Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ AN TOÀN KHO QUỸ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1390/2005/QĐ-NHNN NGÀY 19/9/2005

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ ban hành theo Quyết định số 1390/2005/QĐ-NHNN ngày 19/9/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“2. Thiết kế, cải tạo, sửa chữa kho tàng, trụ sở có giá trị dưới 01 tỷ VNĐ (Một tỷ đồng Việt Nam) và làm dịch vụ an toàn kho quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Thống đốc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận
:

- Như điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng CP (2 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

THỐNG ĐỐC 
Lê Đức Thuý


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 10/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ kèm theo Quyết định 1390/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 10/2006/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/03/2006
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Lê Đức Thuý
  • Ngày công báo: 27/03/2006
  • Số công báo: Từ số 38 đến số 39
  • Ngày hiệu lực: 11/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 04/09/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản