Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/2006/NQ-HĐND

Vinh, Ngày 08 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 (2006-2010) ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét tờ trình số 3351/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Nghệ An và báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Quy hoạch mạng lưới trường lớp của các ngành học, cấp học theo hướng mỗi xã có một trường mầm non, một trường tiểu học, duy trì một số trường trung học cơ sở có các lớp tiểu học ở những xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng cao; sáp nhập các trường trung học cơ sở có quy mô nhỏ thành trường cụm xã; thành lập các trường trung học phổ thông trên cơ sở các phân hiệu trung học phổ thông đã có theo quy hoạch giai đoạn 2001-2005 tại các vùng khó khăn; khuyến khích thành lập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tư thục ở nơi có điều kiện và nhu cầu.

Chuyển dần các trường mầm non bán công hiện có sang trường mầm non dân lập theo một lộ trình hợp lý; chuyển một số trường trung học phổ thông dân lập thành trường tư thục; chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường dân lập (riêng trường THPT bán công Diễn Châu chuyển thành trường công lập); chuẩn bị điều kiện để từng bước chuyển một số trường trung học phổ thông công lập sang trường dân lập.

2. Tăng cường xã hội hóa giáo dục: ban hành cơ chế huy động nguồn lực tài chính để thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nâng cấp cơ sở vật chất trường học phục vụ chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 9 tháng 12năm 2000 của Quốc hội và mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, theo hướng giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan triển khai kịp thời và hiệu quả kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 (2006-2010) Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ban hành cơ chế huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ giáo dục để thực hiện các nội dung nêu trên.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương