Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2012/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2011 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4010/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012;

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xử lý 193 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành như sau:

1. Giữ lại để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh: 112 nghị quyết (Danh mục I).

2. Hết hiệu lực thi hành: 64 Nghị quyết (Danh mục II).

3. Bãi bỏ: 10 Nghị quyết (Danh mục III).

4. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới: 07 Nghị quyết (Danh mục IV).

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

DANH MỤC I:

CÁC NGHỊ QUYẾT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 54 /2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Không số

25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

2

Không số

19/12/1998

Về việc chia 3 xã Quang Thành, Minh Thành và Đồng Thành thuộc huyện Yên Thành

3

14/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Về chia tách thành lập xã mới

4

117/2004/NQ-HĐND

16/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các xã phường thuộc tỉnh Nghệ An

5

139/2005/NQ-HĐND

26/12/2005

Về việc thành lập Thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu

6

142/2005/NQ-HĐND

26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành (Danh mục còn hiệu lực được NQ 256/2008/NQ-HĐND xử lý, các nội dung khác giữ nguyên và còn hiệu lực)

7

143/2005/NQ-HĐND

26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

8

144/2005/NQ-HĐND

26/12/2005

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã phức tạp về ma tuý

9

163/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020

10

165/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

11

166/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12

167/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

13

168/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

14

173/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vinh đến năm 2020

15

174/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

16

175/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

17

184/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

18

187/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

19

188/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

20

189/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

21

190/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

22

208/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

23

212/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

24

214/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc phân chia đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

25

215/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dưng thành phố Vinh đến năm 2025

26

219/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc đề nghị công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An

27

220/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

28

221/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

29

225/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

30

226/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

31

227/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

(Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND)

32

229/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

33

230/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

34

231/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

35

232/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà

36

234/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND)

37

244/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

38

245/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

39

248/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An

40

253/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

41

254/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

42

255/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020

43

256/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007

(Danh mục còn hiệu lực được Nghị quyết này tiếp tục xử lý, các nội dung khác vẫn giữ nguyên và còn hiệu lực)

44

260/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III

45

263/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

46

264/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

47

265/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

48

266/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Về đối tượng, mức thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh

49

267/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

50

268/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

51

271/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

52

272/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Về mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh

53

273/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

54

274/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

55

275/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại trạm y tế xã

56

278/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

57

279/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hòa

58

282/2009/NQ-HĐND

25/7/2009

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

59

295/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã.

60

296/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma tuý trên địa bàn xã, phường, thị trấn

61

297/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

62

298/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

63

299/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

 Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

64

301/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

65

304/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

66

305/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An

67

307/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

68

308/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

69

309/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

70

311/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

 Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

71

312/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

 Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

72

313/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

73

315/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản

74

316/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An

75

317/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

 Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

76

318/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

77

319/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

78

321/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

79

322/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ).

80

323/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

81

324/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

82

325/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò.

83

339/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

84

340/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

85

344/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

86

347/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

87

348/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

88

349/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

89

350/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

90

351/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

91

352/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

92

353/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

93

354/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

94

355/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

95

356/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

96

18/2011/NQ-HĐND

29/7/2011

Về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

97

20/2011/NQ-HĐND

29/7/2011

Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012.

98

21/2011/NQ-HĐND

29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hoà

99

22/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về nhiệm vụ năm 2012.

100

23/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

101

24/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010.

102

25/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012.

103

26/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

104

27/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

105

28/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015.

106

29/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

107

30/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

108

31/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

109

32/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

110

33/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

111

34/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

112

35/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

DANH MỤC II:

CÁC NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 54/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Không số

15/10/1994

Về thông qua tờ trình bán nhà khu chung cư Quang Trung cho hộ thuê nhà ở

Do Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 thay thế

2

55/2001/NQ-HĐND

28/3/2001

Về quy hoạch mạng lưới trường, lớp, quy mô phát triển mạng lưới giáo dục phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hoá.

Do Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND thay thế

3

12/2002/NQ-HĐND

18/1/2002

Xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn cấp xã

Do Nghị quyết 296/2009/NQ- HĐND bãi bỏ

4

13/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An thời kỳ 2001-2010

Hết hiệu lực về thời gian

5

109/2004/NQ-HĐND

15/7/2004

Điều chỉnh đối tượng và mức thu phí vệ sinh môi trường

Do Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND thay thế

6

114/2004/NQ-HĐND

16/12/2004

Về việc quy định nguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

7

121/2005/NQ-HĐND

17/7/2005

Về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

8

123/2005/NQ-HĐND

17/7/2005

Về việc uỷ quyền xem xét thông qua tờ trình điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công dân lập.

Do không còn trường bán công

9

136/2005/NQ-HĐND

26/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010 có tính đến 2015

Hết hiệu lực về thời gian

10

145/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006- 2010

Hết hiệu lực về thời gian

11

147/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Do Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND thay thế

12

148/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thu phí chợ Vinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND thay thế

13

149/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thu phí trông giữ xe đạp xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND thay thế

14

151/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An 2006-2010

Hết hiệu lực về thời gian

15

152/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thông qua chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực về thời gian

16

153/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về việc thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Hết hiệu lực về thời gian

17

162/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006-2010)

Hết hiệu lực về thời gian

18

169/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về một số chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007- 2010

Do Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND thay thế

19

170/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản.

Do Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND thay thế

20

172/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc thông qua đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

21

176/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

22

182/2007/NQ-HĐND

25/7/2005

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết 282/2009/NQ- HĐND thay thế

23

185/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn Nghệ An

Do Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND thay thế

24

186/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

25

192/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Thông qua một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh ở Nghệ An đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

26

193/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến 2010

Hết hiệu lực về thời gian

27

194/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

28

199/2007/NQ-HĐND

17/9/2007

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

29

202/2007/NQ-HĐND

18/9/2007

Về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo

Do Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND thay thế

30

207/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

31

210/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc phê chuẩn nguyên tắc phụ cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập thuộc quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết số 309/2010/NQ-HĐND bãi bỏ

32

218/2008/NQ-HĐND

18/6/2008

Về việc ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp

Do Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND thay thế

33

224/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

34

228/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

35

235/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ để huỷ bỏ, thay thế xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

36

238/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về nhiệm vụ năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

37

239/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

Hết hiệu lực về thời gian

38

240/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

39

241/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

40

242/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

41

243/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010

Hết hiệu lực về thời gian

42

246/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND thay thế

43

247/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Thông qua đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do NQ số 42/2012/NQ- HĐND thay thế

44

249/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Thông qua mức thu và tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND thay thế

45

250/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND thay thế

46

251/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hoá - thông tin – thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010

Hết hiệu lực về thời gian

47

252/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản giai đoạn 2008-2010

Do Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND thay thế

48

261/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

49

262/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2009 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Do Nghị quyết 282/2009/NQ- HĐND thay thế

50

269/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

51

283/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về nhiệm vụ năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

52

284/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

53

285/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

54

286/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

55

287/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

56

300/2009/NQ-HĐND

23/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ- HĐND ngày 20 ngày 12 tháng 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản

Do Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND thay thế

57

310/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Do Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND bãi bỏ

58

338/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về nhiệm vụ năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

59

341/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

60

342/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

61

343/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

62

345/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

63

346/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Thông qua chế độ tiền công, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An

Do NQ số 41/2012/NQ- HĐND thay thế

64

19/2011/NQ-HĐND

29/7/2011

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Hết hiệu lực về thời gian

 

DANH MỤC III:

CÁC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số: 54/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

52/2001/NQ-HĐ

28/3/2001

Về chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non bán công

Hiện nay loại hình trường mầm non bán công không còn tồn tại.

2

106/2004/NQ-HĐND

15/7/2004

Về điều chỉnh mức đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em

Bãi bỏ để thực hiện theo Thông tư số 112/2004/TT-BTC do Khoản I Mục I Thông tư số 112/2004/TT-BTC quy định Quỹ Bảo trợ trẻ em là Quỹ thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp quỹ tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân

3

107/2004/NQ-HĐ

15/7/2004

Thông qua Đề án thực hiện mục tiêu “3 yên, 3 giảm”

Bãi bỏ vì đã tổng kết đề án và đã có NQ số 04/NQ-TU ngày 9/6/2011 của BTV Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

4

150/2006/NQ-HĐND

08/7/2006

Về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ do Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ phí xây dựng tại QĐ số 80/2010/QĐ-TTg

5

195/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ theo Nghị quyết 314/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND Tỉnh.

6

211/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách nước ngoài

Bãi bỏ để thực hiện theo Thông tư 97/2010/TT-BTC

7

233/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ để thực hiện theo Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

8

270/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công

Bãi bỏ do không tồn tại loại hình trường bán công

9

276/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Quy định sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bãi bỏ để thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP

10

277/2009/NQ-HĐND

23/7/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm

Bãi bỏ để thực hiện theo Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

 

DANH MỤC IV:

CÁC NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số: 54/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do sửa đổi,

Bổ sung, ban hành mới

1

122/2005/NQ-HĐND

17/7/2005

Về một số chính sách kế hoạch hóa gia đình

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay

2

171/2006/NQ-HĐND

15/12/2006

Về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với QĐ số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3

183/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lệ phí địa chính đã bị bãi bỏ và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được sửa đổi tại NQ số 308/2010/NQ-HĐND; Các loại phí khác quy định tại NQ này cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương

4

200/2007/NQ-HĐND

17/9/2007

Về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Thông tư số 218/2010/TT-BTC

5

201/2007/NQ-HĐND

17/9/2007

Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành mới vì loại hình trường bán công không còn tồn tại (hiện nay trường công lập tự chủ 1 phần kinh phí vẫn vận dụng mức thu học phí tại NQ này).

6

257/2008/NQ-HĐND

20/12/2008

Về việc ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá ở Nghệ An

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới

7

314/2010/NQ-HĐND

10/7/2010

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi, bổ sung NQ 314/2010/NQ-HĐND cho thống nhất với NQ 38/2012/NQ-HĐND, Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND và theo kiến nghị của Ban Pháp chế qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết 314