị 05/CT-NHV ngày 08/5/1997 ca Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và chấn chnh hoạt đng đối với Hệ thng Tng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

3

Quyết định 262/QĐ-NH21 ngày 04/8/1997 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay li của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hin đi hóa ngân hàng và hệ thng thanh toán

4

Quyết định 329/1997/QĐ-NH21 ngày 07/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về việc giải ngân cho các tổ chức tín dụng tham gia Quỹ Phát triển nông thôn

5

Quyết định 408/1997/QĐ-NHNN5 ngày 08/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hot đng ca Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long

6

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 ngày 31/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào Hệ thng tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo quyết định s 269/QĐ-NH12 ngày 04/12/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm 1998 (01 văn bản)

7

Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 ngày 13/3/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tiền gửi ngoại tcủa các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nưc

Năm 1999 (04 văn bản)

8

Quyết định 62/1999/QĐ-NHNN21 ngày 22/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điu ca Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

9

Quyết định 64/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố tỷ giá hối đoái ca đồng Việt Nam với các ngoại tệ

10

Quyết định 288/1999/QĐ-NH21 ngày 13/8/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi sổ tay chính sách Quỹ phát triển nông thôn

11

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 ngày 24/12/1999 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay tái cấp vốn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999

Năm 2000 (03 văn bản)

12

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 ngày 19/01/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

13

Quyết định 141/2000/QĐ-NHNN1 ngày 21/4/2000 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc giảm 15% lãi sut cho vay bng đng Việt Nam của các ngân hàng thương mại nhà nước đi với khu vực II miền núi

14

Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Năm 2001 (08 văn bản)

15

Quyết định 61/2001/QĐ-NHNN ngày 18/01/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi điểm d khoản 3 điều 5 "Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

16

Quyết định 932/2001/QĐ-NHNN ngày 27/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

17

Quyết định 1035/2001/QĐ-NHNN ngày 16/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được thực hiện tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn

18

Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN ngày 27/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ vnghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

19

Quyết định 1113/2001/QĐ-NHNN ngày 30/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cơ khí Ngân hàng I

20

Quyết định 1115/2001/QĐ-NHNN ngày 30/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cơ khí Ngân hàng II

21

Quyết định 1409/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hủy bỏ mã ngân hàng trong Hệ thống mã ngân hàng, tchức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22

Quyết định 1476/2001/QĐ-NHNN ngày 26/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt đng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Năm 2002 (11 văn bản)

23

Quyết đnh 144/2002/QĐ-NHNN ngày 01/03/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý Ngoại hối

24

Quyết định 268/2002/QĐ-NHNN ngày 01/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt đng ca Công ty Xây dựng Ngân hàng

25

Quyết định 311/2002/QĐ-NHNN ngày 15/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi điểm đ khoản 3 điều 5 "Quy định về Hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

26

Quyết định 558/2002/QĐ-NHNN ngày 03/6/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động ca Ban quản lý dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

27

Quyết định 708/2002/QĐ-NHNN ngày 09/7/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước

28

Quyết định 851/2002/QĐ-NHNN ngày 12/8/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại điểm đ khoản 3 điều 5 "Quy định về Hệ thống mã ngân hàng, tchức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN ngày 22/02/2000 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

29

Quyết định 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

30

Quyết định 1151/2002/QĐ-NHNN ngày 21/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung Mã Ngân hàng mới thành lập vào Hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

31

Quyết định 1237/2002/QĐ-NHNN ngày 11/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng thương mại cổ phần Hải Phòng

32

Quyết định 1323/2002/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ học bổng Ngân hàng

33

Quyết định 1325/2002/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Năm 2003 (02 văn bản)

34

Thông tư 08/2003/TT-NHNN ngày 21/5/2003 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại t đi với giao dịch vãng lai của người cư trú là tchức

35

Quyết định 807/2003/QĐ-NHNN ngày 23/7/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc hủy bỏ Mã Ngân hàng trong Hệ thng Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định s 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm 2004 (04 văn bản)

36

Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ ti Ngân hàng Nhà nước

37

Quyết định 1130/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

38

Quyết định 1135/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam về việc ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Vụ Các Tổ chức tín dụng hợp tác

39

Quyết định 1675/2004/QĐ-NHNN ngày 23/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhàc Việt Nam vviệc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

Năm 2005 (03 văn bản)

40

Quyết định 316/2005/QĐ-NHNN ngày 23/5/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điu chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cp vn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

41

Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

42

Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN ngày 19/9/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đng của Trung tâm dịch vụ an toàn kho quỹ

Năm 2006 (01 văn bản)

43

Quyết định 10/2006/QĐ-NHNN ngày 16/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1390/2005/QĐ-NHNN ngày 19/9/2005 của Thng đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Năm 2007 (01 văn bản)

44

Quyết định 07/2007/QĐ-NHNN ngày 06/02/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất tiền gửi bằng Đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng.