Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2006/NQ-HĐND

Vinh, Ngày 08 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại tờ trình Số 3333/TTr.UBND ngày 21 tháng 6 năm 2006;

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, với những mục tiêu cơ bản như sau:

1. Tạo việc làm mới cho 16-17 vạn lao động, bình quân mỗi năm 3,2-3,4 vạn người; trong đó: việc làm mới có tính tập trung 9000-10.000 người, xuất khẩu lao động 8000-9000 người.

2. Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị từ 4,4% năm 2005 xuống còn 3% năm 2010 và nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn từ 78% lên 85%.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 30% năm 2005 lên 40% năm 2010, trong đó đào tạo nghề từ 16,5% lên 27%.

4. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp, dịch vụ; phấn đấu đạt cơ cấu lao động đến năm 2010 là 61,19% lao động nông nghiệp, 19.05% công nghiệp và 19,76% dịch vụ.

Điều 2. Hàng năm trích ngân sách tỉnh từ 2,5-3 tỷ đồng để lập Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm địa phương theo nội dung Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLTBLĐTBXH -BTC-BKHĐT của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số Quyết định về chính sách liên quan đến hỗ trợ giải quyết việc làm cho một số đối tượng lao động có tính đặc thù trên địa bàn, và chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, đồng thời tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương